Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/70 van 21 februari 2008 - Raadpleging van de attesten betreffende periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte - Flux A045,L (P059 in de terminologie van het Kadaster)

  In samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) en het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ) ontwikkelde de Rijksdienst de raadpleging A045,L (P059 in de terminologie van het Kadaster). Via deze raadpleging kan men de gegevens over periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte van de sociaal verzekerden onderzoeken.

  1. ALGEMEEN

  Vanaf 1 april 2007 ontvangen de kinderbijslagfondsen per kwartaal de elektronische berichten A045 (D059 in de terminologie van het Kadaster) met gegevens over periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte van de sociaal verzekerden die in het Kadaster zijn opgenomen en die tijdens de referentiemaanden periodes van beroepsziekte kenden. Deze gegevens zijn afkomstig van de gegevensbank van het FBZ.

  Vanaf 3 maart 2008 kunnen de gegevens over periodes van inactiviteit wegens beroepsziekten van de sociaal verzekerden rechtstreeks geraadpleegd worden bij het FBZ.

  2. DE GEGEVENS

  Voor het raadplegen van de A045,L (P059 in de terminologie van het Kadaster) moeten de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen de volgende gegevens meedelen:

  • PersonINSS: INSZ van een natuurlijk persoon voor wie men een P059 wil raadplegen.
  • EnquiryPeriod: Periode waarvoor men de raadpleging P059 wil. Men kan minimum een periode opvragen van één maand en maximum van twee jaar. Deze periode moet ten minste één dag overlappen met de integratieperiode van de betrokkene voor het fonds in kwestie.
   Bevat: StartDate en EndDate
   • StartDate: Begindatum van de geraadpleegde periode (verplicht!).
   • EndDate: Einddatum van de geraadpleegde periode (verplicht!).

  Via de raadpleging A045,L (P059 in de terminologie van het Kadaster) zijn de volgende gegevens beschikbaar voor de dossierbeheerders van de kinderbijslagfondsen:

  • CertificateIdentification: Identificatie van het attest. Bevat de volgende gegevens:
   • PersonINSS: INSZ van de werknemer in inactiviteit wegens beroepsziekte.
   • CertificateNr: Nummer van het attest. Dit is een uniek nummer, toegekend per INSZ, per attest en per kwartaal.
   • CertificateSituationNbr: Nummer van de versie van het attest. Na een correctie of een annulering blijft het nummer van het attest bewaard, maar er wordt een nieuw nummer van de versie toegekend.
   • CertificateStatus: Statuut van het attest, waarden:
    • 0: origineel
    • 1: wijziging
    • 2: duplicaat. Deze waarde wordt in principe niet gebruikt door het FBZ.
    • 3: annulering
   • CertificateCreationDate: Datum van aanmaak van het attest door het FBZ.
   • Quarter: Kwartaal waarop het attest betrekking heeft.
  • Employer: Gegevens betreffende de werkgever. Bevat de volgende gegevens:
   • EmployerID: Identificatiegegevens van de werkgever.
    • NOSSRegistrationNbr: Inschrijvingsnummer van de werkgever bij de RSZ(PPO).
    • CompanyID: Uniek nummer van de onderneming (KBO-nummer van de werkgever).
   • EmployerClass: Categorie van de werkgever. De verklaring van de categorieën van werkgevers bevindt zich in bijlage 2 (RSZ) en bijlage 28 (RSZPPO) van de laatste versie van het "DMFA Glossarium" (https://www.socialsecurity.be/lambda/portail/glossaires/bijlagen.nsf/w eb/Bijlagen_Ho me_Nl).
  • IndustrialDisease: Gegevens betreffende de beroepsziekte. Bevat de volgende gegevens:
   • KindOfRequest: Aard van de vraag. Korte beschrijving door het FBZ van de inhoud van de vraag. De betekenis van de verschillende waarden wordt gegeven in bijlage 1.
   • RequestCategory: Categorie van de vraag, er zijn twee mogelijke waarden:
    • DL: Vraag om schadevergoeding ingediend door de categorieën van werknemers opgesomd in artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de beroepsziekten en door de werklozen tewerkgesteld door de Staat wegens beroepsziekten erkend door het FBZ.
    • DT: Vraag om schadevergoeding ingediend door de categorieën van werknemers opgesomd in artikel 2 van de gecoördineerde wetten betreffende de beroepsziekten en door de werklozen tewerkgesteld door de Staat in het open stelsel.
   • Response: Gegevens betreffende de beslissing van het FBZ. Bevat de volgende gegevens:
    • NotificationDate: Datum van kennisgeving van de beslissing van het FBZ.
    • DecisionFbzFmp: Inhoud van de beslissing. Bevat de volgende gegevens:
     • FbzFmpDecisionCode: Code met afkorting van de beslissing van het FBZ. De betekenis van de verschillende waarden wordt gegeven in bijlage 2.
     • IndustrialDisablementBeginDate: Begindatum van de arbeidsongeschiktheid. Vaststelling door de geneesheer van het FBZ van de datum van de eerste symptomen van de beroepsziekte.
     • Details: Details van de beslissing. Bevat de volgende gegevens:
      • AllowedPeriod: Administratieve vergoedingsperiode van de arbeidsongeschiktheid. Bevat:
       • BeginDate: begindatum.
       • EndDate: einddatum.
      • GlobalPercentage: Globaal percentage van de arbeidsongeschiktheid.
   • ContestationBeginDate: Datum van indiening van een betwisting van een administratieve beslissing bij de arbeidsrechtbank.

