Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/161 van 24 juni 2011 - Aanpassing van de procedure voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen - Actualisering van het formulier P7 - Academiejaar 2011/2012

  Om tegemoet te komen aan de vragen van bepaalde kinderbijslagfondsen en onderwijsinstellingen heeft de Rijksdienst het formulier P7 aangepast. Bovendien worden de richtlijnen voor de vaststelling van het recht voor de thesisstudent gepreciseerd. Ten slotte worden ook de gevolgen verbonden aan de attesten met de code 2 in de flux D062 in herinnering gebracht.

  1. Aanpassingen aan de procedure

  1.1. De jaarlijkse verzending van het formulier P7 - graduele afstemming op de elektronische gegevensstromen

  Het formulier P7 wordt momenteel jaarlijks gezonden op 5 september en herinnerd rond 5 november (cfr. CO 1381 en 1386). Vanaf het academiejaar 2011-2012 wordt gestreefd naar een optimale aansluiting van de formulieren op de via andere kanalen verkregen inlichtingen (fluxen) om zo te vermijden dat er dubbel gebruik ontstaat.

  1.1.1. De flux D062: de procedure als de jongere studeert

  Voor het academiejaar 2011-2012 wordt de verzending van het formulier P7 - (N+F+D) afgestemd op de flux D062. Bijgevolg wordt vanaf september 2011 de verzendingsdatum van het formulier P7 (eerste verzending en herinnering) bepaald rekening houdende met de ontvangst van de elektronische berichten D062. Er moet voorrang worden gegeven aan de afwerking van de flux D062 ontvangen in de maand september alvorens de formulieren P7 worden verzonden. Om optimaal rekening te kunnen houden met de ontvangen fluxen D062 wordt de verzending van de P7 vastgesteld op datum van 15 september 2011 en voor de herinnering op 18 november 2011. Voor de gevallen waarvoor tevoren een bericht D062 werd ontvangen met minstens 27 studiepunten of met de voorlopige code 2 wordt dan enkel het infob lad verzonden. In de andere gevallen wordt het volledig formulier P7 verzonden.
  De aandacht van het gezin wordt erop gevestigd dat een bewijs van de universiteit of hogeschool van hun zoon/dochter werd ontvangen en dat ze bij dit bericht informatie vinden over hoe de kinderbijslag na de leeftijd van 18 jaar kan worden behouden.

  1.1.2. De jongere wordt 25 jaar

  Als er geen elektronisch wijzigingsbericht (Vlaamse Gemeenschap) of een attest van de onderwijsinrichting (Franse en Duitstalige Gemeenschap) wordt ontvangen, mag worden verondersteld dat de jongere tot de einddatum in de voorwaarden is gebleven om recht op kinderbijslag als student te verkrijgen. Er hoeft geen bijkomende bevraging met het formulier P7 meer te gebeuren. Het kind blijft in het kadaster geïntegreerd met einddatum van de betaling "de maand waarin de jongere 25 jaar is geworden"(cfr. II/B/997/52bis van 13.05.2011).

  2. Aandachtspunten

  2.1. De thesisstudent

  De instructies van de CO 1386 van 4 februari 2011 worden bevestigd.
  Er is maar recht op kinderbijslag op basis van de notie ("Can attain diploma") voor maximum één jaar (uiterlijk de datum van de indiening van het proefschrift). Er is echter geen beletsel om deze regeling meerdere malen toe te passen, telkens een andere opleiding gevolgd wordt die voor het verkrijgen van een diploma vereist dat een eindverhandeling wordt gemaakt (manama, manaba,...).
  Indien uit de flux D062 niet is af te leiden of het een andereopleiding betreft, dient u daarover contact op te nemen met de dienst Monitoring.

  Voor de jongere die evenwel een aantal studiepunten van 27 totaliseert dient de thesisregeling niet te worden toegepast, maar wordt het recht vastgesteld overeenkomstig het KB van 10 augustus 2005. In dat geval kan er uiteraard recht bestaan tijdens de vakantieperiode.

  De universiteiten en hogescholen zullen worden ingelicht dat de toekenning voor een thesisjaar beperkt wordt tot één jaar per opleiding (zie supra). In de andere situaties zal de voorwaarde van de 27 studiepunten worden nagegaan.

  Hypothese: student in een diplomajaar

  De student totaliseert 27 studiepunten

  1. De student is ingeschreven in een diplomajaar voor minstens 27 studiepunten In dat geval valt de student onder de voorwaarden van het KB van 10 augustus 2005 en is de kinderbijslag tijdens de vakantieperiode toch verschuldigd. Is de student ingeschreven als werkzoekende dan kan voor de vakantiemaanden beroep gedaan worden op het dubbel statuut.

