Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/156 van 23 april 2010 - Formulier P19 - Begrip "inkomen" - Financiële steun in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering

  De toekenning van de sociale toeslagen voor zieken, invaliden, werklozen, gepensioneerden en de éénoudertoeslag is afhankelijk van de hoogte van de bruto-inkomsten.

  Volgens de CO 1351 van 10 december 2004 zijn bepaalde inkomens vrijgesteld van berekening. Bij de beoordeling van de gezinsinkomsten blijven buiten beschouwing:

  • de gezinsbijslag zelf;
  • de tegemoetkoming voor hulp van een derde, in zijn verschillende vormen in de ZIV-regeling, de sector van de beroepsziekten en arbeidsongevallen en de regeling van de uitkeringen voor personen met een handicap.

  Wat de uitkeringen voor personen met een handicap betreft werden in de administratieve praktijk de integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden eveneens reeds vrijgesteld van toevoeging bij de andere vervangingsinkomens.

  Vraag

  Zijn met het oog op een correcte en volledige informatie aan het publiek op het formulier P19 de uitkeringen in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering vrijgestelde inkomsten die niet moeten toegevoegd worden bij de andere bruto-inkomens?

  Antwoord

  De Vlaamse zorgverzekering verleent, onder bepaalde voorwaarden, financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden die geconfronteerd worden met extra hoge kosten.

  Het betreft een gedeeltelijke terugbetaling van niet-medische kosten en kosten voor professionele hulp of hulp geboden door familie of vrienden aan bewoners van erkende rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen en aan thuiswonenden. De tussenkomst is een forfaitair bedrag dat maandelijks wordt uitbetaald en dat de ontvanger vrij kan besteden. Deze "financiële steun" in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering ressorteert niet onder het begrip beroeps- en vervangingsinkomsten dat als basis dient voor de evaluatie van de "financiële situatie van het gezin", voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op de sociale toeslagen bepaald bij de artikelen 42bis en 56, §2 KBW.

  De omschreven "financiële steun" kan bovendien geassimileerd worden met de forfaitaire tegemoetkoming voor hulp van derden zoals vermeld in punt 2° van artikel 3, van het KB van 26 oktober 2004. De opsomming van uitzonderingen is immers niet limitatief nu in voornoemde bepaling wordt vermeld dat "ook uitkeringen met hetzelfde doel verschuldigd krachtens andere wets- of reglementsbepalingen een uitzondering kunnen vormen op het begrip " vervangingsinkomens."

  De "financiële steun" in het kader van de Vlaamse zorgverzekering kan dan ook worden toegevoegd aan de lijst van vrijgestelde inkomsten vervat in de laatste alinea van punt 2.2. van de CO 1351 van 10 december 2004.

  Gevolgen voor het formulier P19

  In de kader van de heroriëntatie van de controle op de inkomsten zal de Rijksdienst bij de eerstvolgende aanpassing van het formulier P19, het info-gedeelte actualiseren.
  Aan de kinderbijslagfondsen wordt gevraagd op de bestaande versie dit nu al te doen in volgende zin:

  Inkomsten die u NIET moet invullen:
  • kinderbijslag,

  • alimentatie,

  • tegemoetkomingen voor hulp aan bejaarden,

  • tegemoetkomingen voor hulp van derden,

  • integratietegemoetkomingen voor gehandicapten,

  • tegemoetkomingen uit de Vlaamse zorgverzekering,

  • onkostenvergoedingen voor onthaalouders betaald door Kind en Gezin,

  • forfaitaire vergoedingen voor de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.

  Top