Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/70 van 7 november 2006 - Recht op een toeslag voor kinderen getroffen door een aandoening

  Bij de toekenning van toeslagen voor kinderen met een aandoening (artikel 47, KBW) worden de instellingen die kinderbijslag betalen geconfronteerd met twee types van vaak voorkomende situaties die enkele verduidelijkingen vergen.

  1. Toepassing van artikel 48, KBW

  De medische evaluatie bij een nieuwe aanvraag of een aanvraag om herziening kan opgesplitst worden in verschillende periodes naar gelang van de evolutie van de medische of gezinssituatie van het kind.

  Voorbeeld: op 14 maart 2006 dient het gezin een aanvraag om de toeslag in voor een kind geboren op 2 juni 2003. Het kinderbijslagfonds vult het model X in en vraagt een medisch onderzoek aan sinds de geboorte van het kind. De geneesheer kent hem 14 punten toe op de medisch-sociale schaal van de geboorte tot 31 december 2005, en 17 punten van 1 januari 2006 tot 30 april 2008.

  Artikel 48, KBW stelt: "Iedere gebeurtenis die een wijziging van het bedrag van de kinderbijslag impliceert, geeft aanleiding tot de toekenning van het gewijzigd bedrag van kinderbijslag vanaf de eerste dag van de maand die volgt op deze tijdens welke deze gebeurtenis zich heeft voorgedaan." In het geciteerde voorbeeld valt de vermeerdering van het bedrag op 1 januari 2006 en heeft dus uitwerking op 1 februari 2006.

  Hoewel de vroegere medische beslissing geldt voor de periode tot 31 december 2005, moet de toeslag die overeenkomt met 14 punten ook voor de maand januari betaald worden. Het zou namelijk sociaal onaanvaardbaar zijn de toekenning van een toeslag gedurende een maand te onderbreken, terwijl het medisch statuut van het kind niet onderbroken is.

  De redenering is dezelfde als de geneesheer 17 punten op de medisch-sociale schaal toekent van de geboorte tot 31 december 2005 en 14 punten vanaf 1 januari 2006. De toeslag die overeenstemt met 17 punten wordt dan betaald tot 31 januari 2006, en de toeslag voor 14 punten vanaf 1 februari 2006.

  2. Herzieningen op aanvraag van het gezin

  Wanneer een gezin een medische beslissing betwist wordt een nieuw onderzoek gevraagd aan de medische diensten van de FOD Sociale Zekerheid, rekening houdend met de bepalingen van artikel 120, KBW.

  De nieuwe beslissing kan gunstiger zijn dan de vorige.

  Voorbeeld: een kind, geboren op 23 juni 2003, heeft 17 punten op de medisch-sociale schaal tot 31 december 2005. Bij de herziening van ambtswege kent de geneesheer hem 14 punten op de medisch-sociale schaal toe vanaf 1 januari 2006. Op 20 januari 2006 dient het gezin een aanvraag om herziening in. Conform de richtlijnen van de MO 581 vraagt het kinderbijslagfonds een nieuw medisch onderzoek aan voor een periode, rekening houdend met artikel 120, KBW, in dit geval vanaf de geboorte van het kind.
  De geneesheer bevestigt de toekenning van 17 punten vanaf de geboorte tot 30 september 2005, maar verhoogt het aantal punten tot 19 vanaf 1 oktober 2005.

  De toepassing van artikel 48, KBW, zoals beschreven in punt 1, leidt tot de toekenning van de bedragen die overeenstemmen met 17 punten tot 31 oktober 2005, en met 19 punten vanaf 1 november 2005.

  Wanneer een hoger bedrag kan worden toegekend na een nieuwe medische beslissing, moet het verschil betaald worden tussen de nieuwe bedragen en de werkelijk uitbetaalde, binnen de begrenzingen van de verjaring.

  Het kan gebeuren dat de nieuwe beslissing, met terugwerkende kracht, minder gunstig is dan de vorige.

  Voorbeeld: een kind geboren op 23 juni 2003, heeft 17 punten op de medisch-sociale schaal tot 31 december 2005. Bij de herziening van ambtswege kent de geneesheer hem 14 punten op de medisch-sociale schaal toe vanaf 1 januari 2006. Op 20 januari 2006 dient het gezin een aanvraag om herziening in. Conform de richtlijnen van de MO 581 vraagt het kinderbijslagfonds een nieuw medisch onderzoek aan voor een periode, rekening houdend met artikel 120, KBW, in dit geval vanaf de geboorte van het kind.
  De geneesheer bevestigt de toekenning van 17 punten vanaf de geboorte tot 30 september 2005, maar herleidt het aantal punten tot 14 vanaf 1 oktober 2005.

  In dit geval heeft het gezin recht op de toeslagen overeenstemmend met 17 punten tot 31 oktober 2005 en met 14 punten vanaf 1 november 2005.

  Wanneer de nieuwe beslissing leidt tot de toekenning van een lager bedrag, dan moet men verwijzen naar het advies KC. 132/6420 van 15 februari 1966, verspreid met de CO 858 van 15 oktober 1969, die stelt dat het verschil tussen de toegekende en de effectief verschuldigde bedragen niet moet teruggevorderd worden1 .

  Mijn diensten blijven tot uw beschikking voor alle bijkomende informatie die u mocht wensen.

  • 1"De Commissie is de mening toegedaan dat men, op gevaar af de personen die ertoe geroepen zijn de voordelen van de wet te genieten voor een ondraaglijk element van onzekerheid te plaatsen, in principe moet aannemen dat hetgeen op het ogenblik van de betaling wettelijk verschuldigd was, achteraf geen onverschuldigde betaling mag worden ingevolge een feit of een omstandigheid die zich later voordoet."
  Top