Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

999/186 van 19 januari 2018 - Aanpassing van de toeslagformulieren voor de gezinnen in het buitenland en de gezinnen waarbij een toeslagpartner werkt voor een internationale organisatie

  1. Situering

  In samenhang met de welvaartsenveloppe worden vanaf 1 januari 2018 de inkomensgrenzen opgetrokken voor de toekenning van sociale toeslagen, zowel wat betreft eenouder- als partnergezinnen.  Met CO 1416 van 10 januari 2018 ontvingen de kinderbijslagfondsen reeds het  aan de nieuwe grensbedragen aangepaste formulier Model S voor de aanvraag van de provisionele betaling van de sociale toeslag of eenoudertoeslag voor de gezinnen in België.

  Ook voor de gezinnen in het buitenland en de gezinnen met een toeslagactor die werkt voor een internationale organisatie werden aangepaste versies uitgewerkt. Deze gaan als bijlage bij deze dienstbrief. De geplande jaarlijkse verzending van deze formulieren op 15 januari 2018 wordt gezien de laattijdige kennisgeving van de gewijzigde formulieren verplaatst van 15 naar 31 januari 2018.

  2. Wijzigingen van het formulier P19Fisc-A

  Ter herinnering: de gezinnen buiten België en de gezinnen met een internationaal ambtenaar als toeslagactor vallen buiten de opvolgingsprocedure met de fiscale flux. In deze situatie gebeurt zowel de aanvraag om provisionele betaling als de validatie van de toeslag op basis van de verklaring op eer over het inkomen op het formulier.

  De jaarlijkse zending in januari geldt enerzijds als controleformulier voor de gezinnen die in 2017 een toeslag ontvingen en anderzijds als informatieformulier voor de gezinnen die nog geen toeslag kregen en deze in 2018 kunnen aanvragen. Om die reden worden op het aangepaste formulier zowel de grensbedragen vermeld die geldig zijn tot 31 december 2017 als deze die geldig zijn vanaf 1 januari 2018.

  Naast jaarlijks controleformulier en informatieformulier geldt het formulier P19_Fisc A ook als aanvraagformulier, dat wordt verstuurd wanneer er een mogelijk recht op een toeslag ontstaat. Bijgevolg dienen na de seriële verzending in januari 2018 de inkomensgrenzen voor 2017 geschrapt te worden en moet het formulier enkel nog de geldende inkomensgrenzen voor 2018 vermelden.

  Aangaande de gezinnen met een internationaal ambtenaar als toeslagactor werd meegedeeld met dienstbrief 996/127 van 10 mei 2017 dat ook voor duo- situaties zowel het recht op provisionele betaling als de definitieve vaststelling van het recht op een toeslag wordt vastgesteld op basis van de verklaring over het inkomen van beide partners op het serieel formulier.  Er vindt geen bijkomende controle plaats van het Belgische inkomen met de fiscale flux. Derhalve is de procedure volledig identiek aan deze voor de gezinnen in het buitenland en geldt het formulier P19fisc_A in beide situaties. Het afzonderlijk formulier P19_FiscB voor de gezinnen met een internationaal ambtenaar als toeslagactor is afgeschaft.

  Tenslotte worden de kinderbijslagfondsen eraan herinnerd dat het formulier P19_Fisc-A eveneens dienstig is voor de gezinnen in België van wie geen fiscale gegevens werden ontvangen via de fiscale flux en voor wie er overgeschakeld moet worden naar de afwijkende procedure, waarbij de definitieve vaststelling van het recht op een toeslag gebeurt op basis van de verklaring op eer. In dit geval dient het formulier steeds de inkomensgrenzen te vermelden die geldig waren in het inkomstenjaar waarvan de elektronische fiscale gegevens ontbreken.

  Naast de vermelding van de nieuwe inkomensgrenzen werden nog een aantal verduidelijkingen aangebracht in het formulier en op het infoblad aangaande de te vermelden inkomsten op het formulier.

  De aangepaste toeslagformulieren P19Fisc_A, die u ook kan vinden op de website van FAMIFED, zullen u per e-mail worden overgemaakt in de drie landstalen. Mocht u geen elektronische versies ontvangen hebben, dan kunnen die worden aangevraagd via griet.smets@famifed.be.

  Top