Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

997/80 van 2 december 2014 - Flux A301 - Begin en einde van de activiteit van de zelfstandige: uitbreiding met de identificatiegegevens van het sociaal verzekeringsfonds

  1. ALGEMEEN

  Sinds 1 maart 2001 stuurt FAMIFED naar zijn secundair netwerk het distributiebericht A301 (D047 in de terminologie van het Kadaster) inzake de gegevens betreffende het begin en de stopzetting van de activiteiten in de hoedanigheid van zelfstandige.

  In uitvoering van de Zesde Staatshervorming beheren de kinderbijslagfondsen sinds 1 juli jongstleden de kinderbijslagdossiers van de zelfstandigen.

  In dit kader hebben de kinderbijslagfondsen de behoefte geuit om op een elektronische wijze op de hoogte gebracht te worden dat zelfstandigen zich hebben aangesloten bij een ander sociaal verzekeringsfonds.

  Om hier aan te voldoen heeft FAMIFED in samenwerking met KSZ en RSVZ de bestaande elektronische gegevensstroom A301 (D047 in de terminologie van het Kadaster) uitgebreid met de volgende identificatiegegevens van het sociaal verzekeringsfonds waar de zelfstandige is aangesloten:

  • het identificatienummer van het sociaal verzekeringsfonds

  • het ondernemingsnummer van het sociaal verzekeringsfonds

  • de aansluitingsdatum bij het sociaal verzekeringsfonds.

  Vanaf 16 december 2014 zullen de kinderbijslagfondsen dit uitgebreid bericht A301 ontvangen.

  2. GEGEVENSGEDEELTE

  Hierna volgt een technische beschrijving van de drie nieuwe zones in het distributiebericht A301 die deel uitmaken van het blok SIFIdentification:

  • SIFNbr: bevat het identificatienummer van het sociaal verzekeringsfonds waar de zelfstandige is aangesloten.

  • CompanyID: bevat het ondernemingsnummer van het sociaal verzekeringsfonds waar de zelfstandige is aangesloten.

  • Registration2SIFDate: bevat de datum waarop de zelfstandige bij het sociaal verzekeringsfonds is aangesloten.

  Deze drie nieuwe zones worden enkel ingevuld wanneer de zelfstandige zijn of haar aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds beëindigt en zich onmiddellijk aansluit bij een andere sociaal verzekeringsfonds (dus zonder dat er een onderbreking is in de aansluiting).

  De volledige technische beschrijving van het bericht D047 is beschikbaar en kan geraadpleegd worden op de website van FAMIFED: http://www.famifed.be (klikken op " Professionelen", vervolgens "Info voor de professionele gebruiker", dan " Technische documentatie", daarna "Beschrijving berichten kadaster" en tenslotte op code D047).

  3. BIJLAGEN

  Deze omzendbrief bevat twee bijlagen.

  Naar aanleiding van de Algemene Kinderbijslagwet heeft FAMIFED een tabel opgemaakt met de impact van de verschillende bijdragereeksen (zone ContributionSeries in het attest A301) op het recht op kinderbijslag. Dit overzicht is opgenomen als bijlage 1.

  Bijlage 2 bevat een overzicht van het identificatienummer (zone SIFNbr) en ondernemingsnummer (CompanyID) van alle sociale verzekeringsfondsen. Daarenboven vermeldt dit overzicht voor alle sociaal verzekeringsfondsen het kinderbijslagfonds waarmee het sociaal verzekeringsfonds een conventie heeft afgesloten.

  4. PRAKTISCHE MODALITEITEN

  De gegevens van de doorgestuurde attesten hebben onmiddellijk een authentieke waarde en moeten dan ook systematisch beheerd worden.

  Zoals gewoonlijk kunnen alle technische vragen en meldingen van onregelmatigheden of onvolkomenheden gericht worden aan de dienst Monitoring van het Departement Controle:

  Telefoon: 02-237 27 29

  Fax: 02-237 23 09

  E-mail: monitoringnl@famifed.be

  Top