Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/30nonies van 18 augustus 2006 - Flux A200 (D043 in de terminologie van het Kadaster) - nieuwe inhoud

  Sinds 1997 ontvangen de kinderbijslaginstellingen gegevens betreffende de inschrijving van jonge werkzoekenden bij een van de vier gewestelijke plaatsingsdiensten1 via het elektronisch attest A200 (D043 in de terminologie van het Kadaster). De inschrijving in een gewestelijke plaatsingsdienst vormt een van de voorwaarden bepaald door artikel 62, § 5, van de Kinderbijslagwet, die moeten vervuld zijn om recht te hebben op kinderbijslag als jonge werkzoekende.

  De vier gewestelijke diensten sturen hun attesten naar de Rijksdienst via de KSZ. De Rijksdienst verdeelt die vervolgens aan de kinderbijslagfondsen2 .

  I. Situatie voor 1 juli 2006

  Tot op 30 juni 2006 leverden de gewestelijke plaatsingsdiensten de volgende drie gegevens af 3 :

  1. de datum
  2. de gebeurtenis die de datumkenmerkt 4 :
   1. inschrijving als werkzoekende (gekwalificeerd gegeven)
   2. schrapping (zuiver indicatief gegeven)
   3. wijziging (zuiver indicatief gegeven)
  3. de kenmerken van de gebeurtenis (vermeld met codes die het type van inschrijving, wijziging en opheffing aanduiden).

  II. Nieuwe inhoud van de Flux A200 - situatie vanaf 1 juli 2006

  A. algemeen

  In samenwerking met de KSZ, de vier gewestelijke plaatsingsdiensten en de kinderbijslagfondsen vereenvoudigde de RKW de inhoud van het bericht A200 (D043 in de terminologie van het Kadaster).

  Hieronder vindt u een globaal overzicht van de nieuwe inhoud van het bericht A200 zoals het vanaf 1 juli 2006 wordt afgeleverd.

  B. nieuwe inhoud

  De volgende gegevens zijn beschikbaar voor de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen, via de distributie A200:

  • CertificateNr : Het enig nummer toegekend aan elk attest
   De eerste twee posities : het jaar waarin de gegevens verstuurd zijn
   De drie volgende posities: de plaatsingsinstelling die het attest verstuurt (053: VDAB; 054: BGDA; 055: FOREM; 056: ADG)
   De tien laatste posities: enig nummer in een plaatsingsinstelling (Het nummer van het laatste ontvangen attest is hoger dan het vorige nummer; bv.: eerste attest 060530000001001, tweede attest 0605300000030025 ,...)
  • CertificateDate : De datum waarop de plaatsingsinstellingen het attest versturen
   naar de KSZ
  • CodeOperation : De code beweging : 2 mogelijke waarden 6 :
   1. Inschrijving
   2. Uitschrijving
  • ReferentialDate : De datum van de gebeurtenis : de datum van inschrijving of
   van uitschrijving
  • PersonINSS : Het INSZ van de betrokkene
  • DeregistrationProperty : Kenmerk van de werkzoekende (deze zone is enkel
   ingevuld in geval van uitschrijving (CodeOperation=2)) :
   3 mogelijke waarden :
   1. Uitschrijving op verzoek van de werkzoekende na het hervatten van de studies
   2. Uitschrijving na een vermoeden van werkhervatting
   3. Uitschrijving om een andere reden
  • InscriptionLinkDate : De datum van inschrijving in geval van uitschrijving
   (CodeOperation=27 )

  De technische beschrijving van het nieuwe bericht D043 is al beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de site "Kadaster".

  C. voorbeelden

  Hieronder zijn drie situaties uiteengezet van een jonge werkzoekende en de inhoud van de attesten die erop betrekking hebben.

  Voorbeeld 1

  Een persoon schrijft zich na zijn studies in als werkzoekende bij een plaatsingsinstelling (VDAB, FOREM, BGDA, ADG). Deze persoon is al ingeschreven als werkzoekende sinds 10/09/2006, maar het attest is pas op 12/09/2006 verstuurd naar de KSZ; de inhoud van het bericht zal als volgt zijn:
  CertificateNr: 060530000000105
  CertificateDate: 12-09-2006
  CodeOperation: 1
  ReferentialDate: 10-09-2006
  PersonINSS: 86050604511

  Voorbeeld 2

  De persoon in voorbeeld 1 heeft werk gevonden en schrijft zich uit bij zijn plaatsingsinstelling op 31/03/2006, maar het attest wordt pas op 15/04/2006 verstuurd naar de KSZ; de inhoud van het bericht zal als volgt zijn:
  CertificateNr: 060530000016541
  CertificateDate: 15-04-2006
  CodeOperation: 2
  ReferentialDate: 31-03-2006
  PersonINSS: 86050604511
  DeregistrationProperty: 2
  InscriptionLinkDate: 10-09-2006

  Voor het bepalen van de band met zijn inschrijving, zal de zone InscriptionLinkDate de datum van de inschrijving vermelden naast die van de uitschrijving.

