Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/127 van 4 mei 2017 - Fiscale flux - Definitieve vaststelling van het recht op sociale toeslag en eenoudertoeslag voor 2015: concretisering van de administratieve en technische onderrichtingen

  1.  Situering

  Met de CO 1412 van 20 februari 2017 ontvingen de kinderbijslagfondsen de eerste richtlijnen voor het opvragen en het verwerken van de fiscale gegevens m.b.t. het inkomstenjaar 2015 voor de definitieve vaststelling van het recht op een toeslag.

  Op de informatievergadering met de kinderbijslagfondsen op 24 maart 2017 werd de administratieve en technische procedure verder toegelicht en werden een aantal punten bijgestuurd en verduidelijkt.

  Met deze dienstbrief worden een aantal standpunten bevestigd die in deze vergadering werden ingenomen. Tevens worden een aantal administratieve onderrichtingen uit CO 1412 verder geconcretiseerd.

  2.  Tijdschema voor de opvraging en ontvangst van de fiscale gegevens voor 2015

  Pro memorie:

  Voor de uitwisseling van de fiscale gegevens werden 2 nieuwe elektronische berichten ontwikkeld:

  • Vraag: het bericht T009 waarmee de kinderbijslagfondsen de fiscale gegevens dienen op te vragen

  • Antwoord: het bericht T010 waarmee FAMIFED de fiscale gegevens aan de kinderbijslagfondsen zal meedelen.

  Met de mails van 23 november 2016 en 6 april 2017 ontvingen de kinderbijslagfondsen de technische documentatie over deze berichten.

  De opvraging en ontvangst van de fiscale  gegevens voor 2015 gebeurt volgens onderstaand tijdschema:

  Scenario Wanneer? T009 van KBF aan FAMIFED T010 van FAMIFED aan KBF Facultatief/Verplicht
  Bulk 1 01-05-2017 Tussen 15-04-2017
  en
  30-04-2017
  Tussen 15-05-2017
  en
  31-05-2017
  Facultatief
  Bulk 2 01-07-2017 Tussen 15-06-2017
  en
  30-06-2017
  Tussen 15-07-2017
  en
  31-07-2017
  Verplicht voor alle dossiers
  Ad hoc Dagelijks Vanaf 1 augustus 2017 Dagelijks Facultatief
  Bulk 3 01-10-2017 Tussen 15-09-2017
  en
  30-09-2017
  Tussen 15-10-2017
  en
  31-10-2017
  Verplicht voor alle
  overblijvende dossiers
  Bulk 4 01-12-2017 Tussen 15-11-2017
  en
  30-11-2017
  Tussen 15-12-2017
  en
  31-12-2017
  Verplicht voor alle
  overblijvende dossiers

  Opmerking:

  Na de verwerking van de gegevens van de tweede bulkopvraging is het mogelijk een ad hoc bevraging te doen. Deze opvraging is enkel bedoeld voor individuele anomalieën en eventuele rechtzettingen (bv. aanpassing van de historiek).

  Er is geen einddatum ingesteld voor ad hoc opvragingen van fiscale gegevens. De fiscale gegevens m.b.t. 2015 blijven steeds consulteerbaar.

  3. Inzameling en verwerking van de gegevens per dossier

  Pro memorie:

  De gegevensuitwisseling met de T009 en T010-berichten gebeurt voor het jaar 2015 steeds per dossier en in één keer, ongeacht het aantal situaties (mono's en duo's) in het dossier.

  Het kinderbijslagfonds ontvangt per dossier voor alle opgevraagde situaties (mono's en duo's) per periode of het maximumbedrag (grensbedrag) overschreden is of niet.

  Uitgangspunt:

  Ofwel zijn voor alle toeslagactoren in het dossier elektronische fiscale gegevens beschikbaar en wordt het recht definitief vastgesteld op basis van de fiscale flux. Van zodra echter voor één van de toeslagactoren geen elektronische fiscale gegevens beschikbaar zijn, ontvangt men een foutmelding: geen enkele situatie wordt in dat geval beantwoord via de fiscale flux. Hoe deze dossiers dienen te worden behandeld, wordt toegelicht in hoofdstuk 3.2.

  3.1. Verwerking van de ontvangen fiscale gegevens

  De ontvangen T010-berichten met fiscale gegevens worden binnen 4 maanden behandeld (= termijn voorzien in het Handvest van de sociaal verzekerde), maar uiterlijk binnen de perken van de verjaring.

