Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/79quater van 30 november 2015 - Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen – Flux L035

  FAMIFED heeft op 17 december 2014 de consultatiestroom L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) in productie genomen. Naar aanleiding van een aantal vragen van kinderbijslagfondsen heeft FAMIFED omtrent de grondbeginselen van deze consultatiestroom een overleg gehad met RVA, authentieke bron van de gegevens betreffende de niet-vergoede werklozen. Tijdens dit overleg werden een aantal onduidelijkheden uitgeklaard die in deze omzendbrief worden toegelicht.

  1. Notie statuut en laatst gekende sanctie/uitsluiting van de sociaal verzekerde

  a. Algemeen

  In omzendbrief 997/79ter van 28 mei 2015 heeft FAMIFED onder hoofdstuk 3.2. het volgende toegelicht: Op het moment dat de dossierbeheerder een consultatie L035 uitvoert voor een bepaalde maand, wordt in de databank van RVA gezocht naar de laatst gekende sanctie of uitsluiting.

  Het overleg met RVA heeft aangetoond dat bij een consultatie de gegevensstroom L035 antwoordt op twee vragen.

  In een eerste fase gaat RVA na of betrokkene voor de opgevraagde maand het statuut heeft van niet-vergoede werkloze. Indien dit het geval is, geeft RVA een antwoord op de volgende vraag: wat zijn de laatst gekende gegevens inzake de sanctie of uitsluiting voor de opgevraagde maand. Deze gegevens worden steeds herhaald in de antwoorden voor de daaropvolgende opgevraagde maanden, ook als de sanctie van bepaalde duur intussen is verstreken. In het kader van de rechtsbepaling mag enkel rekening worden gehouden met de vermelde termijn van X weken die de sanctie omvat.

  Wanneer de sociaal verzekerde is uitgesloten voor onbepaalde duur en vervolgens wordt gesanctioneerd voor een aantal weken of voor onbepaalde duur zal de consultatiestroom L035 de gegevens weergeven van de laatste beslissing, namelijk de sanctie van een aantal weken of van onbepaalde duur. In het kader van de rechtsbepaling dient de dossierbeheerder enkel rekening te houden met de gegevens van de laatste beslissing. Dit principe wordt verder toegelicht op pag. 4.

  Indien de sociaal verzekerde voor de opgevraagde maand bij RVA NIET het statuut heeft van niet-vergoede werkloze zal het antwoord van de consultatiestroom L035 geen gegevens weergeven maar een foutcode.

  Volgende foutcodes geven aan dat de sociaal verzekerde voor de opgevraagde maand het statuut van niet-vergoede werkloze NIET heeft:

  Code Omschrijving
  P06303 Geen gegevens beschikbaar voor de opgegeven periode. Er is wel een dossier bij de RVA, maar de gevraagde gegevens ontbreken.
  P06305 INSZ is niet geïntegreerd bij de sector werkloosheid.
  P06306 Geen records voor het INSZ en de opgegeven periode.
  P06314 Persoon niet gekend bij de RVA voor de opgevraagde maand.
  P06317 Geen records voor het INSZ inzake niet-vergoede periodes voor de opgevraagde maand.

  Wanneer de raadpleging L035 één van deze foutcodes als resultaat weergeeft, dient het recht op kinderbijslag opnieuw te worden onderzocht op basis van andere socio-professionele gegevens.

  Er zijn ook nog andere technische foutcodes die echter geen aanduiding geven over het statuut van de sociaal verzekerde. Deze foutcodes worden besproken onder punt 2.

  b. Impact van de gegevensstroom L035 op het dossierbeheer

  Een eventuele wijziging in de gegevens van de niet-vergoede werkloze bij RVA heeft natuurlijk een impact op de rechtsbepaling in hoofde van deze niet-vergoede werkloze. Deze wijzigingen worden echter niet op een geautomatiseerde manier (via een distributiestroom) overgemaakt aan de kinderbijslagfondsen.

  In het kader van de opvolging van de niet-vergoede werkloze vervalt de procedure voorzien in omzendbrieven 997/79 en 79ter. De kinderbijslagfondsen wordt gevraagd voor de niet -vergoede werklozen de volgende werkwijze toe te passen:

  • voor wat betreft de rechtsbepaling van nieuwe dossiers dienen alle maanden van de onderzoeksperiode te worden geconsulteerd, op die manier kunnen eventuele wijzigingen in de gegevens van de sociaal verzekerde tijdens de onderzoeksperiode in rekening worden gebracht bij de rechtsbepaling
  • voor wat betreft de rechtsbepaling van lopende dossiers dienen voortaan de referentiemaanden op trimestriële basis te worden geconsulteerd. Dit uiteraard voor zover het kinderbijslagfonds voor de rechthebbende geen andere socio-professionele gegevens heeft ontvangen op basis waarvan het recht op kinderbijslag kan worden vastgesteld. Op die manier kunnen eventuele wijzigingen in de gegevens van de niet-vergoede werkloze tijdens het afgelopen trimester in rekening worden gebracht bij de verdere rechtsbepaling

  Aandachtspunt Deze consultatie dient vanaf de referentiemaand november 2015 ook te gebeuren in de gevallen waarin de rechtsvaststelling nog gebaseerd is op het PV. Wanneer bij deze consultatie geen basis voor een verdere toekenning op basis van de niet-vergoede werkloosheid wordt teruggevonden, worden de betalingen stopgezet. Er wordt een onderzoek naar een ander recht ingesteld. Bij gebrek aan een ander recht, wordt het dossier aan de dienst Gewaarborgde gezinsbijslag doorgestuurd.

