Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/62 van 20 december 2005 - Flux A037M en raadpleging A037L - Periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid (berichten Kadaster D057 en P057)

  In het kader van het globaal project van de multifunctionele aangifte was het de bedoeling drie andere perifere elektronische gegevensstromen te laten ontwikkelen door de instellingen van de sociale zekerheid, namelijk

  • een flux met betrekking tot de periodes van inactiviteit wegens arbeidsongevallen,
  • een flux met betrekking tot de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid,
  • een flux met betrekking tot de periodes van inactiviteit wegens beroepsziekten.

  De elektronische gegevensstroom A044-M (D058 in de terminologie van het Kadaster) met betrekking tot de periodes van inactiviteit wegens arbeidsongevallen is reeds operationeel1 .

  In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ), de uitbetalings-instellingen van werkloosheidsvergoedingen (UI) en de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) ontwikkelde de Rijksdienst de tweede perifere elektronische gegevensstroom, namelijk de flux voor de distributie en de raadpleging van gegevens met betrekking tot de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid.

  Hierna vindt u de essentiële technische principes die het u mogelijk zullen maken om deze elektronische gegevens te gebruiken, zowel op het vlak van distributie (flux A037M of D057 in de terminologie van het Kadaster) als van raadpleging, on-line of via massale raadpleging (flux A037L of P057 in de terminologie van het Kadaster).

  1. BASISPRINCIPES

  De authentieke bronnen voor gegevens inzake de periodes van inactiviteit wegens tijdelijke werkloosheid zijn de UI's. Via de RVA bereiken deze gegevens de KSZ. Deze instelling voert een kwaliteitscontrole uit en stuurt enkel attesten door voor personen di
  geïntegreerd zijn voor de sector van de kinderbijslag voor de betrokken periode.

  In tegenstelling tot de flux A011 (D042 in de terminologie van het Kadaster) zullen de vier UI's alle attesten doorsturen met betrekking tot alle personen die gedurende de referentiemaand (van tijdelijke werkloosheid) periodes van tijdelijke werkloosheid kenden.

  De attesten zullen dus maandelijks doorgestuurd worden voor de volgende rollen van het Kadaster: 101 (rechthebbende), 103 (bijslagtrekkende van type 2), 104 (rechtgevend kind), 106 (derde van type 2). Bij de raadpleging zullen alle rollen (van 101 tot en met 106) toegankelijk zijn.

  De gegevens zullen door de UI's worden verstuurd op de eerste werkdag volgend op de 10de van de maand. De kinderbijslagfondsen zullen vervolgens enkele dagen later over deze gegevens kunnen beschikken. Het betreft dus een flux die éénmaal per maand wordt doorgestuurd.

  Een technische beschrijving van de berichten D057 en P057 is al beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de site "Kadaster".

  2. GEGEVENSGEDEELTE

  Hieronder volgen enkele opmerkingen betreffende de zones, waarden of bijzondere aspecten van de flux van distributie (D057) en raadpleging (P057).

  A. Distributie (D057)

  1. De aard van het attest

  Aan de hand van de zones "CertificateNr", "CertificateSituationNbr" en " CertificateStatus" kan de chronologie van de doorgestuurde attesten worden vastgesteld en kan er tevens een onderscheid worden gemaakt tussen oorspronkelijke attesten, wijzigingen en annulaties.

  De volgende beschrijvingen illustreren de opmaak van het bericht wanneer er een oorspronkelijk bericht wordt gewijzigd of geannuleerd.

  Oorspronkelijk attest verstuurd op 11 september 2005:

  • CertificateNr: 030370000000001
  • CertificateSituationNbr: 0
  • CertificateStatus: 0

  Wijziging:
  Het vorige attest, doorgestuurd op 11 september 2005, met nummer 03 0370000000001 wordt gewijzigd op 13 oktober 2005. De volgende gegevens verschijnen in de drie vermelde zones:

  • CertificateNr: 030370000000001 (nummer van het oorspronkelijke attest)
  • CertificateSituationNbr: 1 (situatienummer van het oorspronkelijke attest verhoogd met 1)
  • CertificateStatus: 1 (wijziging)

  Annulering:
  Het vorige attest, doorgestuurd op 11 september 2005, met nummer 030370000000001 wordt geannuleerd op 13 oktober 2005. De volgende gegevens verschijnen in de drie vermelde zones:

  • CertificateNr: 030370000000001 (nummer van het oorspronkelijke attest)
  • CertificateSituationNbr: 1 (situatienummer van het oorspronkelijke attest verhoogd met 1)
  • CertificateStatus: 3 (annulatie)

  2. Het aantal betaalde en niet betaalde uitkeringen

  a. Het aantal vergoede uitkeringen

  De duur van de tijdelijke werkloosheid, nodig voor de berekening van het aantal uitkeringen, wordt uitgedrukt in uren. Het aantal uitbetaalde uitkeringen worden uitgedrukt in dagvergoedingen in een zesdaagse regeling. Deze vergoedingen zijn niet bepaald door precieze begin- en einddata van de tijdelijke werkloosheid, maar vallen binnen een bepaalde kalendermaand.

