Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/19 van 28 januari 1993 - Noodzaak om op korte termijn in de geïnformatiseerde gegevensbestanden te kunnen beschikken over het ID van de soc. zekerheid, m.a.w. over alle nationale nummers - Voorstelling van het N.R.K. ...

  De massale overname van de nationale nummers, die aanvankelijk via fonetische opzoekingen verliep, gebeurt nu door het in "batch" opvragen van gezinssamenstellingen waaruit de nog ontbrekende identificatienummers moeten blijken.

  Pas zodra ieder fonds in het bezit is van de juiste identificatiegegevens voor iedere betrokkene bij een kinderbijslag- dossier zal het mogelijk zijn het N.R.K. op te richten.

  Aangezien het nieuwe repertorium zeer binnenkort operationeel zou moeten zijn, rijst bij ons de vraag waarom sommige fondsen nog aarzelen om de onderrichtingen uit te voeren die verspreid werden via de omzendbrief 997/17 van 30 oktober 1992. Gezien de gevorderde staat van de werkzaamheden, moet de voorbereidende fase dringend binnenkort afgesloten worden, om ohet goede verloop van het geheel van de werkzaamheden niet in gevaar te brengen.

  In deze brief vindt U verder de eerste gegevens over dit project zoals het momenteel opgevat is. Wij verzoeken U om ons onverwijld de nog ontbrekende inlichtingen te verstrekken sarnen met eventuele suggesties gebaseerd op uw ervaring met het N.R.R. of gelijkaardige programmaos.

  Functie van het N.R.K.

  1. Het N.R.K. is een uitbreiding van het N.R.R. Men zal er de toestand kunnen consulteren van iedere betrokkene van een dossier volgens zijn hoedanigheid - rechthebbende, bijslagtrekkende, kind. Ook de controle van de samenloop zal op die manier mogelijk zijn, vertrekkend van het rechtgevende kind.

  2. Het N.R.K. krijgt ook een nieuwe rol toebedeeld: die van tussenschakel voor het uitwisselen van gegevens tussen de diverse instellingen die kinderbijslag uitkeren en het primair netwerk van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
  Dit nieuwe repertorium zal verschillende functies vervullen :

  a) het za1 fungeren als veiligheidsfilter voor de toegang tot het primair netwerk,

  b) als ontvangstkanaal voor de diverse gegevens van het R.N.P. waartoe de wet ons de toegang verschaft, en

  c) het zal dienen voor het automatisch versturen aan ieder fonds, via de zogenaamde "mailbox", van iedere wijziging van een van de negen wettelijke gegevens (naam en voornaam, geboorteplaats en -datum, geslacht, nationaliteit, hoofdverblijfplaats, plaats en datum van overlijden, beroep, burgerlijke staat, samenstelling van het gezin).

  • In verband met punten a) en c) drukken we op een grondige lectuur van de brochure "K.S.Z.-B.C.S.S. - Opdrachten en functionering" voor een goed begrip van de termen "hoedanigheid", "K.S.Z.-registers", "integratie", "I.N.S.Z.", enz., die in dit verband telkens weer gebruikt worden.
  • In verband met punt b), kan de R.K.W. reeds het Rijksregister van de Natuurlijke Personen raadplegen voor fonetische opzoekingen. De fondsen zullen eveneens van de raadplegingen gebruik kunnen maken naarmate ze met het secundair netwerk verbonden worden.

  Functionering van het N.R.K.

  Het N.R.K. zal van gegevens voorzien worden door alle kinderbijslagfondsen en dit onder hun eigen verantwoordelijkheid, zoals dit momenteel het geval is met het N.R.R. Ook voor de bijwerkingen zal een gelijkaardige werkwijze gehanteerd worden.

  Hierna volgen enkele typische kenmerken van het N.R.K. zoals het voorzien wordt. Men zal vaststellen dat de Rijksdienst opteert voor een zo eenvoudig en doorzichtig mage1ijke structuur, dit om een zo groot mogelijke kans op sucees te waarborgen.

  1. Het dossiernumer zal het werkelijke dossiernummer van het fonds moeten bevatten. Het omvat :

  • het nummer van het fonds (3 posities) ;
  • het dossiernummer (18 posities) zoals werkelijk gebruikt door het fonds - links beginnen, formaat naar keuze ;
  • een overeengekomen nummer (2 posities) dat het interne bureau van het fonds aanduidt, en op basis waarvan o.a. de sortering zal gebeuren van de behandelde of te behandelen lijsten ; deze zullen voortaan tweetalig 1 zijn-.

  Een wees zal in het N.R.K. ingevoerd worden met de hoedanigheid van rechtgevend kind. De rechthebbende van het dossier zal die ouder zijn via wiens loopbaan het recht op kinderbijslag ontstaat op basis van artikel 56 bis (§ 1 of § 2).