  Om pragmatische redenen dient echter niet te worden teruggekomen op de uitgevoerde betalingen gebaseerd op het PV. De einddatum van de betalingen op basis van de niet-vergoede werkloosheid wordt vastgesteld rekening houdende met de trimestrialisering.

  Voorbeeld:
  Het recht op kinderbijslag wordt vastgesteld op basis van de niet-vergoede werkloosheid van de rechthebbende. De sociaal verzekerde was uitgesloten voor onbepaalde duur op basis van artikel 30, 1 vanaf 18 april 2011 (bron PV). Bij de trimestriële consultatie voor november 2015 wordt vastgesteld dat de flux L035 de foutcode P06314 vermeldt. In dit geval moet ermee rekening gehouden worden dat de sociaal verzekerde niet langer het statuut van niet-vergoede werkloze heeft in november 2015 met als gevolg dat er op een andere basis een recht gevonden moet worden (einde van statuut van niet-vergoede werkloze in de referentiemaand november 2015). Het getrimestrialiseerd recht op basis van de niet-vergoede werkloosheid eindigt op 31 december 2015.

  c. Praktische toepassing

  Om tegemoet te komen aan de vragen van de kinderbijslagfondsen wordt de praktische toepassing hierna bijkomend verduidelijkt met een aantal specifieke voorbeelden.

  a. De foutcode P06314 wordt meegedeeld omdat de sociaal verzekerde voor betrokken maand bij RVA niet het statuut heeft van niet-vergoede werkloze. Betrokkene kan dus zijn hoedanigheid van rechthebbende voor de kinderbijslag niet behouden. Een consultatie van de flux L035 voor de voorafgaande maanden is dus nodig om te kunnen bepalen vanaf welke maand hij zijn statuut van niet-vergoede werkloze verliest.

  Voorbeeld:
  Een kind wordt geboren in maart 2015. Het gaat om een nieuw recht. Een consultatie van de flux L035 voor deze maand geeft de foutcode P06314 weer. De sociaal verzekerde heeft dus niet het statuut van niet-vergoede werkloze. Het recht op kinderbijslag dient op een andere basis onderzocht te worden.

  b. De consultatiestroom L035 geeft een laatste beslissing voor een bepaalde duur weer terwijl de sociaal verzekerde door een vorige beslissing voor onbepaalde duur was uitgesloten.

  Voorbeeld:
  De flux L035 van februari 2015 geeft een einde van recht op inschakelingsuitkeringen weer met een begindatum op 1 januari 2015. Vanaf april geeft de flux L035 een sanctie weer met begindatum 2 maart 2015 voor één week krachtens artikel 154,1 (artikel dat noch een residuair recht noch een absoluut beletsel vormt). Omdat het hier de laatste beslissing betreft, dient men deze beslissing rekening te houden.

  1. In geval van een nieuw recht, bijvoorbeeld een geboorte in juni 2015. Op het moment van de raadpleging van de flux L035 (juni 2015) is het bericht een uitsluiting vanaf 2 maart 2015 voor een week. Omdat dit het laatste gegeven is over de sanctie of de uitsluiting, moet men enkel rekening houden met de vermelde termijn van de sanctie of de uitsluiting. Aangezien het recht is verstreken kan het niet worden gevestigd op basis van niet-vergoede werkloosheid. Een ander recht moet elders gezocht worden. Als dit niet mogelijk is, dient het dossier overgedragen te worden aan de dienst Gewaarborgde gezinsbijslag.

  2. Bij een voortgezet recht kan op basis van de raadpleging van de L035 van februari 2015 het kwartaalrecht worden toegepast tot 30 juni 2015. Op basis van het attest van mei 2015, met vermelding van een termijn van sanctie of uitsluiting verstreken vóór de referentiemaand, kan het recht echter niet worden verlengd tot na 30 juni 2015. Opnieuw dient het dossier, als er geen enkel ander recht is, worden overgedragen aan de dienst Gewaarborgde gezinsbijslag.

  c. Een foutcode verschijnt indien een maand geconsulteerd wordt en een andere foutcode verschijnt voor een latere consultatie van dezelfde maand.

  Voorbeeld:
  De foutcode P06306 verschijnt als de referentiemaand februari 2015 opgevraagd wordt en code P06317 verschijnt bij een latere consultatie van deze referentiemaand. Er dient rekening mee gehouden te worden dat er geen statuut van niet-vergoede werkloze meer is en dat een ander recht moet worden gezocht.

  d. Het antwoord van de consultatiestroom L035 kan meerdere uitsluitingsartikels weergeven. Verschillende opties zijn vervolgens mogelijk.