  De student totaliseert geen 27 studiepunten

  2. De student is ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten en verklaart de studie te hebben beëindigd op 30 juni (formulier P7). In dat geval zijn de vakantiemaanden niet verschuldigd en stopt het recht op 30 juni, tenzij de student zich inschrijft als werkzoekende, wat een andere rechtsbasis verschaft.

  3. De student is ingeschreven voor minder dan 27 studiepunten. Er is geen verklaring over de einddatum van de studies. Het formulier P7 moet worden herinnerd. De kinderbijslag voor de maanden juli, augustus en september is in elk geval niet verschuldigd tenzij ander statuut (inschrijving als werkzoekende).

  4. Een student is in jaar 1 ingeschreven in een diplomajaar voor minstens 27 studiepunten. In jaar 2 is hij/zij opnieuw ingeschreven in een diplomajaar voor dezelfde opleiding, maar nu voor minder dan 27 studiepunten. In dat geval dient de kinderbijslag voor jaar 1 vastgesteld te worden onder de voorwaarden van het KB van 10 augustus 2005 en voor jaar 2 onder voorwaarden van het KB van 16 februari 1968.

  5. Een student is in jaar 1 ingeschreven in een diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten. In jaar 2 is hij/zij opnieuw ingeschreven in een diplomajaar voor dezelfde opleiding en terug voor minder dan 27 studiepunten. In dat geval dient de kinderbijslag voor jaar1 vastgesteld te worden onder de voorwaarden van het KB van 16 februari 1968. Voor jaar 2 bestaat er geen recht op kinderbijslag als thesisstudent.

  6. Een student is in jaar 1 ingeschreven in een diplomajaar voor minder dan 27 studiepunten. In jaar 2 is hij/zij opnieuw ingeschreven in een diplomajaar in een andere opleiding voor minder dan 27 studiepunten. In dat geval dient de kinderbijslag zowel voor jaar1 als jaar 2 vastgesteld te worden onder de voorwaarden van het KB van 16 februari 1968.

  De voorgaande instructies betreffen de thesis-student waarvoor gedurende twee opeenvolgende jaren een attest D062 werd ontvangen met een aanduiding van een diplomajaar (notie: "Can attain diploma"). Ze gelden vanaf het schooljaar 2011-2012 en impliceren geen herziening van de lopende dossiers. De betalingen worden geblokkeerd op 30 juni 2012. Afhankelijk van de datum waarop de thesis werd/ zal worden ingediend worden de betalingen voortgezet na ontvangst van de P7 (maximum 1 jaar) of bij het ontvangen van een inschrijving als werkzoekende.

  2.2. De voorlopige waarde 2 op het attest D062

  Inschrijvingsattesten

  Voor de code 2 (vermoedelijk minstens 27 studiepunten) dient de betaling te worden voortgezet totdat een bericht met het definitief aantal studiepunten is ontvangen. De provisionele betalingen zijn echter beperkt tot maximum 4 maanden (tot de maand januari). De betaling wordt geschorst vanaf de maand februari wanneer de code 2 niet wordt bevestigd door een definitief aantal studiepunten. Als bij ontvangst van het definitief aantal studiepunten toch zou blijken dat het aantal lager ligt dan 27, dan moeten de provisioneel uitgevoerde betalingen worden teruggevorderd (cfr. CO 1370 van 21 november 2007).

  Wijzigings- en uitschrijvingsattesten

  Sinds 1 september 2009 ontvangen de kinderbijslagfondsen in het kader van een uitschrijving (Vlaamse Gemeenschap) slechts één elektronisch attest D062, meer bepaald een uitschrijvingsattest met vermelding van het aantal opgenomen studiepunten.

  Op deze regel bestaat één uitzondering. Wanneer een onderwijsinstelling verwacht dat het aantal studiepunten gelijk zal zijn of meer dan 27 punten zal bedragen, verstuurt de Vlaamse Gemeenschap de waarde 2 in de zone StudyPoints. Wanneer deze student zich nadien uitschrijft, zal de Vlaamse Gemeenschap eerst een wijzigingsattest doorsturen met vermelding van het aantal punten waarvoor de student was ingeschreven en ten tweede een uitschrijvingsattest met vermelding van het aantal opgenomen studiepunten (cfr 997/69ter/JOB-VIM van 24.09.2009).