  Voorbeeld 3

  In dit derde voorbeeld gaan we ervan uit dat de datum van uitschrijving, vermeld in het tweede voorbeeld, onjuist is. Er zal een bericht verstuurd worden op 20/04/2006, met de datum van de effectieve uitschrijving (01/03/2006). De band met de datum van de oorspronkelijke inschrijving zal bepaald zijn (10/09/2006). De inhoud van het bericht zal als volgt zijn:
  CertificateNr: 060530006546845
  CertificateDate: 20-04-2006
  CodeOperation: 2
  ReferentialDate: 01-03-2006
  PersonINSS: 86050604511
  DeregistrationProperty: 2
  InscriptionLinkDate: 10-09-2006

  D. raadpleging van de A200-gegevens

  De berichten A200 zullen net zoals vroeger voor een periode van zes maanden beschikbaar blijven in de toepassing Trivia8 .

  Voor de attesten verstrekt tot op 30 juni 2006, slaat de raadpleging op de vroegere inhoud van het bericht A2009 .

  Voor de attesten verstrekt vanaf 1 juli 2006, slaat de raadpleging op de nieuwe inhoud van het bericht.

  Het is dus mogelijk dat er voor een zelfde sociaal verzekerde twee lay-outs beschikbaar zijn.

  III. Interpretatie van de gegevens

  A. gegeven betreffende de inschrijvingen

  De vier plaatsingsinstellingen leggen de nadruk op de gekwalificeerde aard van de code beweging 1 "Inschrijving" in de zone "CodeOperation", en van de datum van inschrijving in de zone " ReferentialDate".

  B. gegevens betreffende de uitschrijvingen

  De vier plaatsingsinstellingen leggen de nadruk op de indicatieve aard (dus niet gekwalificeerd) van de code beweging 2 "Uitschrijving" in de zone "CodeOperation", en van de datum van uitschrijving in de zone " ReferentialDate".

  De zone "DeregistrationProperty" wordt maar ingevuld in geval van uitschrijving.

  De vier plaatsingsinstellingen verstrekken attesten van uitschrijving in de volgende verschillende gevallen:

  1. Forem: attesten van uitschrijving worden verstrekt wanneer:
   1. De wachttijd van de betrokkene verstreken is
   2. De betrokkene uitdrukkelijk om zijn uitschrijving vraagt
   3. De betrokkene werd opgeroepen maar zich niet heeft aangeboden
  2. Orbem-BGDA: attesten van uitschrijving worden verstrekt wanneer:
   1. De betrokkene uitdrukkelijk om zijn uitschrijving vraagt om zijn studies te hervatten
   2. De betrokkene meer dan 28 dagen werkt volgens de DIMONA-gegevens (zonder een verschil te maken tussen de "gebruikelijke" arbeidsovereenkomst en die voor uitzendarbeid)
  3. VDAB: attesten van uitschrijving worden verstrekt wanneer:
   1. De betrokkene volgens de DIMONA-gegevens een "gebruikelijke" arbeidsovereenkomst heeft afgesloten van een dag (geen uitzendarbeid!)
   2. De betrokkene volgens de DIMONA-gegevens meer dan 28 dagen heeft gewerkt als uitzendarbeider
  4. ADG : attesten van uitschrijving worden verstrekt wanneer:
   1. De betrokkene uitdrukkelijk om zijn uitschrijving vraagt
   2. De betrokkene meer dan 28 dagen werkt volgens de DIMONA-gegevens met een " gebruikelijke" arbeidsovereenkomst (geen uitschrijving voor uitzendarbeiders, zelfs na 28 dagen werk gepresteerd als uitzendarbeid)
   3. De betrokkene werd opgeroepen (waaronder eenmaal per aangetekende brief) maar zich niet heeft aangeboden

  IV. Praktische modaliteiten

  Het nieuwe bericht D043 zal vanaf 21 augustus 2006 aan de fondsen gericht worden.

  De attesten zullen dagelijks worden verstuurd door de Forem en de ADG, en wekelijks door de VDAB en de ORBEM.

  Zoals gebruikelijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 35 (Nl) -02-237 23 55 (Fr)
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be (Nl)
  monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be (Fr)

  • 1ORBEM - BGDA: Office régional bruxellois de l'emploi - Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
   FOREM: Formation pour l'emploi
   VDAB: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
   ADG: Arbeitsamt des Deutschsprachigen Gemeinschaft
  • 2D/997/30/FDB/BII van 27 juni 1997
  • 3D/997/30/FDB/BII van 27 juni 1997
  • 4D/997/30quinquies/BI/FDC van 30 juli 1998
  • 5De volgorde van de nummers van de attesten impliceert het mogelijk om de chronologie van de gebeurtenissen op te maken.
  • 6De vier plaatsingsinstellingen verzenden geen attesten van wijziging meer (vroegere gebeurtenis 3)
  • 7Dit maakt het mogelijk de band te bepalen tussen een inschrijving en een uitschrijving
  • 8Gegevens toegankelijk in Trivia onder "raadpleging ontvangen attesten" - Attest : "D043-attesten jonge werkzoekenden (inschrijving)"
  • 9Voor het overzicht van de vroegere inhoud van het bericht A200 : zie omzendbrief 997/30 ; de technische beschrijving van het vroegere bericht D043 blijft beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de site "Kadaster"
  Top