Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/124 van 6 september 2002 - Toeslag voor werklozen, gepensioneerden en invaliden, voor ouders die niet samenwonen en voordien nooit met elkaar gehuwd waren

  Zoals u wordt meegedeeld met CO 1341, bepaalt het KB van 16 juli 2002 tot wijziging van het KB van 12 april 1984 de voorwaarden waaronder niet samenwonende ouders die nooit met elkaar gehuwd zijn geweest, recht kunnen openen op een toeslag 42bis of 50ter.

  Voortaan kan een bijslagtrekkende die gescheiden leeft van en nooit gehuwd was met de andere ouder die rechthebbende is, ook de toeslag ontvangen, op de volgend voorwaarden:

  1. niet gehuwd zijn en geen feitelijk gezin vormen;
  2. niet werken of slechts een gering inkomen uit een winstgevende activiteit hebben (maximum 239,46 EUR per maand) of geen sociale uitkering genieten van meer dan 1607,58 EUR per maand.

  Voor 1 augustus 2002 gold die regeling alleen voor niet-samenwonende ouders die gehuwd, echtgescheiden of van tafel en bed gescheiden zijn. Nu is dus de ongelijke behandeling van gehuwde en niet-gehuwde ouders die niet samenwonen opgeheven. In de praktijk gaat het evenwel om een beperkt aantal gevallen.

  Om alle noodzakelijke informatie aan de betrokken gezinnen te bezorgen moeten de kinderbijslagfondsen hun bestanden raadplegen en nagaan voor welke rechthebbenden die werkloos, gepensioneerd, ziek of invalide/gehandicapt zijn, zij de gewone kinderbijslag betalen aan een bijslagtrekkende die niet tot het gezin van de rechthebbende behoort.

  In die gevallen moet aan de ouder die bijslagtrekkende is, een standaardbrief worden gestuurd, waarvan het model in bijlage gaat met het invulgedeelte van het formulier P19bis.

  Het is duidelijk dat deze gevallen voortaan jaarlijks op 15 januari worden opgenomen in de gewone controle met de P19bis of de P19ter.

  Verder vindt u hierbij de aangepaste versies van de formulieren P7, P20, P19 in het Duits (standaardbrief) (zie dienstbrief Db/II/C/c.123/SN van 14 augustus 2002).

  Op de P19-info en P19bis was nog een aanpassing nodig. De tekstaanpassing beoogt de aandacht erop te vestigen dat ook de gescheiden levende stiefouder in aanmerking komt voor de toeslag. Die beide formulieren zijn eveneens hierbij gevoegd, in de drie landstalen.

  Top