Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/185 van 7 augustus 2017 - Aanpassingen van de toeslagformulieren (Model S, P19Fisc A+ B)

  Sinds 1 december 2015 werd een nieuwe vorm van tewerkstelling ingevoerd in de horecasector, de zogenaamde flexi-job. De flexi-job is een vorm van gelegenheidsarbeid, waardoor personen die al een tewerkstelling van minimaal 4/5de hebben in een hoofdactiviteit, een bijkomende tewerkstelling in de horeca kunnen aanvatten onder voordelige voorwaarden.

  Op het loon en vakantiegeld in het kader van een flexi-job dienen geen sociale zekerheidsbijdragen of belastingen betaald te worden. Voor de werknemer is bruto gelijk aan netto. Deze inkomsten worden dan ook niet opgenomen in de belastingaangifte en worden dus wat betreft de berekening van inkomensgrenzen niet in aanmerking genomen voor de toekenning van de sociale toeslagen en eenoudertoeslag op kinderbijslag. De informatiebijlage bij de toeslagformulieren Model S en P19Fisc om de (provisionele) betaling van een toeslag te bekomen werd hieraan aangepast.

  Op de Franse versies van de formulieren Model S en P19Fisc werd tevens de benaming 'frais professionnels' gewijzigd naar 'charges professionnelles' aangezien deze laatste benaming wordt gehanteerd op het Franstalig aanslagbiljet waarnaar in het formulier wordt verwezen. Ook in de Duitse versies werd de term 'Berufsunkosten' gewijzigd naar 'Werbungskosten' omwille van de uniformiteit met de benaming op het aanslagbiljet (Cf. dienstbrief 996/127 addendum van 27 juli 2017).

  Tenslotte werd in alle voorliggende formulieren de term 'gehandicapte' vervangen door de correcte benaming 'persoon met een handicap.1

  De aangepaste toeslagformulieren die u ook kan vinden op de website van FAMIFED, zullen u per e-mail worden overgemaakt. Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be.

  • 1Mededeling nr. 622 van de FOD Sociale Zekerheid van 12 januari 2017 over het gebruik van de correcte term 'persoon met een handicap'.
  Top