Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/28octies van 12 december 2005 - Flux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster): nieuwe lijst van de codes

  In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen en de kinderbijslagfondsen ontwikkelde de Rijksdienst een procedure voor de elektronische verzending van de werkloosheidsgegevens. Dit systeem werd op 1 september 1996 operationeel gemaakt1 .

  Via deze procedure beschikken de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen over een aantal gegevens inzake werkloosheid noodzakelijk voor een correcte toepassing van de kinderbijslagwetgeving. Eén van de elektronisch meegedeelde gegevens is de aard van de werkloosheid. Dit wordt aangegeven in de vorm van een code.

  De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening voegde recent een aantal nieuwe codes toe. De uitbreiding van de codelijst is geen gevolg van nieuwe statuten in de werkloosheidssector. De codes 34 tot en met 49 werden op vraag van de uitbetalingsinstellingen aan de lijst toegevoegd. Deze nieuwe codes laten hen toe aan te duiden welke personen gekend als 'vergoedbaar als voltijds toelaatbare volledig werkloze' en 'vergoedbaar als vrijwillig deeltijds toelaatbare volledig werkloze' tevens recht hebben op bijkomende uitkeringen, zoals de mobiliteitstoeslag, de kinderopvangtoeslag en de toeslag ingevolge het volgen van een beroepsopleiding. Deze uitkeringen worden betaald de laatste maand voor de tewerkstelling van betrokkene. Gezien het geringe aantal personen die deze bijkomende uitkeringen ontvangen, zullen deze codes in heel weinig attesten voorkomen.

  De nieuwe code 57 is een gevolg van een nieuwe berekeningswijze van de inkomensgarantie-uitkering. De berekening van dit bedrag, aangevraagd door een deeltijdse werknemer met behoud van rechten, is gewijzigd op 1 juli 2005. De werknemers die al recht hadden op deze uitkering op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, genieten een overgangsregime. Werknemers die een aanvraag indienen na 1 juli 2005 en die reeds dergelijke uitkering hebben genoten voor minstens één kalendermaand tussen 1 juli 2004 en 30 juni 2005, kunnen eveneens dit overgangsregime genieten als zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Dit alles heeft voor gevolg dat deeltijdse werknemers rechthebbend op de inkomensgarantie-uitkeringen kunnen gekend zijn onder de code 5 (overgangsregime) of 57 (regeling vanaf 1 juli 2005 en geen recht op het overgangsregime). Het is echter onmogelijk beide codes te hebben.

  Tenslotte werd de lijst uitgebreid met de code 27. Deze code wordt toegekend aan personen die rechthebben op de opvanguitkering als onthaalouder. De RVA kent deze opvanguitkering toe wanneer een kind buiten de wil van de onthaalouder afwezig is 2 .

  Om de dossierbeheerders toe te laten op een adequate manier deze nieuwe en de reeds bestaande codes te interpreteren is in bijlage een recente lijst van alle bestaande codes opgenomen.

  Voor alle werkloosheidsdossiers waarvan de code is opgenomen in de hierbij gevoegde lijst stuurt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening gegevens door via de flux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster). Deze recente lijst vervangt alle voorheen verspreide lijsten.

  Zoals steeds kunnen alle vragen inzake deze elektronische gegevensstroom gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Fax: 02-237 23 09
  Tel (Fr): 02-237 23 55
  Tel (Nl): 02-237 23 35
  Email (Fr): monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be
  Email (Nl): monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be

  • 1Zie verder de dienstbrief van het Departement Controle D/997/28/BI/FDC van 05 juni 1996
  • 2Zie verder de Ministeriële Omzendbrief van 11 juni 2004 inzake de gevolgen van het statuut van onthaalouders aangesloten bij een erkende en gesubsidieerde onthaaldienst ten aanzien van de toepassing van het koninklijk besluit van 12 april 1984 tot uitvoering van de artikelen 42bis en 56, §2 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders
  Top