Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

996/90 van 6 maart 2009 - Toekenning van een soc. toeslag na het hervatten van een tewerkstelling - De rechthebbende bevindt zich na het einde van de periode van arbeidsongeschiktheid in een situatie van toekenning binnen een bestaande arbeidsovereenkomst

  Artikel 56, §2, derde lid, KBW bepaalt dat de rechthebbende die niet langer getroffen is door een arbeidsongeschiktheid bedoeld in onderhavig artikel en die een activiteit uitoefent1 als bepaald in artikel 1, 5°, van het bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997 onder bepaalde voorwaarden het recht op de in artikel 50ter bepaalde toeslag behoudt tijdens de activiteit.

  Achtkwartalenregeling

  Het koninklijk besluit van 11 januari 2007 tot uitvoering van artikel 56, §2, derde lid, KBW, voerde de achtkwartalenregeling in: de rechthebbende (die niet langer arbeidsongeschikt is) behoudt dan de sociale toeslag van artikel 50ter onder bepaalde voorwaarden2 , voor het kwartaal waarin hij de activiteit begonnen is en ook voor de acht kwartalen na het vermelde kwartaal.

  Deze voorschriften worden toegelicht in de CO 1362 van 16 februari 20073 . Daarin wordt gezegd dat de achtkwartalenregeling voor ex-werklozen die een activiteit aanvatten, ook wordt toegepast op de ex-invaliden die een activiteit uitoefenen.

  Instapvoorwaarden - effectieve tewerkstelling

  Artikel 42bis, §1, 4°, KBW bepaalt dat deze achtkwartalenregeling enkel start als de rechthebbende de hoedanigheid van vergoede volledig werkloze verliest als gevolg van een activiteit zoals gedefinieerd in het bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997 én hij binnen 27 dagen na het einde van de periode van vergoede volledige werkloosheid een recht opende krachtens artikel 51, § 1 KBW. Het moet m.a.w. gaan om een effectieve prestatiedag of een met arbeid gelijkgestelde situatie in de zin van artikel 53 KBW.

  Situatie van toekenning

  De achtkwartalenregeling is echter niet van toepassing op toekenningssituaties in de zin van artikel 51, §2, KBW.

  Dit betekent concreet dat wanneer de ex-langdurig zieke zijn hoedanigheid van arbeidsongeschikte verliest als gevolg van een situatie van toekenning de achtkwartalenregeling niet kan worden toegepast. Gesignaleerde situaties in dit verband zijn de volgende:

  • Een langdurig zieke die binnen een bestaande arbeidsovereenkomst na het einde van de ziekte een uitkering ontvangt als gevolg van een onderbreking van zijn loopbaan (artikel 56octies KBW).
  • Een langdurig zieke wiens arbeidsongeschiktheid niet langer erkend wordt door de controlearts, maar tegen die beslissing beroep heeft aangetekend en in afwachting van een beslissing door de rechtbank tijdelijke werkloosheidsuitkeringen ontvangt wegens medische overmacht, omdat zijn arbeidsovereenkomst niet is verbroken.

  Voorbeeld

  • De rechthebbende is langdurig ziek tot 31 december 2007; zijn arbeidsovereenkomst is niet verbroken. Tijdens de ziekte had hij recht op de sociale toeslag 50ter. Op 1 januari 2008 gaat hij in loopbaanonderbreking. De arbeidsovereenkomst wordt niet verbroken. Op basis van de referentiemaand november 2007 kan de sociale toeslag betaald worden tot 31 maart 2008. Er is geen toepassing van de achtkwartalenregeling, omdat er geen effectieve prestatiedag of een met arbeid gelijkgestelde situatie is in de zin van artikel 53 KBW. Vanaf 1 april 2008 is er geen recht meer op sociale toeslag 50ter.

  Voortzetting

  Eens de tewerkstelling op basis waarvan de achtkwartalenregeling startte, begonnen is, wordt ze geacht voortgezet te zijn tijdens de periodes waarin de rechthebbende een activiteit in de zin van het bevoegdheidsbesluit van 25 april 1997 uitoefent. Dat betekent dat de rechthebbende zich in een situatie bevindt die een recht op kinderbijslag doet ontstaan én verbonden is met een arbeidsovereenkomst of door een statuut in het openbaar ambt.
  Een toekenningsperiode in de zin van artikel 51, § 2, KBW binnen de perken van een arbeidsovereenkomst valt onder die definitie van 'activiteit'.

  Het antwoord op vraag 23 in de bijlage bij de dienstbrief 996/74 van 6 april 2007 illustreert dat. In dat geval leverde de rechthebbende effectief prestaties bij het begin van de achtkwartalenregeling. Daarna nam de rechthebbende binnen de perken van de nieuwe arbeidsovereenkomst loopbaanonderbreking (zie voorbeeld hierna).

  Voorbeeld

  • De rechthebbende is langdurig ziek tot 31 december 2007; zijn arbeidsovereenkomst is niet verbroken. Tijdens de ziekte had hij recht op de sociale toeslag 50ter. Op 2 januari 2008 hervat hij het werk bij zijn werkgever. Het gezinsinkomen blijft tijdens de tewerkstelling onder het toepasselijke grensbedrag. Er is toepassing van de achtkwartalenregeling. Op 1 juli 2008 gaat de rechthebbende in loopbaanonderbreking binnen de bestaande arbeidsovereenkomst. Het gezinsinkomen overschrijdt het toepasselijke grensbedrag niet. De gelijkstelling loopt tijdens de loopbaanonderbreking door en er is behoud van de toeslag 50ter mogelijk tot 31 maart 2010 (gelijkstelling tot 31 december 2009 en trimestrialisering tot 31 maart 2010).

  Gelieve deze richtlijnen in acht te nemen bij de behandeling van de betaaldossiers.

  • 1Artikel 1, 5° KB 25 april 1997 tot uitvoering van artikel 71, § 1bis, KBW: elke situatie die een recht doet ontstaan als de rechthebbende gebonden is door een arbeidsovereenkomst of onderworpen is aan een statuut dat hem bindt aan een werkgever bedoeld in artikel 3 KBW.
  • 2De toeslag wordt doorbetaald als men werkt, voor de rest van het kwartaal waarin de activiteit begint en ook voor maximum 8 volgende kwartalen, als de rechthebbende in die periodes de hoedanigheid van rechthebbende met personen ten laste behoudt.
  • 3Handelt over de toekenning van de sociale toeslagen na het begin van een activiteit.
  Top