  De gegevens betreffende het aantal betaalde uitkeringen zijn opgenomen in het blok "Payment". Volgende zones maken er deel uit:

  • "Unit": de eenheid waarin de duur wordt weergegeven (= uren)
  • "Value": aantal eenheden van tijdelijke werkloosheid dat meetelt voor de berekening van de betaalde uitkeringen
  • "NbrOfAllowance": het aantal betaalde uitkeringen

  De sector van de werkloosheid werkt nog altijd met een regeling van zes dagen per week. Deze bijzonderheid impliceert dus een omzetting van een we rkloosheid sduur van een normale werkweek van vijf dagen in een zesdaagse regeling.

  Voor een werknemer in een regeling van 40 uur per week die gedurende de hele week tijdelijk
  werkloos is geweest, zullen de vergoedingen bijvoorbeeld berekend worden volgens de volgende formule: aantal uren X 6/40 = aantal dagen.

  Voorbeeld 1:

  • situatie: een werknemer in de regeling van 40 uur per week die de ganse week tijdelijk werkloos is geweest -> formule voor de berekening van de uitkeringen: 40 x 6/40= 6 dagen
  • gegevens in het blok "Payment" van het bericht:
   • Value: 40,00
   • NbrOfAllowance: 6,0

  Voorbeeld 2:

  • situatie: een werknemer in de regeling van 40 uur per week die vier dagen tijdelijk werkloos is geweest -> formule voor de berekening van de uitkeringen: 32 x 6/40= 4,8 dagen, afgerond 5 dagen
  • gegevens in het blok "Payment" van het bericht:
   • Value: 32,00
   • NbrOfAllowance: 5,0

  Voorbeeld 3:

  • situatie: een werknemer in de regeling van 40 uur per week die twee dagen tijdelijk werkloos is geweest -> formule voor de berekening van de uitkeringen: 16 x 6/40= 2,4 dagen, afgerond 2 dagen
  • gegevens in het blok "Payment" van het bericht:
   • Value: 16,00
   • NbrOfAllowance: 2,0
  b. Het aantal niet vergoede uitkeringen

  Naast gegevens inzake het aantal betaalde uitkeringen bevat deze flux tevens gegevens inzake het aantal uitkeringen die wegens diverse redenen niet konden worden vergoed. Het betreft onder meer:

  • niet vergoedbare dagen wegens problemen met de kennisgeving of de aangifte,
  • arbeidsdagen voor een andere werkgever,
  • arbeidsdagen voor eigen rekening.

  De gegevens betreffende de uitkeringen die niet kon worden vergoed, zijn opgenomen in het blok "Refusal". Volgende zones maken hier deel van uit:

  • "Unit": de eenheid waarin de duur wordt weergegeven (= uren)
  • "Value": het aantal eenheden tijdelijke werkloosheid dat wegens sanctie of uitsluiting niet kon vergoed worden
  • "NbrOfAllowance": het aantal uitkeringen dat wegens sanctie of uitsluiting n iet kon vergoed worden
  • "DurationFreeNbrOfAllowance": het aantal uitkeringen dat wegens sanctie of uitsluiting niet kon worden vergoed onafhankelijk van het aantal uren tijdelijke werkloosheid, deze zone wordt enkel ingevuld wanneer de persoon in tijdelijke werkloosheid verklaard heeft voor eigen rekening gewerkt te hebben.
  c. Voorbeelden

  Hoe de blokken "Payment" en "Refusal" door de UI's naar aanleiding van verschillende situaties worden ingevuld, zal duidelijk worden aan de hand van een aantal voorbeelden.

  Voorbeeld 1: Niet vergoedbare dagen wegens problemen met de kennisgeving of de mededeling betreffende de effectieve werkloosheid

  De dagen die wegens problemen met de kennisgeving of de aangifte niet worden beschouwd als dagen van tijdelijke werkloosheid worden normaal gezien vergoed door de werkgevers. In het bericht A037 zijn dan ook geen gegevens aangaande deze dagen opgenomen.

  • situatie: een werknemer in de regeling van 40 uur per week, die de ganse week tijdelijk werkloos is met één dag vertraging bij de kennisgeving door de werkgever
  • formule voor de berekening van de uitkering: 40 - 8 = 32 - > 32 x 6/40 = 4,8 afgerond tot 5
  • gegevens in het blok "Payment" van het bericht:
   • Value: 32,00
   • NbrOfAllowance: 5,0

  Voorbeeld 2: Periodes van sanctie of van uitsluiting

  De periodes van sanctie of van uitsluiting in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 november 1991 over de werkloosheidsreglementering worden meegedeeld door gebruik te maken van het aantal uren en het aantal uitkeringen die niet vergoed konden worden.

