Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/28nonies van 5 februari 2008 - Flux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster): nieuwe lijst van prefixen

  In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de instellingen die werkloosheidsuitkeringen betalen en de kinderbijslagfondsen ontwikkelde de Rijksdienst de distributieflux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster1 ).

  Via deze procedure beschikken de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen over een bepaald aantal gegevens over werkloosheid, nodig voor een correcte toepassing van de kinderbijslagwetgeving.

  Een van de elektronisch doorgestuurde gegevens is de aard van de werkloosheid. Die wordt aangeduid in de vorm van een prefix in de zone UnemploymentType (bijlage 1 van de technische beschrijving2 ).

  De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) schrapte twee prefixen van de bestaande lijst, wijzigde een definitie van een prefix en voegde er twee nieuwe prefixen aan toe.

  1. Geschrapte prefixen

  De prefixen 07 "onvrijwillig deeltijdse werknemer" en 14 "bruggepensioneerde vrijwillig deeltijdse werknemer - textiel" zijn geschrapt.

  2. Wijziging van prefix 11

  De prefix 11 "volledig werkloze tijdens een voltijdse beroepsopleiding" is gewijzigd in "uitkering voor voltijdse opleiding of stage (geldig vanaf 01.04.06)".

  De uitkering voor voltijdse opleiding wordt betaald door de RVA voor een opleiding op de werkplaats op basis van een voltijdse overeenkomst afgesloten onder de stagiair, de werkgever en de dienst bevoegd voor de beroepsopleiding.

  De uitkering voor voltijdse stage wordt betaald door de RVA voor een instapstage in een onderneming gedurende twee maanden op basis van een voltijdse overeenkomst afgesloten onder de stagiair, de werkgever en de dienst bevoegd voor de beroepsopleiding.

  Het ontvangen van een uitkering voor voltijdse opleiding of stage zal in de flux worden aangeduid in de zone UnemploymentType met prefix 11.

  3. Toevoeging van de prefix 31: uitkering voor deeltijdse opleiding of stage

  De uitkering voor deeltijdse opleiding wordt betaald door de RVA voor een opleiding op de werkplaats op basis van een deeltijdse en ten minste halftijdse overeenkomst afgesloten onder de stagiair, de werkgever en de dienst bevoegd voor de beroepsopleiding.

  De uitkering voor deeltijdse stage wordt betaald door de RVA voor een instapstage in een onderneming gedurende twee maanden op basis van een deeltijdse en ten minste halftijdse overeenkomst afgesloten onder de stagiair, de werkgever en de dienst bevoegd voor de beroepsopleiding.

  Het ontvangen van een uitkering voor deeltijdse opleiding of stage zal in de flux worden aangeduid in de zone Unemployment Type met prefix 31.

  4. Toevoeging van de prefix 40: vestigingsuitkering

  De vestigingsuitkering wordt betaald door de RVA aan de niet vergoede werkzoekende, jonger dan dertig jaar, die zich voorbereidt op een vestiging als zelfstandige of op het oprichten van een onderneming met begeleiding van het Participatiefonds en van een Steunpunt voor starters.

  Het ontvangen van een vestigingsuitkering zal in de flux worden aangeduid in de zone UnemploymentType met prefix 40.

  5. Weerslag van deze prefixen op het recht op gezinsbijslag

  De weerslag van de prefixen 11, 31 en 40 op het recht op gezinsbijslag verschilt naar gelang de sociaal verzekerde de hoedanigheid van rechtgevend kind (rol 104) heeft of van rechthebbende (rol 101).

  Als de werkzoekende de hoedanigheid van rechtgevend kind heeft kan de uitkering voor een voltijdse of deeltijdse opleiding of stage, evenals de vestigingsuitkering, een beletsel vormen voor de toekenning van kinderbijslag in de zin van artikel 4, § 5 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5 van de Kinderbijslagwet, voor zover de inkomensgrens bereikt is.

  De uitkeringen voor begeleiding, opleiding, stage en vestiging en alle andere uitkeringen op basis van een Belgische of buitenlandse werkloosheidsregl ementering vormen voortaan geen beletsel meer als het bedrag van de uitkering, eventueel gecumuleerd met een loon of een andere sociale uitkering, lager is dan het toegelaten maximum (zie CO 1369 van 2 oktober 2007).

  Als de werkzoekende de hoedanigheid van rechthebbende heeft stelt de werkloosheidsregeling de uitkering voor voltijdse of deeltijdse opleiding of stage, evenals de vestigingsuitkering, gelijk aan een wachtuitkering. Deze gelijkschakeling door de werkloosheidsregeling moet overgenomen worden en is van toepassing in de kinderbijslagregeling (zie art. 56novies, KBW).

  6. Praktische modaliteiten

  Meer informatie over de uitkering voor voltijdse/deeltijdse opleiding, de uitkering voor voltijdse/deeltijdse stage, de vestigingsuitkering, het Participatiefonds en het Steunpunt voor starters is beschikbaar op de website van de RVA: http://www.rva.be/nl

  Zoals gebruikelijk kunnen alle vragen, problemen en onregelmatigheden betreffende deze elektronische gegevensflux gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle.

  • 1Deze distributieflux is operationeel vanaf 1 september 1996; dienstbrieven D997/27/BI/DH van 06.02.1996 en D997/28/BI/FDC van 05.06.1996.
  • 2De technische beschrijving van het bericht D042 is beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de website van de Rijksdienst: http://www.rkw.be (klikken op "Info voor professionele gebruikers", dan op de link onder de titel "Technische documentatie" en vervolgens op "Beschrijving berichten Kadaster" aan de linkerkant van het scherm en tenslotte op code D042.
  Top