  Typesituaties voor afhandeling van de fiscale gegevens (cf. CO 1412)

    Betaald in 2015 Inkomsten fiscale flux Actie
  Situatie 1 Gewone kinderbijslag Inkomensgrens overschreden Geen bijkomende actie
  Situatie 2 Toeslag betaald Inkomensgrens niet overschreden Geen bijkomende actie
  Situatie 3 Gewonde kinderbijslag Inkomensgrens niet overschreden

  Toeslag betalen + verzending brief Fisc 10
  (Eerst controle aan huis bij geboorte in 2015 in eenoudersituatie)

  Situatie 4 Toeslag betaald Inkomensgrens overschreden

  Terugvorderen + verzending brief Fisc 11

  Tegenbewijs mogelijk met aanslagbiljet (cf. infra)

  3.1.1.  Verduidelijkingen bij de procedure van betwisting (situatie 4)

  Mochten de sociaal verzekerden  de fiscale gegevens betwisten, kunnen zij het tegenbewijs leveren met een kopie van het aanslagbiljet van het gecontroleerde  jaar.

  Indien het aanslagbiljet een ander kohiernummer vermeldt dan het T010-bericht, controleert het kinderbijslagfonds eerst met een ad hoc bevraging of de fiscale gegevens inmiddels werden aangepast en er dus nieuwe gegevens beschikbaar zijn.

  Indien het kohiernummer op het aanslagbiljet overeenstemt met het kohiernummer in het T010-bericht, gaat het kinderbijslagfonds aan de hand van een snelle berekening na of de betwisting door het gezin in aanmerking komt voor verder onderzoek via de volgende formule:

  Gezamenlijk belastbaar beroeps-en vervangingsinkomen + beroepskosten gedeeld door 12

  Als het resultaat van deze berekening duidelijk hoger ligt dan het grensbedrag, dan wordt het verzoek van de bijslagtrekkende verworpen.

  Als het resultaat van deze berekening lager is of de inkomensgrens benadert, dan wordt de kopie van het aanslagbiljet doorgestuurd  naar de dienst Monitoring die de exacte samenstelling van het in aanmerking genomen inkomen zal verifiëren (email  monitoringnl@famifed.be) en het kinderbijslagfonds zal informeren over het resultaat van de analyse.

  Opmerking:

  Het kinderbijslagfonds krijgt geen automatisch bericht van dossiers waarbij een herziening van de belastingaangifte gebeurt door FOD Financiën. Wanneer de betrokkenen zelf met een sluitend bewijs laten weten dat hun belastingaangifte werd herzien en een adhoc bevraging geen nieuwe gegevens oplevert (zelfde kohiernummer in het T010-bericht), worden deze gevallen voor verder gevolg doorgestuurd naar de dienst Monitoring ( email  monitoringnl@famifed.be).

  3.2. Afhandeling van dossiers met foutcodes

  In de bijlage 1 gaat een overzicht van de mogelijke foutcodes in het T009-bericht en T010-bericht en hun beschrijving.

  3.2.1. Foutcodes T0905, T01005, T01006, T01007 en T01008

  Volgende foutcodes1 geven aan dat voor een toeslagactor in het dossier geen elektronische fiscale gegevens kunnen worden bekomen2 .

  • Aanvraag met T009: Foutcode T00905

  • Antwoord met T010: Foutcodes T01005, T01006, T01007, T01008

  Bovengenoemde foutcodes hebben tot gevolg dat alle situaties  (mono/duo) in het dossier  onbeantwoord zullen blijven en voor de definitieve vaststelling van het recht voor 2015 een formulier P19Fisc A moet gestuurd worden. Dit zowel voor de situaties waarbij de toeslag provisioneel betaald werd als deze met betaling aan schaal 40, maar met een mogelijk recht op toeslag op basis van een referentiemaand in 2015.  Het standpunt van CO 1412 (stopzetting van het onderzoek wanneer geen toeslag is betaald) wordt herroepen3 .

  Het formulier P19Fisc A en het begeleidend schrijven dat in dit geval met het formulier wordt meegestuurd, vindt u in bijlage bij deze dienstbrief.

  De vernieuwde versie van het formulier en het begeleidend schrijven bevat volgende aanpassingen:

  • in het informatiegedeelte van het formulier P19Fisc A werd de inkomensvervangende tegemoetkoming toegevoegd bij de niet mee te tellen inkomsten4 .

  • Mocht het gezin toch over een aanslagbiljet beschikken, dan wordt in het begeleidend schrijven en boven de tabel in het invulgedeelte van het formulier gevraagd om een kopie op te sturen.

  Opvolging van het formulier P19Fisc A:

  • Verzending formulier P19Fisc A binnen de 30 dagen na ontvangst van de foutcode. Op basis van het ingevulde formulier wordt vervolgens geregulariseerd of gevalideerd5 .

