Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/123 van 14 augustus 2002 - Actualiseringen van formulieren: P7, P20, P19, P19bis en P19ter

  Recent hebben er zich wijzigingen voorgedaan in de reglementering die een dringende aanpassing van de formulieren noodzakelijk maken.

  Het betreft:

  1. Het KB van 9 juli 2002 dat de voorwaarden bepaalt waaronder het recht op kinderbijslag bestaat voor studenten en als werkzoekende ingeschreven schoolverlaters tijdens de laatste zomervakantie.
  2. Het KB van 16 juli 2002 tot wijziging van het KB van 12 april 1984 dat de voorwaarden bepaalt waaronder niet samenwonende ouders die nooit gehuwd zijn geweest recht kunnen openen op een toeslag 42bis of 50ter.
  3. Het KB van 16 april 2002 in verband met de toekenning van een begeleidingsuitkering aan werklozen en werkzoekende schoolverlaters.

  De ervaring en de wijze waarop invullers reageren op bepaalde vragen, hebben geleerd dat het nuttig is met het oog op een juiste invulling daarnaast nog een aantal technische aanpassingen uit te voeren.

  De wijzigingen

  Het formulier P7 (studenten)
  • Vraag 3 "heeft de jongere in de opgegeven periode gewerkt'' en de rubriek " Werken en toch nog kinderbijslag ontvangen" van het info-deel worden aangepast

  • In rubriek 6, waarin de vraag wordt gesteld of de jongere in het buitenland studeert, wordt de aandacht erop gevestigd dat die vraag betrekking heeft op het komende school- of academiejaar, in tegenstelling tot de vorige vragen die betrekking hebben op een voorbije periode.

  • In vraag 10 van de verklaring van de onderwijsinstelling wordt de term " voltijds" (onderwijs) ingevoerd om de tegenstelling met vraag 20 te accentueren die handelt over het "deeltijds" onderwijs. De jongeren in het deeltijds onderwijs worden steeds beoordeeld volgens de inkomensnorm ook tijdens de vakanties. Aan de kinderbijslagfondsen wordt gevraagd hieraan in het bijzonder aandacht te willen besteden.

  Het formulier P20 (ingeschreven werkzoekenden)
  • Vraag 3 "heeft de jongere sedert de inschrijving als werkzoekende gewerkt" en de rubriek "Altijd recht op kinderbijslag" van het info-deel worden aangepast. De begeleidingsuitkering wordt toegevoegd als geen beletsel vormend voor de toekenning van de kinderbijslag.
  Het formulier P19bis (toeslag voor niet-samenwonenden)
  • In het info-deel wordt de notie "(ex)-echtgenoten" vervangen door " vader/moeder".
  Het formulier P19 (toeslag voor samenwonenden) en P19bis
  • In de info-delen worden de begeleidingsuitkeringen toegevoegd aan de lijst van de vrijgestelde vervangingsinkomens.

  • In rubriek 2 (keerzijde) wordt bij de vragen naar het "loon uit deeltijdwerk met behoud van rechten" en "loon uit ander werk" een toelichting gegeven, omdat in de praktijk gebleken is dat invullers omtrent die noties vaak in de war zijn. Als er twijfel bestaat omtrent de correcte invulling moet de betalingsinstelling bij de RVA bijkomende inlichtingen inwinnen.

  • Bij de rubriek over de vrijgestelde uitkeringen wordt de notie ''herstel- en schadeloosstellingspensioenen" vervangen door "schadeloosstellingspensioenen voor militairen". Zodoende kan er geen enkele onduidelijkheid meer over bestaan dat alleen de herstelvergoedingen uit hoofde van schade aan militairen vrijgesteld zijn, en niet de andere vergoedingen (bv. beroepsziekten en arbeidsongevallen), die wel degelijk als een vervangingsinkomen moeten worden aangegeven.

  Het formulier P19ter (vraag om een toeslag opnieuw te onderzoeken)

  Het formulier neemt naargelang de situatie de info-delen over van de formulieren P19 of P19bis, die in de voormelde zin gewijzigd zijn.

  Top