Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/125 van 11 april 2003 - Formulier V - Afstand van het voorrangsrecht

  Overeenkomstig art. 66 Kinderbijslagwet kan de voorrangsgerechtigde rechthebbende, indien hij van oordeel is dat het in het belang is van het kind, ermee instemmen dat een niet voorrangsgerechtigde de voorrang verkrijgt voor een bepaalde of onbepaalde duur.

  Art. 66 van de Kinderbijslagwet werd gewijzigd door de programmawet van 19 juli 2001 (BS van 28 juli 2001). U ontving daaromtrent instructies met de circulaire van de Minister, MO 574 van 20 november 2001.

  Het bestaande formulier V, waarmee de intentie om het voorrangsrecht af te staan tot uitdrukking wordt gebracht, bleek echter noch inhoudelijk noch op het vlak van de taal, de stijl en vorm aan de actuele vereisten te beantwoorden. Als gevolg van een samenwerking tussen vertegenwoordigers van de departementen Controle en Gezinnen, van de Juridische afdeling van de Rijksdienst, van de kinderbijslagfondsen en van het Bureau voor de Leesbaarheid van het OFO (Opleidingsinstituut van de Federale Overheid) werd het formulier geactualiseerd en aan de gebruikelijke stijl aangepast. Bij de redactie is veel aandacht besteed aan de begrijpelijkheid voor de sociaal verzekerde. In bijlage, het formulier V (in nederlands, frans, duits)

  De procedure

  In het belang van de gezinnen wordt aan de kinderbijslaginstellingen gevraagd op actieve wijze het bestaan van mogelijk voordeliger rechten op te sporen, te onderzoeken en een verklaring van afstand op te sturen.

  Het systematisch onderzoek naar een voordeelsregeling geldt niet enkel voor het voorrangsrecht in de toekomst, maar bijzondere aandacht verdienen de situaties uit een voorbije periode, die ook een voordeel kunnen opleveren.

  Dit is speciaal het geval in de regeling van het co-ouderschap of telkens wanneer de voorrangsgerechtigde en de persoon aan wie het voorrangsrecht kan worden afgestaan, beiden een vervangingsinkomen genieten en de laatstgenoemde aanspraak kan maken op hogere kinderbijslag.

  Op het formulier zelf werd, naast de ruimte met standaardinformatie nog een vrije zone voorbehouden waarop het kinderbijslagfonds geval per geval meer informatie kan geven en in concreto kan specificeren wat van de belanghebbende wordt verwacht. In bijlage, het formulier V-info (in nederlands, frans, duits)

  Top