Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/22 van 27 december 1993 - Nationaal repertorium van de Kinderbijslag - Volledige heroplading van februari 1994

  Na de oplading van het NRK van juni laatstleden, werden de cumullijsten, opgemaakt op basis van de situatie van kinderen, verspreid en lieten verdere onderzoeken toe verscheidene verbeteringswerken per kinderbijslagfonds te bepalen.

  Via de omzendbrief 997/20bis heeft U vernomen dat de integratie in de Kruispuntbank en de verzending van de mailboxes moesten worden uitgesteld. Intussen is sinds 4 november de applicatie operationeel die toelaat KSZ nummers toe te kennen. Het is voortaan moge1ijk op een snelle manier de tijdelijke fictieve nummers te vervangen door de noodzakelijke KSZ nummers.

  Vermits de kalender van de werkzaamheden medegedeeld met de omzendbrief 997/20 van 15 apri1 1993 niet kon worden gerespecteerd, zullen de aangekondigde technische bijlagen in een verschillende orde verschijnen, en onder de vorm van bijlagen gevoegd bij aparte omzendbrieven.

  Voor het up to date maken van het N.R.K. waarvoor de maandelijkse bijwerkingen per batch moeten worden uitgevoerd vanaf maart 1994, worden voor het ogenblik instructies, die U eerlang zullen worden bezorgd, opgesteld.

  Ten einde deze operatie voor te bereiden, hebben wij beslist voorafgaandelijk over te gaan tot een volledige heroplading van het N.R.K. met het doel dit in overeenstemming te brengen met de vervolledigde en verbeterde bestanden van de kinderbijslagfondsen.

  De richtlijnen met betrekking tot deze heroplading die U in bijlage vindt, verschillen niet met deze van de oorspronkelijke oplading, op enkele details na. Een model van een verzendingsborderel en een lijst van kinderbijslagfondsen en bureaus vervolledigen deze zending.

  Deze "nieuwe" instructies met betrekking tot de heroplading zullen geldig blijven voor elke latere heroplading van de situatie van een kinderbijslagfonds.

  De volledige heroplading tot dewelke nu zal worden overgegaan, betreft alle dossiers, actief op het ogenblik van de operatie evenals deze die ofwel geschrapt ofwel gearchiveerd zijn maar die actief geweest zijn sinds 1 juni.

  Ter titel van inlichting vindt U hierna de verschillen tussen de richt1ijnen met betrekking tot de oorspronkelijke op1ading en deze van de heroplading (zij zijn overigens opgenomen in de bijlage) :

  • de zone VOLGNUMMER mag voortaan vanaf links worden vervolledigd ofwel met nullen ofwel met blanco's ;
  • de zone DOSSIERNUMMER moet hetzelfde nummer bevatten voor elk van de betrokkenen (men mag er dus de aanwijzers van de bijslagtrekkende of kind niet overnemen) ; het programma van het kinderbijslagfonds is niet meer verplicht het bestand te sorteren op basis van deze zone ;
  • de zone EINDDATUM BETALING moet worden ingevuld voor elk dossier dat is afgesloten sedert het oorspronkelijk opladen van het N.R.K. ;
  • in de zone RESERVE wordt het eerste letterteken weggelaten evenals de positie 142 die GEARCHIVEERD RECHT wordt ; deze moet worden gebruikt voor elk dossier dat door het kinderbijslagfonds gearchiveerd is sinds juni, d.w.z. waarvoor de gegevens niet meer on-line toegankelijk zijn in dit kinderbijslagfonds ; de rechten die nog steeds on-line toegankelijk zijn, hebben naargelang de keuze, de code blanco of nul (dit laat de kinderbijslagfondsen die een archiveringstermijn hebben die gelijk is of meer dan deze van het NRK, vastgelegd op 3 jaar, toe zich hiermee niet te moeten bezighouden) ; de EINDDATUM BETALING is verplicht ingevuld voor elk gearchiveerd geval.

  Wij verwachten de magnetische dragers voor het heropladen van uw bestand in het NRK zo vlug mogelijk en ten laatste op 15 februari 1994. U zal er over waken dat vanaf het ogenblik van de ontlading van uw situatie alleo nieuwe elementen betreffende het repertorium dienen te worden opgeslagen. U zult deze dan mededelen bij de eerste bijwerking.

  In het verlengde van de oorspronkelijke registratie van het NRK tenslotte, vragen wij U de onderzoeken betreffende de cumuls evenals de eventueel uitgevoerde opzoekingen betreffende de geplaatste kinderen, de INSZ-nummers en de betrokkenen van de dossiers die niet in uw eerste bestand.voorkwamen, zo vlug mogelijk af te sluiten.

  Addendum

  Addendum van 23 januari 1996

  Top