  1. Alle vermelde artikelen in de flux L035 zijn niet opgenomen in de bijlagen van de omzendbrief 997/79. Dit betekent dat de sociaal verzekerde door RVA niet erkend wordt als niet-vergoede werkloze. Het recht kan niet vastgesteld worden op deze basis (punt 3.3 van de omzendbrief 997/79ter).

  Voorbeeld:
  Uitsluiting op basis van artikelen 63N en 90 vanaf 18 januari 2015. De sociaal verzekerde heeft niet het statuut van niet-vergoede werkloze vanaf deze datum omdat deze artikelen niet zijn opgenomen in de bijlagen van de omzendbrief 997/79.

  2. Enkele vermelde artikelen in de flux L035 zijn niet opgenomen in de bijlagen van de omzendbrief 997/79. Enkel de artikelen van de omzendbrief 997/79 zijn in aanmerking te nemen om het recht op kinderbijslag als niet-vergoede werkloze te onderzoeken: normaal recht, residuair recht of absoluut beletsel.

  Voorbeeld:
  Uitsluiting op basis van de artikelen 132 en 133, artikel 132 is niet opgenomen in de bijlagen van de omzendbrief 997/97. Artikel 133 daarentegen wel. Bijgevolg kan alleen op basis van dit artikel het recht onderzocht worden. Volgens de bijlagen vormt dit artikel noch een residuair recht noch een absoluut beletsel, de hoedanigheid van niet-vergoede werkloze blijft behouden.

  3. Alle vermelde artikelen in de flux L035 zijn opgenomen in de bijlagen van de omzendbrief 997/79. In deze situatie primeert het artikel met de meest restrictieve waarde.

  Voorbeeld:
  Sanctie op basis van vergoedbaarheidsartikelen 51C en 52&2. Deze twee artikelen zijn opgenomen in de bijlagen van de omzendbrief 997/79. Artikel 51C is noch een residuair recht noch een absoluut beletsel. Artikel 52 &2 is daarentegen een absoluut beletsel. Dit artikel primeert in het kader van de rechtsbepaling.

  1. Technische verduidelijkingen

  a. Technische foutcodes

  Naast de foutcodes die aangeven dat de sociaal verzekerde voor de opgevraagde maand niet meer het statuut van niet-vergoede werkloze heeft, zijn er tevens nog een aantal technische foutcodes. Deze duiden op technische problemen bij KSZ of RVA. FAMIFED verzoekt de kinderbijslag-fondsen om steeds contact op te nemen met de dienst Monitoring per mail wanneer één van de volgende foutcodes wordt afgebeeld:

  Code Omschrijving
  P06310 De opvraging vereist een integratie bij de KSZ voor de opgegeven periode.
  P06311 Technisch probleem met de KSZ.
  P06313 Technisch probleem met de RVA.
  P06315 Blijvend integratieprobleem bij de KSZ.
  P06316 De voorlegging werd geweigerd door de KSZ.

  In de mail die dient verstuurd te worden naar monitoringnl@famifed.be vraagt FAMIFED steeds een printscreen van het Trivia-scherm met het afgebeelde antwoord toe te voegen.

  b. Te consulteren periode

  De gegevens betreffende niet-vergoede werklozen kunnen via de consultatiestroom L035 geraadpleegd worden voor een periode tot 3 jaar in het verleden. Kinderbijslagfondsen kunnen momenteel dus gegevens raadplegen vanaf 1 januari 2012.

  2. Rechtsvaststelling: schematisch overzicht

  In het kader van de rechtsvaststelling van niet-vergoede werklozen dringt FAMIFED er bij de kinderbijslagfondsen op aan het volgende schematisch overzicht strikt op te volgen.

    Lopende dossiers Nieuwe dossiers  
  Volledig vergoede werkloosheid A011, L (P042) A011 (D042) A011, L (P042) A011 (D042) NOOIT L609 (P060)
  Volledig niet-vergoede werkloosheid Opgestart voor 17/12/2014: rechtsbepaling op basis PV

  Opgestart na 17/12/2014: rechtsbepaling op basis L035 (P063)

  Vanaf referentiemaand november 2015: opvolging van de referentiemaanden op trimestriële basis via L035 (P063) voor alle lopende dossiers

  Rechstbepaling voor de te onderzoeken periode op basis L035 (P063) NOOIT L609 (P060)

  3. Technische vragen en vragen inzake impact op de rechtsbepaling

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden aan de dienst Monitoring van het departement Controle worden gericht:

  Telefoon: 02-237 27 29

  Fax: 02-237 23 09

  E-mail: monitoringnl@famifed.be

  Alle vragen m.b.t. de impact van deze consultatiestroom op de toekenning van het recht op kinderbijslag kunnen worden gericht aan de dienst Administratief Toezicht van het departement Controle:

  Telefoon: 02-237 23 60

  E-mail: guy.tillieux@famifed.be

  Top