996/52 van 2 februari 2005 - Rekening van "budgettair beheer"

  De vraag werd voorgelegd of de kinderbijslag mag gestort worden op een rekening van budgettair beheer, waarbij de bijslagtrekkende enkel onder eigen handtekening niet vrij kan beschikken over de gestorte bedragen.

  Volgens artikel 68, 2de lid van de Kinderbijslagwet wordt de kinderbijslag aan de bijslagtrekkende uitbetaald per circulaire cheque, tenzij die er schriftelijk om verzocht het bedrag te storten op zijn rekening geopend bij de Post of een bank.

  De kinderbijslag kan dan betaald worden op een post- of bankrekening geopend op naam van de bijslagtrekkende.

  De CO 1117 van 8 december 1983 verstrekt enkele verduidelijkingen over deze wijze van betaling. Zo wordt er gepreciseerd dat de betaling van de kinderbijslag moet gebeuren op een eigen rekening van de bijslagtrekkende of op een gemeenschappelijke rekening, voor zover de bijslagtrekkende er vrij over kan beschikken.

  De rekening van budgettair beheer beantwoordt niet aan deze voorwaarde van "vrije beschikking".

  De bijslagtrekkende kan namelijk enkel onder eigen handtekening niet vrij beschikken over de tegoeden gecrediteerd op deze rekening. De rekening van budgettair beheer wordt in werkelijkheid beheerd door een vertegenwoordiger van het OCMW aan wie de bijslagtrekkende (tijdelijk) alle beheersbevoegdheden delegeerde in het raam van begeleidingsmaatregelen voor het beheer van zijn financiën.

  Rekening houdend met het feit dat de CO 1117 lang voor de invoering van de rekening van budgettair beheer van de OCMW's verscheen, dat deze hulp een onbetwistbare sociale reikwijdte heeft, aangezien de begunstigde van de maatregel zonder deze hulp zijn inkomsten beslist zou aanwenden voor andere doeleinden dan die bedoeld door de wet (het belang van de kinderen, van schuldeisers, enz.) en dat ze op elk moment kan herroepen worden door de begunstigde ervan, moet de betaling van de kinderbijslag op de rekening van budgettair beheer van de bijslagtrekkende als geldig beschouwd worden.

  Top