  • Procedure bij non respons (cf. procedure gezinnen in het buitenland):
   • Indien er toeslag betaald werd wordt het formulier na één maand herinnerd. De praktijk om het controleformulier te herinneren en tegelijk reeds te waarschuwen voor een eventuele terugvordering moet worden voortgezet. Eén maand na de herinnering wordt de ambtshalve beslissing tot recuperatie genomen.

   • Wanneer geen toeslag betaald is, wordt geen herinnering gestuurd (einde opvolging m.b.t. 2015).

  3.2.2. Foutcode T01004 bij de laatste bulkopvraging (De fiscale gegevens ontbreken op 31-12-2017)

  Wanneer na de vierde en laatste bulkopvraging opnieuw foutcode T01004 als antwoord wordt verkregen, betekent dit dat er nog steeds geen belastingaangifte beschikbaar is, en moet eveneens de omschakeling naar de papieren procedure gebeuren.  Volgende stappen worden hierbij gevolgd:

  • Indien geen toeslag is betaald: verzending  van het formulier P19Fisc A6 met begeleidende brief.

  • Indien er toeslag is betaald: aangetekende verzending van brief Fisc12 a (stuiten van de verjaring) met bijgevoegd formulier P19Fisc A.

  Opmerking:

  De procedure met brief Fisc12 a werd aangepast: er wordt meteen ook een formulier P19Fisc A meegestuurd (gelijklopend aan de  procedure in geval geen toeslag betaald werd en de procedure bij de overige foutcodes), maar er wordt in de brief en op het formulier telkens gevraagd  het aanslagbiljet te bezorgen in plaats van het formulier als het gezin reeds een afrekening van FOD Financiën ontving. Als bijlage gaat de aangepaste brief Fisc12 a.

  • ofwel kan het gezin het aanslagbiljet voorleggen. In dat geval is er sprake van een anomalie en wordt deze kopie voor verder gevolg doorgestuurd naar de dienst Monitoring (e-mail monitoringnl@famifed.be). 
  • ofwel verklaart het gezin dat het de belastingaangifte geldig heeft ingediend, maar nog geen aanslagbiljet heeft ontvangen. In dat geval vult het gezin de gegevens voor 2015 in op het bijgevoegde formulier P19Fisc A en gebeurt de vaststelling van het recht op basis van de verklaring op het formulier.
  • Wanneer de bijslagtrekkende geen van de voorgaande bewijzen kan voorleggen binnen de 30 dagen, wordt een herinnering verzonden.  Heeft de bijslagtrekkende na 30 dagen geen gevolg gegeven aan deze herinnering, dan wordt effectief teruggevorderd met de brief Fisc12 b en wordt de bewijslast omgekeerd.
  4. Aanvullende richtlijnen voor bijzondere situaties

  4.1. Internationale ambtenaren: bijsturing van de procedure voor duo-situaties 

  Wanneer de bijslagtrekkende of de toeslagpartner werkt voor een internationale organisatie, wordt het belastbaar inkomen opgevraagd met het formulier P19Fisc B. Deze gevallen zijn niet opgenomen in de huidige samenstelling van de fiscale flux. Ook voor duo-situaties wordt het recht definitief vastgesteld op basis van de verklaring over het inkomen van beide partners op het formulier, dat jaarlijks verstuurd wordt op 15 januari. Er vindt geen bijkomende controle plaats van het Belgische inkomen met de fiscale flux.  De onderrichting uit CO 1412 om bij gemengde inkomens het concrete bedrag van het Belgische inkomen op te vragen bij de dienst Monitoring vervalt. De optelling van de inkomens wordt gemaakt op basis van de verklaring op het formulier7 .

  Als bijlage gaat een aangepaste versie van het formulier P19Fisc B waarop de informatie in verband met de inkomensvervangende tegemoetkoming werd toegevoegd op het infoblad.

  4.2. Gezin verhuist naar of verlaat België in de loop van het fiscaal jaar

  Om de gegevens met de fiscale flux te kunnen ontvangen, dient  het gezin het hele jaar in België te wonen8 (ongeacht het land waarin de gezinsleden werken).

  Als een gezin een deel van het jaar in België woont en een ander deel buiten België, wordt het recht op toeslag voor het hele jaar vastgesteld op basis van een verklaring op eer (verzending P19Fisc A op 15 januari).

  Voorbeelden:

  • Een gezin woont in het buitenland en verhuist in juni 2015 naar België.

  • Een gezin woont in België en verhuist in juni 2015 naar Frankrijk, waarna de kinderbijslag per verschil wordt verder betaald.

  • Een gezin woont in België en verhuist in juni 2015 naar het buitenland waarna er geen recht kinderbijslag meer kan vastgesteld worden.

  In bovenstaande situaties gebeurt de validatie van de betaalde toeslag voor 2015 telkens op basis van het formulier P19Fisc A verzonden op 15 januari 2016.

