Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/35 van 6 januari 1999 - Flux A020 (attest 736) in verband met zieke of invalide werknemers en werkneemsters in bevallingsrust

  Vanaf 1 januari 1999 zullen de gegevens afkomstig van de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering u via elektronische weg worden bezorgd.

  1. INLEIDING

  De verzekeringsinstellingen (afgekort V.I.'s. dus de ziekenfondsen) sturen hun gegevens naar het Nationaal Intermutualistisch College (NIC). Via de filters van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en het CIV van de Rijksdienst worden de A020-attesten naar de betrokken instellingen doorgestuurd, op diskette, magneetband of cassette.

  Het betreft gegevens over zieke en invalide werknemers of werkneemsters in bevallingsrust. De periodes van arbeidsongeschiktheid die de periode gedekt door het gewaarborgd maandloon of een vervangende uitkering (CAO 12 en 13bis) niet overschrijden worden niet meegedeeld.

  De flux A020 is gericht op de rechthebbenden en de rechtgevende kinderen (zie art. 63).

  Er wordt een elektronisch A020-attest verzonden voor de volgende situaties:

  • nieuwe arbeidsongeschiktheid (of begin van de bevallingsrust)
  • bekende ongeschiktheid die verlengd wordt of binnen de maand eindigt
  • ongeschiktheid (of bevallingsrust) die betrekking heeft op een verstreken periode, erkend door de V.I. of ten gevolge van een beroep aangetekend voor een arbeidsrechtbank
  • wijziging van een reeds bij een vorige registratie meegedeeld gegeven

  De A020-attesten in verband met nieuwe ongeschiktheden, ongeschiktheden die verlengd worden of binnen de maand eindigen of die wijzigingen betreffen van reeds meegedeelde gegevens worden gericht aan bet fonds dat een actief dossier heeft voor de periode waarop de ongeschiktheid betrekking heeft. Indien het een erkenning van ongeschiktheid betreft met terugwerkende kracht, wordt het attest gericht aan het fonds dat een actief dossier had voor de betrokken periode of, indien er geen dergelijk fonds is, aan bet fonds waarvan het "afgesloten" dossier de recentste datum van sluiting beeft. Indien verschillende rechten bekend zijn in de repertoria. worden er evenveel A020- attesten verstuurd als er gelijktijdige rechten zijn.

  2. BESCHRIJVING VAN DE MEDEDELING

  De mededeling bestaat uit twee delen:

  A. DE PREFIX

  Dit segment telt 200 posities met een structuur identiek aan die van de fluxen A011, A014, A200, en A015.

  B. HET ATTEST

  Het deel "attest" van de mededeling omvat de volgende zones:

  INSZ (inschrijvingsnummer van de sociale zekerheid: ofwel het nationaal nummer, ofwel een bisnummer).

  DATUM VAN BEGIN VAN DE ONGESCHIKTHEID

  Dit is de datum waarop de arbeidsongeschiktheid of de bevallingsrust begon, rekening houdend met mogelijke periodes van hervallen.

  Als arbeidsongeschiktheid volgt op een periode van bevallingsrust, zonder onderbreking, dan duidt de datum die in de zone verschijnt op de datum van het begin van de bevallingsrust.

  In geval van verandering van ziekenfonds moet de V.I. die bevoegd wordt de oorspronkelijke datum van het begin van de ongeschiktheid meedelen.

  Op te merken valt dat de berekening van de zevende maand van ongeschiktheid moet gemaakt worden door de kinderbijslaginstellingen.

  DATUM VAN EINDE VAN DE ONGESCHIKTHEID

  Deze zone wordt niet ingevuld zolang de ongeschiktheid of de bevallingsrust niet is beëindigd. De betekenis van de datum hangt af van bet type van voorval.

  • overlijden = datum van overlijden van de betrokkene
  • pensioen = laatste dag van de maand die de pensionering voorafgaat
  • genezing = datum van hervatten van de tewerkstelling of van de werkloosheid
  • "interne mutatie" = datum van de laatste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de verandering van ziekenfondsbureau plaatshad
  • "externe mutatie" = datum van de laatste dag van bet kwartaal, in geval van verandering van ziekenfonds
  BIJKOMENDE INFORMATIE

  Dit is een alfanumerische zone die verplicht moet ingevuld worden. De huidige waarden zijn:

  0 = geen bijzonderheid.
  1 = activiteit of toegelaten werk
  2 = sanctie wegens een verblijf in een land buiten de Europese Economische Ruimte, zonder toelating van de geneesheer-adviseur (zie MO 536 voor de definitie van de E.E.R.)
  3 = niet voltooide stage
  4 = andere reden van niet-vergoeding
  5 = genezing (hervatting van de tewerkstelling of de werkloosheid)
  6 = overlijden
  7 = pensionering
  8 = verandering van verzekeringsinstelling
  9 = ophefting van de erkenning van de arbeidsongeschiktheid wegens het niet verschijnen voor de geneesheer-adviseur na een oproeping

  CODE VAN VERGOEDING

  Er worden twee waarden gebruikt.

  0 = niet vergoed
  1 = tenminste een dag van vergoeding voor de betrokken periode

  Te noteren valt dat de code "1" voor de registraties van bet seriële type aanduidt dat er ten minste een dag van vergoeding voor de betrokken maand geweest is. Voor de andere types van registraties - die betrekking hebben op een periode die verstreken is of nieuwe gevallen betreft - moet deze zone onderzocht worden in verhouding met de volgende zone, "eerste dag van vergoeding".

  EERSTE DAG VAN VERGOEDING

  Vergoeding moet worden begrepen als een periode waarvoor een vergoeding betaald is of verschuldigd is, eveneens indien het verschuldigde bedrag gelijk is aan 0 frank wegens cumulatie of verschil van regel.

  3. KALENDER

  • In januari 1999 versturen de V.I.'s normaal de modellen 736 betreffende het vierde kwartaal van 1998.
  • In januari, februari en maart 1999 worden de modellen 736 verstuurd enkel voor de nieuwe gevallen, voor de personen die de zevende maand van de ongeschiktheid bereiken en voor de gevallen van einde van de arbeidsongeschiktheid (of van de bevallingsrust).
  • Parallel hiermee worden de gegevens met betrekking tot januari en februari 1999 via de flux doorgestuurd.
  • De ingebruikname van bet elektronisch systeem zal effectief zijn vanaf april 1999 (gegevens van maart 1999), en gaat samen met de datum waarop de verzending van "papieren" attesten vervalt.

  De A020-attesten worden iedere maand opgestuurd aan de instellingen rond de tiende werkdag, en ze hebben betrekking op de gegevens geregistreerd door de V.I.'s in de loop van de maand voorafgaand aan de verzending.

  4. DIVERSEN

  a) Iedere anomalie mag direct telefonisch gemeld worden.

  b) Wanneer een kinderbijslaginstelling niet beschikt over de elektronische mededeling die noodzakelijk is om de uitbetaling van gezinsbijslag te verzekeren, dan vraagt de instelling een papieren attest via de bijslagtrekkende.

  c) Als bijlage vindt u een technische onderrichting.

  Top