Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/184 van 19 juni 2017 - Het versturen van de plaatsings- en wijzigingsberichten (D227 en D227bis) voor geplaatste kinderen - Nieuwe toepassing kinderbijslag van Jongerenwelzijn

  Vanaf 13 juni 2017 worden de berichten voor de in een instelling geplaatste jongeren vanuit een nieuwe toepassing bij het Agentschap Jongerenwelzijn (JWZ) verstuurd. 

  De nieuwe toepassing verstuurt automatisch aan de kinderbijslagfondsen de voor geplaatste kinderen geregistreerde gegevens in de zogenaamde randtoepassingen, namelijk Domino en het uniforme registratiesysteem voor de private organisaties van de bijzondere jeugdbijstand (BINC).

  Hierna worden de belangrijkste kenmerken en wijzigingen tegenover de voorgaande applicatie weergegeven.

  EENMALIGE ACTIE OP 13 JUNI 2017

  De nieuwe toepassing zal op 13 juni 2017 alle geregistreerde plaatsingen bij Jongerenwelzijn met een begin- en/of einddatum in de toekomst versturen (D227).  Dit zal tot gevolg hebben dat er die datum een aanzienlijk aantal berichten (enkele honderden) aan de kinderbijslagfondsen worden verzonden.  In het verleden werden nooit berichten met einddatum van plaatsing in de toekomst aan de kinderbijslagfondsen gestuurd.

  Belangrijk :Indien er geen verlenging of wijziging van de maatregel gebeurt, is dit de enige kennisgeving van de einddatum.  Indien de plaatsingsmaatregel wel wordt gewijzigd/verlengd zal het kinderbijslagfonds met een later bericht op de hoogte gesteld worden.

  Daarom wordt gevraagd de meegedeelde einddata van plaatsing te registreren in het informaticasysteem. JWZ stuurt het bericht naar het laatst gekende kinderbijslagfonds. Dit is niet steeds het actueel bevoegde kinderbijslagfonds. Aan het kinderbijslagfonds dat een bericht D227 ontvangt en niet bevoegd is, wordt gevraagd een onderzoek te openen door consultatie van het Kadaster of het eigen dossier. Na doorzending van het bericht aan het reëel bevoegde fonds wordt JWZ van de doorzending op de hoogte gebracht. Wordt het bevoegde fonds niet gevonden dan maakt het kinderbijslagfonds het bericht over aan FAMIFED, Monitoring op het email-adres: natalie.vereycken@famifed.be.

  Gevolgen van het verstrijken van de einddatum

  Het verstrijken van de niet gereviseerde einddatum heeft tot gevolg dat de in Art. 70 AKBW vastgestelde betaalwijze (2/3-1/3) wordt stopgezet. Zoals voorzien in de actuele procedure (bijlage II, CO 1386_2017 en e-mail aan alle kinderbijslagfondsen van 23 december 2013) verstuurt het kinderbijslagfonds na het einde van de plaatsing het formulier P3-a (plaatsing in een instelling). Op basis van het op vraag 4 ontvangen antwoord over de actuele verblijfplaats van het kind bepaalt het kinderbijslagfonds de bijslagtrekkende en de rechthebbende. Die beslissing moet in overeenstemming zijn met de via de consultatie van de Trivia-gegevens (RR) bekomen informatie over de gezinstoestand.

  Overzicht van de andere wijzigingen:

  Nr Nieuwe applicatie Oude applicatie
  1 De berichten worden dagelijks verstuurd

  De oude toepassing verstuurde wekelijkse berichten.

  2

  Voor wijzigingen aan de oorspronkelijke registratie verstuurt de nieuwe toepassing twee berichten D227

  • Eerste bericht met mededeling:  annulatie van het oorspronkelijke D227-bericht
  • Tweede bericht is de correcte D227 (startdatum-einddatum- plaatsende instantie- voorziening)
  De oude toepassing verstuurde nooit automatisch een annulering.
  3

  De nieuwe toepassing verstuurt begin- en einddatum, ook als de einddatum in de toekomst ligt. 
  Als de einddatum niet geregistreerd wordt,  verstuurt de nieuwe toepassing de begindatum met einddatum = blanco. 
  Vanaf het ogenblik dat de einddatum wordt geregistreerd in de randtoepassingen zal een bericht D227 verstuurd worden, ook al ligt de einddatum in de toekomst.

  De oude toepassing KB verstuurde nooit een einddatum in de toekomst.

  4 De nieuwe toepassing verstuurt alle verlengingen. Bij iedere registratie van een beslissing of een omschakeling of een verlenging van de beslissing of de omschakeling wordt een D227-bericht verstuurd. De oude toepassing verstuurde de start van plaatsing met een blanco einddatum en verzond geen verlengingen wanneer die aansloten. Pas bij het bereiken van de einddatum werd een bericht D227 verstuurd met einddatum.
  5 De nieuwe toepassing meldt de specifieke plaatsende instantie: bijv. Sociale Dienst bij Jeugdrechtbank (SDJ) Antwerpen of Intersectoriële Toegangspoort(ITP) Antwerpen.  In enkele uitzonderlijke gevallen zal de melding als plaatsende instantie “jeugdrechtbank” bevatten. Dan volgt later (bij correcte registratie in de randtoepassingen) een correct bericht met de specifieke plaatsende instantie. De oude toepassing meldde vaak alleen “jeugdrechtbank” of “intersectorale toegangspoort” zonder te specifiëren.

  Aan de kinderbijslagfondsen wordt gevraagd bij de vaststelling van de rechten voor geplaatste kinderen rekening te houden met de aanpassingen aan de gegevensdoorstroming met formulieren D227.

  Aan het formulier P3-a (Plaatsing in een instelling) worden geen wijzigingen aangebracht als gevolg van de nieuwe applicatie bij Jongerenwelzijn.

   

  Top