Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/20 van 15 april 1993 - Nationaal Repertorium van de Kinderbijslag - Kalender van de werkzaamheden - Algemeenheden + errata + verbeterde bijlage

  Tijdens de vergaderingen van 18 en 19 maart konden de verantwoordelijken van de fondsen de vorderingen vaststellen van de werkzaamheden in verband met het N.R.K., en de diensten beoordelen die hen dankzij de aansluiting op het intermediair secundair netwerk geboden worden. Zij verzekerden de Rijksdienst van hun volledige medewerking voor de snelle uitbouw van dit nieuwe repertorium dat vanaf 1 juli de integratie moet verzekeren van alle bij kinderbijslagdossiers betrokken personen in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Dit is noodzakelijk om toegang te verkrijgen tot het Rijksregister van de natuurlijke personen, waartoe men zich voortaan zal dienen te richten voor het verkrijgen van de 9 wettelijke gegevens. Overeenkomstig de bepalingen van artikel 173 quater van de gecoërdineerde wetten mogen de instellingen van ons stelsel deze inlichtingen niet meer rechtstreeks aan de gemeentelijke administraties vragen.

  Zowel bij de Kruispuntbank als bij de Rijksdienst wordt alles in het werk gesteld om de technische werkzaamheden correct te laten verlopen.

  Hierna vindt U de kalender van de werkzaamheden voorzien tot eind december, bijkomende algemene informatie bij de omzendbrief nr. 997/19, en de eerste technische onderrichting, met diverse aanvullingen, die de bijlage nr. 1 vormen bij de onderhavige omzendbrief. Andere bijl agen zullen U ten gepasten tijde bereiken onder hetzelfde kenmerk 997/20 (bijlage 2 en 3...).

  Kalender van de werkzaamheden

  1. Op vrijdag 18 juni moet het C.I.V. van de Rijksdienst beschikken over de magnetische gegevensdragers van elk fonds met de rechthebbenden, bijslagtrekkenden en kinderen van de op 1 juni 1993 actieve dossiers. Op basis hiervan zal een statisch N.R.K. samengesteld worden en niet uitgaande van het N.R.R.

  Om de eenvormigheid van deze operatie te verzekeren worden de fondsen verondersteld zo snel mogelijk en ten laatste op vrijdag 4 juni de testbanden te verstrekken volgens het formaat beschreven in de hierbijgevoegde bijlage.
  De laatste bijwerking van het N.R.K. zal deze zijn van de week van 11 juni tot 17 juni (nr. 24).

  2. Op donderdag 1 juli zal het N.R.K. opgenomen worden in het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank. Het C.I.V. van de Rijksdienst zal dan de eerste mailboxen ontvangen en doorsturen. Deze moeten behandeld worden volgens de onderrichtingen die U dan reeds zult ontvangen hebben in de vorm van een tweede technische bijlage.

  3. Begin augustus zal men, steunend op het in de maand juni opgestarte N.R.K. een eerste lijst met de gevallen van samenloop, vertrekkend van de toestand van de kinderen in het stelsel afdrukken (deze toepassing zal pas vanaf december van dit jaar voltooid zijn en periodiek worden).

  4. Op 1 oktober moeten de bijwerkingen operationeel zijn. Op te merken valt clat, in afwachting dat alle gewenste verduidelijkingen U meegedeeld zijn aan de hand van een derde technische bijlage, het N.R.K. aanvankelijk slechts op statische wijze zal functioneren.

  Steunend op de ervaring met het N.R.R. dringen wij er op aan bij de programmatie rekening te houden met de mogelijkheid van eventuele volledige herladingen.

  Bijzonderheden

  1. Het N.R.K.- nummer zal bestaan uit:

  • het nummer van het fonds ;
  • het werkelijke dossiernummer eigen aan het fonds ;

  de referentie van een interne dienst van een instelling zal afzonderlijk vermeld worden als een aanvullend gegeven (zie als bijlage de tabel met de identificatienummers van deze diensten ; u wordt verzocht de uw fonds betreffende inlichtingen te verifiëren).

  2. De wees zal de hoedanigheid van rechtgevend kind hebben, terwijl de rechthebbende de ouder is via wiens prestaties het recht op kinderbijslag verkregen werd op basis van artikel 56 bis.

