Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/79quinquies van 6 juli 2017 - Raadpleging van de gegevens betreffende niet-vergoede werklozen – Flux L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster)

  FAMIFED heeft op 17 december 2014 de consultatiestroom L035 (P063 in de terminologie van het Kadaster) in productie genomen. Deze flux stelt de gegevens inzake niet-vergoede werklozen bij de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening beschikbaar voor de kinderbijslagsector.

  De kinderbijslagfondsen stellen regelmatig vast dat de lijsten inzake de toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsartikels niet alle artikels bevatten die voorkomen in de consultatiestroom. Tevens merken de kinderbijslagfondsen op dat gegevens die ooit beschikbaar waren, bij een latere consultatie niet meer raadpleegbaar zijn via de consultatiestroom.

  FAMIFED heeft deze vaststellingen voorgelegd aan RVA. Deze instelling heeft meegedeeld dat de  gegevens van de L035 steeds onderhevig zijn aan wijzigingen in het vigerende wetgevend kader. Daarnaast hebben ook interne beslissingen een invloed op de beschikbaarheid van deze gegevens in de databank van RVA.

  Omtrent deze vaststellingen heeft FAMIFED praktische oplossingen uitgewerkt die hierna worden toegelicht.

  1. Lijsten inzake toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsartikels

  Op basis van alle vragen inzake niet gekende artikels heeft FAMIFED de huidige lijsten geüpdatet. Deze lijsten zijn opgenomen in de technische beschrijving van het bericht L035 die kan worden geraadpleegd op de website van FAMIFED: http://www.famifed.be (klikken op “Professionelen”, vervolgens “Info voor de professionele gebruiker",  dan "Technische documentatie”, daarna “Beschrijving berichten kadaster” en tenslotte op code P063).

  FAMIFED verzoekt de kinderbijslagfondsen om onbekende artikels die voorkomen in de consultatiestroom L035 steeds door te geven aan de dienst Monitoring via mail: monitoringnl@famifed.be .

  Vervolgens zullen deze onbekende artikels worden voorgelegd aan RVA en in functie van hun antwoord zullen de lijsten inzake de toelaatbaarheids- en vergoedbaarheidsartikels worden geüpdatet op de website van FAMIFED.

  2. Rechtsvaststelling van niet-vergoede werklozen

  a. Beschikbaarheid gegevens bij RVA

  Naar aanleiding van een aantal vragen van kinderbijslagfondsen omtrent het niet meer beschikbaar zijn van reeds geraadpleegde gegevens heeft FAMIFED samen met RVA een aantal situaties geanalyseerd.

  Deze analyse heeft aangetoond dat RVA de dossiers inzake niet-vergoedbaarheid waarin 3 jaar geen enkele beweging heeft plaats gevonden, archiveert in hun database.

  Dit heeft als gevolg dat alle informatie van dossiers inzake de niet-vergoede werklozen waarin 3 jaar geen enkele beweging heeft plaatsgevonden niet meer raadpleegbaar is via de stroom L035. Voor deze situaties geeft de consultatiestroom L035 één van de volgende foutcodes als antwoord:

  Code Omschrijving
  P06314 Persoon niet gekend bij de RVA voor de opgevraagde maand
  P06317 Geen records voor het INSZ inzake niet-vergoede periodes voor de opgevraagde maand

  Voorbeeld:

  • mei 2016 consultatie van de flux L035 met als begin- en einddatum 01/2014: RVA geeft als antwoord een uitsluiting met als begindatum 01/01/2014.
  • mei 2017 consultatie van de flux L035 met als begin- en einddatum 01/2014: RVA geeft als antwoord de foutcode P06314.

  Wanneer een consultatie een foutcode P06314 of P06317 als antwoord geeft, dienen de kinderbijslagfondsen de volgende werkwijze toe te passen voor de niet-vergoede werklozen:

  • voor wat betreft de rechtsbepaling van nieuwe dossiers dienen de kinderbijslagfondsen deze dossiers voor te leggen aan de dienst Monitoring die bij RVA zal nagaan of deze sociaal verzekerde ooit bij hen was gekend als niet-vergoede werkloze. De dienst Monitoring maakt deze informatie over aan de kinderbijslagfondsen.
  • voor wat betreft de rechtsbepaling van lopende dossiers dienen de kinderbijslagfondsen de informatie inzake niet-vergoedbaarheid die wordt ontvangen op het moment van de trimestriële consultatie L035 van de referentiemaanden1 , te stockeren in hun toepassing of papieren dossier voor zover dit nu nog niet gebeurt. Indien op het moment van de volgende trimestriële consultatie L035 de kinderbijslagfondsen één van hierboven vermelde foutcodes ontvangen, dienen zij zich te baseren op de gegevens van de voorgaande trimestriële consultatie.

  b. Andere foutcodes

  Voor de andere foutcodes blijft de waarde ongewijzigd, namelijk dat de sociaal verzekerde voor de opgevraagde maand het statuut van niet-vergoede werkloze niet heeft.

  Het gaat om de volgende foutcodes:

  Code Omschrijving
  P06303 Geen gegevens beschikbaar voor de opgegeven periode. Er is wel een dossier bij de RVA, maar de gevraagde gegevens ontbreken.
  P06305 INSZ is niet geïntegreerd bij de sector werkloosheid.
  P06306 Geen records voor het INSZ en de opgegeven periode.

  Wanneer de L035 één van die foutcodes weergeeft, dient het recht opnieuw onderzocht te worden op basis van de andere socio-professionele gegevens.

  3. Technische vragen en vragen inzake impact op de rechtsbepaling

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onbekende artikels aan de dienst Monitoring van het departement Controle worden gericht:

  Telefoon :    02-237 27 29

  Fax :            02-237 23 09

  E-mail :        monitoringnl@famifed.be

  Alle vragen m.b.t. de impact van deze consultatiestroom op de toekenning van het recht op kinderbijslag kunnen worden gericht aan de dienst Administratief Toezicht van het departement Controle:

  Telefoon :    02-237 23 60

  E-mail :       guy.tillieux@famifed.be

  • 1 Zie omzendbrief: II/B/997/79quater/BH-JOB van 30 november 2015
  Top