  4.3. Toepassing van MO 599 van 16 juli 2007

  Pro memorie:

  MO 599 wordt toegepast als deze mogelijkheid blijkt uit de gegevens die bij de afhandeling van de fiscale gegevens in het onderzoek dienen te worden betrokken. Gelet op het feit dat de provisionele betalingen voor 2016 pas in 2018 en die voor 2017 in 2019 kunnen bevestigd worden, is het de bedoeling MO 599 op pragmatische wijze toe te passen.

  Concreet,  wordt het recht verder vastgesteld in hoofde van de rechthebbende bij toepassing van MO 599 zolang in hoofde van die rechthebbende effectief of potentieel een hoger bedrag verschuldigd is dan het bedrag in hoofde van de voorrangsgerechtigde in de zin van Art. 64 AKBW.

  Verbetering van voorbeeld 1

  Het eerste voorbeeld m.b.t. de toepassing van MO 599 leidt tot verwarring en wordt aangepast. In het voorbeeld dient men de vader te vervangen door de stiefvader. Het verbeterde voorbeeld gaat als volgt:

  Voorbeeld 1

  De ouders leven gescheiden en voeden de kinderen in co-ouderschap op. De kinderen verblijven hoofdzakelijk in het gezin van de moeder en zijn op haar adres gedomicilieerd. De wettelijke vader is werknemer, de moeder werkt deeltijds en is hertrouwd. De stiefvader in het gezin is invalide. 

  Het kinderbijslagfonds betaalt toeslag 50ter hoofdens de invalide stiefvader in het gezin op basis van MO 599. 

  Uit het T010-bericht over 2015 dat ontvangen wordt op 15 oktober 2017 blijkt dat het inkomen het grensbedrag overschrijdt:

  • debet tot 31 januari 2016
  • validatie van de toeslag over 2016 in 2018
  • de lopende betalingen van toeslagen worden geschorst
  • aangezien de stiefvader invalide is en er dus potentieel voor een latere periode recht op toeslag 50ter kan ontstaan, hoeft geen brevet afgeleverd te worden. Het recht wordt verder vastgesteld op basis van de invaliditeit van de stiefvader
  5. Overzicht van de bijlagen

  In de bijlage vindt u

  1. De technische documentatie van de berichten T009 en T010 met hun omschrijving
  2. Het aangepaste toeslagformulier P19Fisc A (Nederlands-Frans-Duits): jaarlijks verstuurd  naar de gezinnen in het buitenland en naar de gezinnen in België waarvan de fiscale flux geen gegevens oplevert.

  3. Het aangepaste toeslagformulier P19Fisc B (Nederlands-Frans-Duits): jaarlijks verstuurd wanneer de bijslagtrekkende of de partner werkt als internationaal ambtenaar.

  4. Het begeleidend schrijven bij het formulier P19Fisc A dat gestuurd wordt naar de gezinnen in België waarvan geen elektronische fiscale gegevens beschikbaar zijn9 .

  5. De aangepaste brief Fisc12 a: verstuurd wanneer na de laatste bulkbevraging nog steeds geen fiscale gegevens ter beschikking zijn (foutcode T01004).

   

  • 1Zie bijlage 1 voor de omschrijving van de foutcodes in het T009- en T010-bericht.
  • 2Ook de volgende bulk of ad hoc bevraging zal opnieuw een foutcode genereren.
  • 3Conform  het engagement naar de sociaal verzekerde toe om het definitieve recht op een toeslag steeds automatisch te onderzoeken en desgevallend toe te kennen, moet bij onbeschikbaarheid van de elektronische gegevens over het inkomen het onderzoek verdergezet worden aan de hand van een formulier. Dit geldt ook voor de situaties waar geen toeslag is betaald (mogelijke rechten).
  • 4Cf. dienstbrief 999/181 van 7 april 2017.
  • 5Voor de afhandeling van onvolledig ingevulde formulieren P19Fisc A geldt de werkwijze uit dienstbrief 996/121 van 14 maart 2016.
  • 6cf. punt 3.2.1. voor de opvolging van het formulier P19Fisc A.
  • 7Cf. Uitgangspunt: van zodra er voor één actor geen elektronische fiscale gegevens ter beschikking zijn, gebeurt de vaststelling van  het recht op toeslag voor alle situaties in het dossier met een formulier.
  • 8Als een gezin slechts een deel van het jaar in België woont, gebeurt de verrekening met de fiscale gegevens voor de periode van verblijf in het buitenland met vertraging waardoor  het totale inkomen van het betreffende fiscaal jaar door FOD Financiën niet in de fiscale flux van dat jaar is opgenomen.
  • 9Begeleidende brief niet mee te sturen met het formulier voor de gezinnen in het buitenland.
  Top