  De technische beschrijving van het bericht A045,L (P059 in de terminologie van het Kadaster) is beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de website van de Rijksdienst: http://www.rkw.be (klikken op "Info voor professionele gebruikers", dan op de link onder de titel "Technische documentatie" en vervolgens op " Beschrijving berichten Kadaster" aan de linkerkant van het scherm en tenslotte op code P059).

  3. BIJKOMENDE GEGEVENS

  Voor alle personen die opgenomen zijn in het Kadaster van de kinderbijslag (dus de codes 101 tot 106) kunnen gegevens worden opgezocht.

  Men kan minimum een periode opvragen van één maand en maximum van twee jaar. Deze periode moet ten minste één dag overlappen met de integratieperiode van de betrokkene voor het fonds in kwestie.

  Als er voor eenzelfde periode verschillende attesten zijn, dan wordt de laatste versie van elk attest met de begindatum van de arbeidsongeschiktheid (zone IndustrialDisablementBegindate) verstuurd als antwoord.

  Op basis van artikel 56 van de Kinderbijslagwet ontvangt de werknemer met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% een vergoeding bepaald door de wetgeving betreffende de beroepsziekten. Deze werknemer wordt beschouwd als een rechthebbende aan de schaal van artikel 40 van de Kinderbijslagwet.

  Alle antwoorden op vragen om raadpleging van attesten betreffende periodes van inactiviteit wegens beroepsziekte worden verstuurd door het FBZ, wat betekent dat de geraadpleegde attesten betreffende periodes van inactiviteit wegens al dan niet blijvende beroepsziekte worden doorgestuurd, ongeacht of het arbeidsongeschiktheidspercentage lager is dan, gelijk aan of hoger dan 66% (zie zone GlobalPercentage).

  4. PRAKTISCHE MODALITEITEN

  De raadpleging P059 zal beschikbaar zijn voor de dossierbeheerders vanaf 3 maart 2008. De beschikbare gegevens hebben onmiddellijk een authentieke waarde.

  De attesten vanaf het eerste kwartaal 2003 kunnen geraadpleegd worden bij het FBZ voor alle personen die opgenomen zijn in het Kadaster van de kinderbijslag.

  Tenslotte signaleren we dat aangezien de raadpleging P059 ter beschikking wordt gesteld door het FBZ, de Rijksdienst de binnenkomende kwartaalattesten A045 (D059 in de terminologie van het Kadaster) niet meer zal opslaan. Ten gevolge hiervan zal de raadpleging C008-D059 (raadpleging van attesten A045 van de laatste zes maanden in de toepassing Trivia) geleidelijk verdwijnen.

  Zoals gebruikelijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden en onvolkomenheden gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle.

  Telefoon: 02-237 23 55 (Fr) - 02-237 23 35 (Nl)
  Fax: 02-237 23 09
  E-mail : monitoringfr@rkw-onafts.fgov.be (Fr)
  monitoringnl@rkw-onafts.fgov.be (Nl)

  Top