999/113 van 11 juli 2000 - Wijzigingen aan het formulier P7 - Kinderbijslag na de leerplicht - Studenten

  De praktijk van de laatste jaren heeft uitgewezen dat een aantal aanpassingen aan het formulier P7 noodzakelijk zijn.

  Het betreft drie wijzigingen:

   

  1. Om correcter de duur van de toekenningsperiode voor de werkzoekende schoolverlater, die 270 kalenderdagen bedraagt, te bepalen, werd op de voorzijde van het formulier in rubriek 2 een vraag naar de tweede examenperiode en de laatste examendag toegevoegd. Er wordt aan herinnerd dat overeenkomstig artikel 1, §2, 2° van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, §5 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders de wachttijd van 270 kalenderdagen begint te lopen op de dag na de beëindiging van alle activiteiten opgelegd door het studieprogramma, wat voor de studenten met een tweede zittijd de laatste examendag is.
   Deze vraag was op de vroegere formulieren niet voorhanden en wordt tot nu toe met een individuele brief aan het einde van de wachttijd gesteld. Met de herwerkte versie wordt die informatie opgevraagd op een ogenblik dat ze zeer actueel is, nl. in de maand september wanneer de bijslagtrekkende het formulier ontvangt.
  2. Een tweede wijziging heeft betrekking op rubriek 40 van de achterzijde van het formulier P7, die door de onderwijsinstellingen moet worden ingevuld. Omdat de rubriek ook voldoet voor het recht op kinderbijslag ten gunste van de studenten die in het kader van het onderwijs voor de sociale promotie hoger onderwijs volgen, werd de titel uitgebreid met de woorden "en onderwijs voor sociale promotie".
   Op die manier wordt tevens een parallel gecreëerd met rubriek 10, waar vragen worden gesteld over het algemeen niet hoger onderwijs, en waar de verwijzing naar het onderwijs, en waar de verwijzing naar het onderwijs voor sociale promotie reeds vroeger was ingevoerd.
  3. Tenslotte werd vraag 62 van de achterzijde van het formulier anders geformuleerd. Voor de stages worden nog enkel de duur en het ontvangen bedrag gevraagd. De naar artikel 8 van het koninklijk besluit van 30 december 19751 verwijzende vraag of het volgen van de stages een voorwaarde is tot het verkrijgen van een wettelijk gereglementeerd diploma, getuigschrift of brevet wordt niet meer gesteld, omdat die vraag reeds verwerkt is in de vorige rubrieken. Bijvoorbeeld de vraag 41 of de cursussen overeenstemmen met een volledig studieprogramma of leerplan impliceert de vraag naar de stages.

  Als bijlage gaat een herwerkte versie van het formulier P7 in de drie landstalen.

  De verkorte schoolattesten P7 voor 2000-2001 die door de instellingen voor het hoger onderwijs worden uitgereikt en die rekening houden met de vorige indeling van vraag 62 voldoen. Het is immers enkel de bedoeling geweest dubbel gebruik weg te werken.

  • 1KB tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt.
  Top