  • situatie: een werknemer in de regeling van 40 uur per week, die de hele week tijdelijk werkloos is geweest maar wordt de ganse week uitgesloten tengevolge van administratieve sancties
  • formule voor de berekening van de uitkering : 40 x 6/40 = 6 maar gezien de administratieve sancties worden deze zes dagen weergegeven in het blok "Ref usal "
  • gegevens in het blok "Payment" van het bericht :
   • Value: 0
   • NbrOfAllowance: 0
  • gegevens in het Blok "Refusal" van het bericht :
   • Value: 40,00
   • NbrOfAllowance: 6,0

  Voorbeeld 3: Arbeidsdagen voor een andere werkgever

  De gegevens inzake de tijdelijke werkloosheid van een werknemer die prestaties levert voor een andere werkgever worden meegedeeld in het bericht A037 met een vermelding van het aantal niet vergoedbare dagen.

  • situatie: een werknemer in de regeling van 40 uur per week, die de hele week tijdelijk werkloos is met één dag arbeid (maandag) voor een andere werkgever
  • formule voor de berekening van de uitkering : 40 - 8 = 32 - > 32 x 6/40 = 4,8 afgerond tot 5.
  • gegevens in het blok "Payment" van het bericht:
   • Value: 32,00
   • NbrOfAllowance: 5,0
  • gegevens in het Blok "Refusal" van het bericht:
   • Value: 8,00
   • NbrOfAllowance: 1,0

  Voorbeeld 4: Arbeidsdagen voor eigen rekening

  Voor de dagen die tijdelijke werkloze werknemer voor eigen rekening werkt, hanteert de werkloosheidssector het principe dat een volledige daguitkering wordt afgetrokken per zwartgemaakte dag op de controlekaart.

  • situatie: een werknemer in de regeling van 40 uur per week, die de hele week tijdelijk werkloos is met twee dagen arbeid (vrijdag en zaterdag) voor eigen rekening
  • formule voor de berekening van de uitkering : 40 x 6/40 = 6
   6 - 2 = 4
  • gegevens in het blok "Payment" van het bericht:
   • Waarde: 40,00
   • NbrOfAllowance: 4,0
  • gegevens in het blok "Refusal" van het bericht:
   • DurationFreeNbrOfAllowance: 2,0

  In het geval van arbeid voor eigen rekening wordt enkel de zone " DurationFreeNbrOfAllowance" van het blok "Refusal" ingevuld. De zone " NbrOfAllowance" wordt in dergelijke situatie niet ingevuld.

  In ieder geval maken de blokken "Payment" en "Refusal" het mogelijk een onderscheid te maken tussen het aantal werkelijk betaalde uitkeringen en die waarvoor er een reden en weigering van betaling was.

  B. Raadpleging (P057)

  In verband met de raadpleging dienen de volgende bijzonderheden te worden aangestipt:

  • de aanvragen om informatie, on-line of via massale raadpleging, moeten maand per maand gebeuren
  • per gevraagde kalendermaand deelt het antwoord de laatste situatie mee bekend bij de betrokken UI/UI's
  • enkel de periodes vanaf 1 januari 2003 zullen kunnen geraadpleegd worden
  • indien een tijdelijke werkloze tijdens een kalendermaand aangesloten is bij verschillende UI's (wat zelden voorkomt, maar reglementair en technisch mogelijk is), zal de RVA de antwoorden die ze ontvangt van de verschillende UI's sam envoegen, zonder ze echter te wijzigen, vooraleer één geassambleerd antwoord door te sturen
  • de raadpleging kan enkel plaatsvinden op werkdagen van 07u30 tot 17u30.

  3. PRAKTISCHE MODALITEITEN

  De Rijksdienst zal beginnen met de verspreiding van de attesten vanaf begin januari 2006 in productie-omgeving. Deze ingebruikneming fungeert als test en impliceert geen enkel systematisch beheer van de elektronische gegevens. Deze testperiode loopt tot 31 maart 2006. Vanaf 1 april 2006 hebben de gegevens een authentieke waarde en dienen de attesten dan ook systematisch beheerd te worden. Begin januari 2006 zal tevens de raadpleging voor de dossierbeheerders, zowel on-line en via massale raadpleging, toegankelijk zijn. De beschikbare gegevens hebben onmiddellijk een authentieke waarde.

  Zoals gebruikelijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 35 (Nl) - 02-237 23 55 (Fr)
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail: monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be (Nl)
  monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be (Fr)

  • 1Betreffende deze flux zie verder dienstbrieven II/B/997/57/BI/DH van 25.05.2004 en II/A/997/57bis/AGY van 14.01.2005
  Top