Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/35bis van 23 april 1999 - Flux A020 (attest 736) betreffende de zieke en invalide werknemers en betreffende de werkneemster met bevallingsrust - Aanvullende informatie

  lk deel u mede dat wegens de moeilijkheden ondervonden door een aantal instellingen die informatie leveren afkomstig van de sector van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de overgangsperiode, die oorspronkelijk zou lopen tot 28 februari 1999, verlengd wordt tot 31 mei 1999 (een kwartaal langer).

  Dat uitstel betekent dat de ziekenfondsen (in principe voor de laatste maal) begin april 1999 nog een trimestrieel model 736 N/F (papier) naar de kinderbijslagfondsen zullen zenden. Dat zal ook het geval zijn tijdens een gedeelte van het tweede kwartaal van 1999 voor de nieuwe gevallen van arbeidsongeschiktheid die zich voordoen vóór 1 juni 1999, voor de gevallen van einde arbeidsongeschiktheid en voor de rechthebbenden die vóór 1 juni 1999 de 7e maand arbeidsongeschiktheid ingaan.

  Daarnaast zullen de gegevens over de gevallen van arbeidsongeschiktheid voor de maanden maart, april en mei 1999 tegelijk ookin elektronische vorm doorgegeven worden. In een eerste fase zullen nog maar twee verzekeringsinstellingen elektronische gegevens doorzenden. De andere zullen zich geleidelijk in het systeem inwerken.

  Het zal dus gaan om onvolledige en nog ongekwalificeerde gegevens die doorgezonden worden met de bedoeling dat kan nagegaan worden of de ontvangen elektronische gegevens overeenstemmen met die op papieren drager.

  De ziekenfondsen vragen ons de kinderbijslagfondsen erop te wijzen dat het elektronisch bericht niet het bedrag hevat van de uitkering die de verzekeringsinstelling betaalt.

  Aangezien die uitkering gewoon een deel is van het vervangingsinkomen dat de uitkeringtrekker eventueel ontvangt, wordt het inkomen nagegaan aan de hand van het controleformulier P19 alleen. De ziekenfondsen dringen erop aan dat de kinderbijslagfondsen hun daarover niet langer systematisch zouden ondervragen.

  Verder dient opgemerkt dat in de zone voor de einddatum van de arbeidsongeschiktheid een toekomstige datum kan staan. Het gaat bier hoofdzakelijk om gevallen van bevallingsrust, waarvoor de verzekeringsinstelling meteen de einddatum van bet moederschapsverlof bepaalt.

  Mag ik u vragen alle probleemmeldingen of vragen om inlichtingen rechtstreeks aan de dienst
  Monitoring te richten.

  • per brief:
   RKW
   Monitoringdienst
   trierstraat 70
   1000 BRUSSELS
  • telefonisch op nummer 02-237 29 33 of 02-237 2331

  Het personeel van de dienst Monitoring geeft u ook graag alle verdere informatie.

  Top