997/20bis van 10 november 1993 - Opstarten van de nieuwe progranma's van het N.R.K. - Aktiviteitenkalender

  Dankzij de eerste oplading van de gegevensbestanden van alle fondsen kan het N.R.K., dat na enige verbeteringen zijn vaste vorm heeft aangenomen, samengesteld worden. Dit repertorium met zijn 3.832.144 registraties biedt reeds de mogelijkheid tot raadpleging op diverse manieren via het secundair netwerk.

  De door onze omzendbrief 997/20 bepaalde kalender voorzag een spoedige integratie in de Kruispuntbank en de ontvangst van de mailboxen, kort gevolgd door de eerste bijwerking.

  De integratie, definitieve vorm, in de K.S.Z. bleek echter niet zo snel te verwezenlijken als voorzien. Aangezien het bestand van rechthebbenden, bijslagtrekkenden en rechtgevenden van een fonds bij wijze van test momenteel is geïntegreerd, is de verwachting dat het N.R.K. als een van de eerste sectoriële repertoria zal opgenomen worden in het verwijzingsrepertorium van de K.S.Z., en dit zo spoedig mogelijk.

  Deze integratie, de behandeling van de antwoorden die er het gevolg van zijn en de er aan te brengen verbeteringen zijn noodzakelijk voor het verkrijgen van de mailboxen waarmee automatisch iedere wijziging aan een van de negen wettelijke gegevens van een acteur van een actief dossier meegedeeld wordt.

  In het raam van artike1 173 quater dient deze operatie dus voorrang te verkrijgen, temeer daar voor een aantal punten het beheer van de bijwerkingen van het N.R.K. door het C.I.V. van de Rijksdienst afhangt van de vooraf door de K.S.Z. opgelegde technische specificaties.

  In plaats van voor de bijwerkingen van het N.R.K. een voorlopig programma, dat in functie van de uitwisselingen met de K.S.Z. snel in het geding zou gebracht worden, te gebruiken, verkozen wij onze kalender aan te passen.

  De werkzaamheden zullen als volgt verlopen:

  • Integratie
   De lijsten met de "Weigeringen tot integratie", ten gevolge van afwijkende gegevens, zullen de fondsen bezorgd worden.
  • Mailbox met terugwerkende kracht tot 1 juni.
   De wijzigingen voor de personen geïntegreerd in de K.S.Z. zullen naar de fondsen gestuurd worden.
   De belangrijkste technische instructies voor de bijwerking "per batch" van de gegevens van het N.R.K., en de richtlijnen voor de behandeling van de anornalieën worden U toegestuurd, in afwachting dat wij de laatste nadere gegevens ontvangen die deze directieven eventueel zullen aanvullen.
  • Februari : herlading van het N.R.K. in aansluiting op van de eerste bijwerking.
   Bij deze herlading moeten, om de evolutie van de dossiers volledig weer te geven alle wijzigingen opgenomen worden die zich voordeden sedert juni 1993.
  • Maart : opstellen van een nieuwe lijst met gevallen van samenloop.
  • De bijwerkingen zullen daarna maandelijks gebeuren.

  Tijdens de vergadering van 28 september 1993 gaf het Beheerscomité van de Rijksdienst blijk van tevredenheid over de inspanning die de fondsen leverden voor de aanpassing en hun constante medewerking, waardoor, ondanks de moeilijkheden veroorzaakt door de cornplexiteit van de werkzaamheden, nu reeds blijkt dat het volledig uitgebouwde nieuwe repertorium een doeltreffend beheersinstrument zal zijn voor het stelsel.

  Top