Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/60 van 3 februari 2006 - Handvest van de sociaal verzekerde - Informatie- en motiveringsplicht

  In zijn bestuursovereenkomst 2002-2004 verbond de Rijksdienst zich ertoe jaarlijks de motiveringsmodules te actualiseren die de betaalinstellingen ondersteuning bieden bij het verstrekken van een passende motivering van de genomen beslissingen, conform de voorschriften van het Handvest van de Sociaal Verzekerde. Deze verbintenis is ook opgenomen in de nieuwe bestuursovereenkomst 2006-2008.

  Omdat het belangrijk is dat het Handvest van de Sociaal Verzekerde wordt nageleefd, is de bestaande verzameling modules bijgewerkt als gevolg van de recente wijzingen aan de Kinderbijslagwet. Het gaat hoofdzakelijk om aanpassingen die verband houden met het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt of een vorming doorloopt. In CO 1354 van 7 juli 2005 met toelichtingen bij de hervormingen in het hoger onderwijs en de gevolgen ervan voor de kinderbijslag, werd reeds de verspreiding van de dienovereenkomstig aangepast modules aangekondigd.

  Er zijn zo twee nieuwe modules opgesteld en een van de bestaande modules is aangepast. Telkens is gekozen voor dezelfde methodologie die al gebruikt werd in de bestaande modules, bijvoorbeeld schuine druk om aan te geven dat een bepaalde vermelding facultatief is. De wijzigingen werden goedgekeurd door het Beheerscomité van de Rijksdienst tijdens de zitting van 10 januari 2006.

  Toevoeging van twee nieuwe modules:

  • MODULE 5 BIS: OPNIEUW KINDERBIJSLAG VOOR EEN STUDENT
   Bericht aan de bijslagtrekkende als opnieuw kinderbijslag betaald wordt voor een student omdat hij door een bijkomende inschrijving 27 studiepunten bereikt (BAMA), of omdat het kinderbijslagfonds (van het gezin of via een flux) vernomen heeft dat de jongere niet langer meer dan 240 uren per kwartaal werkt.
  • MODULE 41 BIS: KENNISGEVING VAN EEN SCHULD ALS GEVOLG VAN EEN WINSTGEVENDE ACTIVITEIT VAN EEN STUDENT
   Kennisgeving aan de bijslagtrekkende van een schuld als gevolg van een winstgevende activiteit van de student van meer 240 uren per kwartaal, met informatie over de stopzetting van de betaling en over de voorwaarden die vervuld moeten zijn om opnieuw recht te hebben op kinderbijslag. De termen " eerste, tweede of vierde kalenderkwartaal", die de periode aangeven waarin de winstgevende activiteit van meer dan 240 uren de betaling van de kinderbijslag opschort, staan in schuine druk, zodat de module zowel voor jongeren die nog studeren als voor jongeren die werken tijdens hun laatste zomervakantie, gebruikt kan worden.

  Aanpassing van een bestaande module:

  • MODULE 18: EINDE VAN HET RECHT VOOR EEN KIND
   In module 18 is een mogelijke reden voor het einde van het recht toegevoegd: "omdat hij/zij zich op.......... 200. ingeschreven heeft voor het hoger onderwijs voor minder dan 27 studiepunten (KB van 10 augustus 2005).". Daarmee wordt rekening gehouden met de nieuwe regeling voor studenten in het hoger onderwijs.

  Vorig jaar is gekozen voor de verspreiding van losse geperforeerde bladen van het document, zodat later alleen de bijwerkingen verzonden konden worden. In bijlage vindt u dus de nieuwe pagina's 3, 10, 25 en 26, die de pagina's verspreid in april 2005 vervangen. In bijlage gaan ook de standaardbrieven waarin de drie bovengenoemde modules verwerkt zijn.

  Voor bijkomende informatie of met eventuele opmerkingen kunt u steeds bij mijn diensten terecht.

  Top