  Het voorbije academiejaar werd vastgesteld dat bij de uitschrijving van een aantal studenten die waren ingeschreven met de voorlopige waarde 2, er enkel een uitschrijvingsattest werd doorgestuurd door de onderwijsinstelling. Bij gebrek aan wijzigingsattest werden de kinderbijslagfondsen dus niet geïnformeerd over het aantal definitieve studiepunten waarvoor deze studenten waren ingeschreven bij het begin van het academiejaar. De provisionele betalingen op basis van de voorlopige waarde 2 konden dus niet worden gevalideerd.

  Deze problematiek werd doorgenomen met de Vlaamse Gemeenschap die op zijn beurt er de onderwijsinstellingen nogmaals heeft op gewezen dat in dergelijke situaties wijzigingsattesten noodzakelijk zijn.

  Alle situaties waarin een uitschrijvingsattest volgend op een inschrijving met een voorlopige waarde 2 niet wordt vergezeld van een wijzigingsattest met het aantal definitieve punten dienen te worden gesignaleerd aan de dienst Monitoring van het departement Controle:

  Nederlandstalig
  Tel.: 02-237 23 35
  Mail: mailto:monitoring@rkw.be
  Franstalig
  Tel.: 02-237 23 55
  Mail: mailto:monitoring@onafts.be
  Fax: 02-237 23 09

  In samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap zal er dan worden voor gezorgd dat de gegevens omtrent het aantal definitieve punten voor de betrokken studenten toch worden overgemaakt aan de kinderbijslagfondsen.

  3. Aanpassing aan de tekst van het formulier P7

  3.1. Jongeren die de wetenschappelijke leergangen volgen ter voorbereiding van de koninklijke militaire school.

  Volgens het KB van 10 augustus 2005 worden deze leergangen in art. 8, 4° aanzien als hoger onderwijs en zouden ze moeten worden uitgedrukt in studiepunten. Als gevolg van deze zienswijze werd een specifieke vraag op het formulier P7 achterwege gelaten.
  Het blijkt nu dat deze leergangen toch nog niet in studiepunten werden omgezet. Daardoor kon het formulier niet meer correct worden ingevuld en werd in een aantal gevallen de uitbetaling van de kinderbijslag opgeschort. Deze lessen omvatten de facto 44 uren in de week. Daarmee overschrijden ze ruimschoots de norm van de wekelijkse 17 uren voor het niet hoger onderwijs of de 13 lesuren per week voor het niet in studiepunten uitgedrukte hoger onderwijs (cfr. artikel 20 van het KB van 10 augustus 2005).

  Bijgevolg wordt aan de kinderbijslagfondsen gevraagd voor de leerlingen die het voorbereidend jaar op de koninklijke militaire school volgen, de betalingen voor het schooljaar 2010/2011 zonder uitstel te hervatten op basis van een verklaring van de onderwijsinrichting (Koninklijke School voor Onderofficieren) te Sint-Truiden. Voor het volgend school- of academisch jaar 2011-2012 is het formulier P7 aangepast aan deze modaliteit, waarvoor geen fluxen zijn voorzien.

  3.2. De thesisstudent

  De vraag wordt uitdrukkelijk gesteld of de jongere de thesis heeft ingediend en op welke datum.

  3.3. Het kunstonderwijs en de opleiding tot bedienaar van een erkende religie

  De vroegere vraag naar het muziekonderwijs was te beperkt en wordt verruimd door een algemene vraag naar het kunstonderwijs. Voor de opleiding tot bedienaar van een van de erkende religies wordt thans ook een aparte vraag voorzien. De erkende religies worden opgesomd.

  3.4. Het infogedeelte (P7-info)

  Het infogedeelte wordt uitgebreid met een informatie voor de student die ziek wordt en zich dan inschrijft als werkzoekende (binnen de vijf dagen na genezing), ook als de jongere dan werk heeft gevonden. Tevens vindt men hierop een verwijzing naar de nieuwe maatregel.

  Op het invulblad (P7-a/b) wordt er nogmaals de aandacht op gevestigd dat voor de studenten van de Vlaamse Gemeenschap geen papieren schoolattesten meer mogen gevraagd worden aan de onderwijsinstellingen.
  Een papieren versie bevindt zich in bijlage (bijlage I).

  De aangepaste versie van het formulier, die u ook kan vinden op de website van de Rijksdienst: www.kindergeld.be of www.rkw.be, zal u per e-mail worden overgemaakt.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via herman.stuyver@rkw.be.

  Top