  2. De aanvangs- en einddata van betaling zullen vermeld worden voor iedere betrokkene bij een dossier. Ze zijn onmisbaar om de opname in de K.S.Z. te wettigen, nl :

  • de data voor de rechthebbende (zie omzendbrief nr. 997/8, Bijlage : onderrichtingen p. 1 SV)
  • de data voor het kind ;
  • de data voorde bijslagtrekkende.

  Aanvankelijk zal er geen rekening worden gehouden met het kraamgeld.

  3. De fondsen zullen steeds aan het N.R.K. het moment moeten meedelen waarop een dossier in hun archieven opgenomen wordt. Indien deze gegevens niet meer " on-line" toegankelijk zijn bij het fonds, moet het mogelijk blijven bepaalde wijzigingen aan te brengen aan de in het N.R.K. opgeslagen gegevens, aangezien het fonds deze wijzigingen niet meer via het normale circuit kan doorvoeren. Men zal in het N.R.K. bv. wijzigingen moeten overnemen aangebracht aan het nationaal nummer (men leze over de functionering voorzien voor de diverse bijkomende registers van de K.S.Z. in de brochure punt 2.2 p. 27).
  Deze wijzigingen in het N.R.K. zullen aan het fonds op papier meegedeeld worden, om het fonds ervan in te lichten dat er aan een dossier gewerkt is na het archiveren ervan.

  In dit verband vragen wij U om in uw antwoord op deze omzendbrief te vermelden wat bij uw fonds de termijn is waarbinnen het mogelijk blijft een dossier op het scherm te raadplegen na het uitvoeren van de laatste betaling, volgens uw huidige informaticaprogramma.

  4. Voor de dossiers van de kinderen geplaatst op grond van art. 70, stelt men voor deze te identificeren aan de hand van normen die heden nog ter studie liggen en die U te gepasten tijde zullen medegedeeld worden.

  Van nu af aan is overeengekomen dat de rechtspersonen niet met de hoedanigheid van bijslagtrekkende zullen opgenomen worden.

  5. De fictieve nationale nummers (waarvan het aantal aanzienlijk afneemt) zullen niet meer bestaan uit de letter F + fictief nummer, maar uitsluitend uit een reeks cijfers.

  6. De procedure voor de bijwerkingen wordt vereenvoudigd. Men stelt een tweewekelijkse periodiciteit voor (met een enkele controle van samenloop per maand) evenals, zo mogelijk, een vereenvoudiging van de codebewegingen.

  Planning van de werkzaamheden

  De analyse van de op te starten programma's loopt nog tot eind februari, en is nog vatbaar voor gedeeltelijke heroriënteringen, met name ten gevolge van de onzekerheden die nog heersen bij de K.S.Z.
  Op die manier kan men nog suggesties inwinnen om een zo groot mogelijke coherentie en efficiëntie te bereiken van het repertorium en de te hanteren werkwijze.

  Wij verzoeken U iedere inlichting in verband met het N.R.K. te richten aan het secretariaat van de Controle van de RKW.

  Onafhankelijk van de onmiddellijke en dringende maatregelen die kunnen getroffen worden na het opstarten van het repertorium, voorziet het C.I.V. van de Rijksdienst dat het beheer van de aanvragen om samenloop via het N.R.K. vanaf het einde van het jaar regelmatig zal kunnen verlopen.

  Zodra deze laatste toepassing behoorlijk functioneert, zal worden gedacht aan diverse andere nuttige uitbreidingen, zoals de vermelding van de uitkering van het kraamgeld, de opsplitsing van de bewegingen m.b.t. verval en overdracht van rechten, opgave ovan de band tussen rechthebbende en kind, tijdelijke registratie van de gegevens over derden betrokken bij dossiers die nog in onderzoek zijn en al wat U nuttig acht voor een degelijk geïnformatiseerd beheer van de regeling.

  Slotbeschouwingen

  In de volgende maanden zullen diverse omzendbrieven verschijnen en tevens voorziet men dat in de Rijksdienst op nog te bepalen data demonstratievergaderingen zullen georganiseerd worden om een betere opstarting van het programma te verzekeren.

  Wij verzoeken U om ons in uw antwoord mee te delen welke persoon van de informaticadienst van uw fonds als gemachtigd woordvoerder op zal treden bij de technische uitwisselingen in verband met het N.R.K. met het Centrum voor informatieverwerking van de Rijksdienst.

  • 1Te gelegener tijd zal onder de fondsen een tabel verspreid worden met het nummer dat door het C.I.V. aan ieder provinciaal bureau werd toegekend.
  Top