  3. We bevestigen de verplichting dat, om de integratie in de K.S.Z. te verzekeren, voor alle bij een dossier betrokken personen met inbegrip van de bijslagtrekkende, de begin- en einddata van betalingen moeten vermeld worden.

  We bevestigen eveneens dat er geen gegevens worden opgenomen betreffende betalingen van kraamgeld of adoptiepremies in de eerste stadia van het N.R.K.

  4. We hebben alle elementen verzameld betreffende het archiveren van de dossiers in de diverse repertoria van de fondsen. De richtlijnen voor de verwerking hiervan in het N.R.K. zullen U meegedeeld worden sarnen met die gewijd aan de bijwerkingen (zie derde technische bijlage voorzien op de kalender).

  5. De begrippen instelling en rechtspersoon als bijslagtrekkende worden in het N.R.K. niet gehanteerd.
  Bij een raadpleging zal men op het scherm de vermelding "geen bijslagtrekkende bekend bij het N.R.K. voor dit dossier" zien, wat moet begrepen worden als het ontbreken van een natuurlijke persoon als bijslagtrekkende voor dit dossier.

  6. De hoedanigheid van rechtgevend kind wordt opgesplitst in geplaatste kinderen en anderen in de zin van artikel 70.
  Op het scherm zullen de naam en voornaam van het geplaatste kind voorafgegaan worden door een stervormig teken.

  7. Het beheer van de fictieve nummers (waarvan U de beschrijving als bijlage vindt) wordt aan de verantwoordelijkheid van de fondsen overgelaten.
  Toch is het aangewezen het eerste, in verband met het N.R.K., aan een betrokkene toegekende fictieve nummer in het dossi er te behouden zo lang er geen K.S.Z.-nummer of een correct nationaal nummer is toegekend ; zelfs indien het dossier moet overgedragen worden naar een ander fonds behoudt men dit eerste fictieve nummer.
  Op termijn bestaat de oplossing er in een K.S.Z.-nummer aan te vragen voor alle gevallen die niet door een nummer van het rijksregister geïdentificeerd zijn.

  8. Inzake het verwerken van de bijwerkingen is nog niet alles bepaald.
  Wij kunnen U nu echter reeds een belangrijke wijziging meedelen op het vlak van de voorafgaande controles. De zendingen van magneetbanden met slechts een klein aantal syntactische fouten (de drempel moet nog bepaald worden) kunnen aanvaard worden zonder verdere tussenkomst, om de integratie van het geheel van de in deze bestanden opgenomen personen niet te vertragen. Niettemin zullen de bewegingen met foutieve syntaxis net zoals incoherenties ten overstaan van de gegevens voorkomend in het N.R.K. toch verworpen worden en zullen zij het voorwerp moeten uitmaken van een systematisch onderzoek om de oorsprong van de anomalie te bepalen.
  Het geheel van deze verworpen bewegingen zal vermeld worden op een enkele lijst.

  Errata

  Erratum van 4 mei 1993

  Op bladzijde 2, Kalender van de werkzaamheden, punt 1, derde lid dient de bestaande tekst vervangen te worden door de volgende :

  "De laatste bijwerking van het N.R.K. zal deze zijn van de week van 28 mei tot 3 juni - nr 22. De onderzoeken inzake cumul zullen voor de laatste maa! uitgevoerd worden en de resultaten zullen u half-juni bezorgd worden".

  Errata in de Nederlandse tekst + verbeterde bijlage

  Blz. 3 : Bijzonderheden, punt 6, eerste zin, dient gelezen te worden zoals volgt

  "De hoedanigheid van rechtgevend kind wordt opgesplitst in geplaatste kinderen, volgens artikel 70, en anderen".

  Bijlage, blz. 2 : Structuur van de records, opmerking, tweede zin. Er moet gelezen worden "in stijgende volgorde" (en niet in dalende).

  Blz. 5: bovenaan voege men de volgende titel toe: Dossiernummer.

  U vindt de wijzigingen van de bijlage in de twee hierbij toegevoegde verbeterde bladzijden die de bestaande vervangen.

  Top