Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/182 van 29 juni 2017 - De gegevensvergaring voor de controle van de jongeren die onderwijs volgen: aanpassing van het formulier P7 academiejaar 2017-2018 - Bijlagen

  1. Behoud van de bestaande procedures voor gegevensinzameling

  In alle gemeenschappen worden de bestaande procedures voor gegevensinzameling behouden.

  In geval van ontbrekende studiegegevens is na evaluatie van de procedures van dienstbrieven 999/178 van 5 juli 2016 en 999/178bis van 19 oktober 2016 besloten dat voor de Franse en Duitstalige Gemeenschap  de werkwijze van diensbrief 999/178bis niet langer facultatief is, maar geldt als algemene werkwijze voor schooljaar 2017-2018. Voor de Vlaamse Gemeenschap geldt de procedure beschreven in dienstbrief 999/178 van 5 juli 2016. 

  Pro memorie: Overzicht verzending formulieren en modules per gemeenschap.

  Vlaamse Gemeenschap
  • Aangepaste Module 18+: jaarlijks op 15 september aan alle gezinnen met studenten
  • Verwerking D062
  • Module “15 november”
  • Provisionele betaling tot 30 november (bij code 002 tot 31/12)
  • Terugvorderingsprocedure op 15 december met de bestaande debetbrieven1
  Franse / Duitstalige Gemeenschap
  • P7-F op 15 september / P7-D (gemengd) op 15 september (indien nog geen D062 verwerkt), module 18+ indien D062 reeds ontvangen
  • Herinnering op 15 november
  • Provisionele betaling tot 30 november
  • 15 december: verzending van een laatste herinneringsbrief met aankondiging van de terugvordering van de provisioneel betaalde kinderbijslag (vermelden van de periode die zal worden teruggevorderd  zonder notificatie van het exacte bedrag volstaat). Bij non-respons betekening van het debet uiterlijk op 31 januari 2018

  Opmerkingen:

  De alternerende overeenkomst - Verkort attest P7

  Voor de jongeren met een alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie zal door de opleidingsoperatoren voor het schooljaar 2017 -2018 opnieuw gewerkt worden met het verkort attest P7 dat wordt aanvaard als geldig studiebewijs.

  Duaal leren en  de Overeenkomst Alternerende opleiding in de Vlaamse Gemeenschap

  Sinds 1 september 2016 vervangt de Overeenkomst Alternerende opleiding (OAO), zowel het leercontract van de SYNTRA als de overeenkomst voor deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Vlaamse Gemeenschapscommissie). Tevens startte vanaf het schooljaar 2016-2017 het proefproject ‘Schoolbank op de werkplek' , waarbij in 34 scholen en 5 Syntra-lesplaatsen telkens 1 van 7 duale studierichtingen werd georganiseerd in het voltijds secundair onderwijs, het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) of de leertijd.

  De duale opleidingen in het deeltijds onderwijs en de leertijd vallen onder art. 3 van het KB en 10 augustus 2005 (toepassing van de inkomensnorm ). Bij de duale opleidingen in het voltijds (buitengewoon) onderwijs (codes 311 en 321 in de flux D062) kunnen de tewerkstellingen aanleiding geven tot een dubbele opvolging. Voor de tewerkstellingen (OAO of deeltijdse arbeidsovereenkomst) in het kader van de duale opleiding geldt immers de inkomensnorm2 , terwijl de andere tewerkstellingen buiten de opleiding (studentenovereenkomsten of deeltijdse arbeidsovereenkomsten) moeten worden getoetst aan de240-urennorm3 .  Met dienstbrief 996/117bis van 19 september 2016 en het addendum van 21 november 2016 werden de administratieve onderrichtingen gegeven voor de gegevensverwerking m.b.t. de duale opleidingen.

  Een uitbreiding van het aantal duale opleidingen is voorzien voor schooljaar 2017-2018. Als bijlage bij deze dienstbrief gaat een geactualiseerd overzicht van de duale opleidingen in de Vlaamse Gemeenschap, waarbij de nummers van de administratieve groepen worden vermeld waarmee deze zullen worden aangeduid in de flux D062. De opleiding 'Zorgkundige duaal' blijft de enige duale opleiding, waarbij in het kader van de opleiding achtereenvolgens met een OAO en een deeltijdse arbeidsovereenkomst kan worden gewerkt tijdens eenzelfde schooljaar.

  Het schema uit het addendum van dienstbrief 996/117bis met de administratieve procedure voor de verwerking van de berichten m.b.t. het duaal leren(D062, RIP, DMFA) blijft geldig voor het schooljaar  2017-2018.

  2. Inhoudelijke actualisatie van het formulier P7

  Als bijlage gaat het formulier P7 voor het school- en academiejaar 2017-2018. In functie van de verdere afstemming op de huidige onderwijsdecreten en procedures voor gegevensinzameling werden volgende aanpassingen aangebracht.

  In het P7-A gedeelte  (in te vullen door het gezin):

  • In vak 'geval A'op het Nederlandse formulier werd de Overeenkomst Alternerende Opleidingtoegevoegd bij rubriek 1.3.

  • In vak 'Geval B' werden volgende thans overbodige aankruisopties geschrapt:

   • de vraag naar de inkomsten uit de stages van het voorgaande schooljaar werd geschrapt, aangezien de huidige procedure voorziet in een controle op de inkomstennorm aan de hand van de opvolging van de RIP-berichten met de verzending van de module "werken leren_Rip".

