997/21 van 14 oktober 1993 - Technische onderrichtingen betreffende het opstellen van identificaties (gezinssamenstellingen) op basis van een magneetband

    Zoals reeds aangekondigd in de omzendbrief van de Rijksdienst C.O. 1272 van 12 oktober 1993, vindt U hierbij de nodige onderrichtingen betreffende het opstellen van gezinssamenstellingen op papier of op een computertoepassing.

    Wij vestigen uw aandacht op het feit dat deze lay-out verplicht is en dat alle identificatiefiches bedoeld in art. 173 quinquies die de gezinssamenstelling vermelden identiek moeten zijn in hun vormgeving voor het gehele stelsel van de kinderbijslag voor werknemers, wat het lezen ervan sterk zal vergemakkelijken bij de uitwisseling van deze gegevens tussen instellingen.

    Wij danken U voor uw medewerking en zijn altijd ter beschikking voor bijkomende inlichtingen.

    Top