999/114 van 29 september 2000 - Leesbaarheid van formulieren

  Een belangrijke bron van hinder in de communicatie met de sociaal verzekerde kan het ambtelijk taalgebruik zijn in formulieren en brieven. Om de formulieren eenvoudiger en begrijpelijker te maken levert de Rijksdienst heel wat inspanningen. Toch is het niet uitgesloten dat wij nog gebruik maken van formulieren die vragen en toelichtingen bevatten die moeilijk te begrijpen zijn en/of steevast verkeerd begrepen worden. Deze vaststelling blijkt vaak bij de verwerking van het door de sociaal verzekerde ingevulde formulier.

  Voor de Rijksdienst zijn Mevr. X, van de dienst Communicatie en de Heer Y van het departement Controle als vereenvoudigingsambtenaren aangewezen. Zij kregen van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) de vraag om die "pijnpunten " op formulieren te signaleren die dan zullen voorgelegd worden aan het Adviesbureau voor Leesbaarheid. Dit bureau zal het probleem onder de loep nemen en voorstellen doen ter verbetering.

  Hebt u klachten over moeilijke of onbegrijpelijke formuleringen op onze formulieren, deel ze dan aan een van de vereenvoudigingsambtenaren mee. Zij houden u zonder uitstel op de hoogte van de oplossing die het Adviesbureau voor Leesbaarheid voorstelt.

  Verstaanbaar en correct schrijven is één van de eisen van het Handvest van de sociaal verzekerde. Dit vraagt ten allen tijde de gepaste aandacht. Het Federaal Ministerie van Ambtenarenzaken heeft daarom een brochure uitgegeven met tips om leesbare ambtelijke teksten te schrijven.

  Het werkje heet "Goed geschreven, goed begrepen". Wij zijn schrijfstijl wil verbeteren kan bij een van de genoemde vereenvoudigingsambtenaren terecht voor een exemplaar.

  Top