   • Op het Franse en Nederlandse formulier werd de aankruisoptie 'leercontract' geschrapt, daar het leercontract werd vervangen door respectievelijk de alternerende overeenkomst in de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie(vanaf 1 september 2015) en de Overeenkomst Alternerende Opleiding in de Vlaamse Gemeenschap (vanaf 1 september 2016), die onder de toepassing van artikel 3 van het KB van 10 augustus 2005 vallen4 . De jongeren die reeds een leerovereenkomst afsloten voor deze data en die van kracht tot het einde of de verbreking van het contract, zijn reeds gekend en zij ontvangen verder het formulier P9.

    De leercontracten waarvoor de Duitstalige Gemeenschap bevoegd is, blijven  verder vallen onder de toepassing van KB van 6 maart 1979. Deze vraag werd bijgevolg wel behouden op het Duitse formulier P7.

  In het P7 B gedeelte (in te vullen door de onderwijsinstelling5 ):

  • Er wordt gevraagd aan te duiden of de jongere lessen volgt dan wel een eindverhandeling voor hogere studies voorbereidt, maar de uiterlijke datum voor het indienen van de thesis dient niet meer te worden gespecifieerd, aangezien deze door de studentenadministraties vaak niet gekend is. De opvolging van het indienen van de thesis gebeurt met de thesismodules 1 en 2 (cf. procedure dienstbrief 5 juli 2013).

  • Werkwijze:
   • Indien zowel vakje 'studies' als vakje 'eindverhandeling' aangekruist:
    ≥ 27 studiepunten (vraag 41): recht als student (geen verzending van de thesismodules en vakantieperiode tot 30 september)
    < 27 studiepunten: recht als thesisstudent:  verzending thesismodules).

   • Indien enkel vakje 'studies' aangekruist:
    ≥ 27 studiepunten: recht als student
    < 27 studiepunten: geen recht als student noch als thesisstudent op basis van die inschrijving. De punten dienen desgevallend wel samengeteld worden met studiepunten in een andere opleiding.

   • Indien enkel vakje 'eindverhandeling' aangekruist:
    < 27 studiepunten: recht als thesisstudent: verzending van de thesismodules
    ≥ 27 studiepunten (vraag 41): recht als student: geen thesisopvolging met de modules.

  • Het decreet 'Paysage' van 7 maart 2013 van de Franse Gemeenschap bevat geen enkele verwijzing meer naar een verlenging van de tweede zittijd. Daardoor is het Art. 9, §3. van KB van 10 augustus 2005 in geen enkele gemeenschap nog praktisch uitvoerbaar.
   De overgangsperiode om de organisatie van de masteropleidingen te conformeren naar de bepalingen van voornoemd decreet loopt ten einde in het schooljaar 2016-2017. Dit betekent dat de verlengde tweede zittijd enkel nog van toepassing zal zijn voor studenten die in academiejaar 2016-2017 voor 41 studiepunten ingeschreven waren voor een masteropleiding die nog ingericht was volgens de bepalingen van het vroegere Bologna decreet. Na 31 januari 2018 houdt de regeling van de verlengde tweede zittijd definitief op te bestaan.
   Bij vraag 42 op het formulier P7-B werd gespecifieerd dat de regeling van de verlengde tweede zittijd beperkt blijft tot de masterstudenten in de Franse Gemeenschap tot de masterstudenten ingeschreven voor 41 studiepunten in academiejaar 2016-2017.

  Op het infoblad:

  • Er werd informatie toegevoegd aangaande de doctoraatsopleidingen de regeling voor de student-zelfstandige.
  • Er werd aangeduid dat de verlengde tweede zittijd enkel nog van toepassing is tot 31 januari 2018 voor masterstudenten in de Franse Gemeenschap ingeschreven in academiejaar 2016-2017(cf. supra).
  • Ingevolge de indexverhoging vanaf 1 juni 2017 werd het bedrag voor het inkomensplafond van de jongeren onderworpen aan de inkomstennorm aangepast.

  Actualisatie van de informatiebrief 18+

  • Aanpassing aan de hervormingen inzakeDuaal en Alternerend leren.
  • Er werd toegevoegd dat het recht op kinderbijslag eindigt als de jongere de leeftijd van 25 jaar bereikt, ook wanneer deze nog studeert.
  • De vermelde bedragen werden aangepast aan de indexverhoging.

  3. Bijlagen

  De aangepaste versies van de formulieren, die u ook kan vinden op de website van FAMIFED www.famifed.be, worden u per e-mail overgemaakt samen met de aangepaste informatiebrief.

  Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be.

  • 1De notificatie van het debet op 15 december veronderstelt dat de inhouding op de betalingen voor andere kinderen reeds wordt toegepast vanaf  de volgende betaling op 8 januari.
  • 2Deze vallen  onder toepassing van  Art. 2,3° van KB van 10 augustus 2005° en de inkomensnorm bedoeld in Art. 14 van KB van 10 augustus 2005.
  • 3Urennorm zoals bepaald door Art. 13, §1 van KB van 10 augustus 2005
  • 4Cf. dienstbrieven 996/117 van  18 septemeber 2015  en  dienstbrief 996/117bis van 19 september 2016.
  • 5De onderwijsinstellingen van de Franse Gemeenschap werden van de wijzigingen aan het formulier P7B in kennis gesteld.
  Top