Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1996/7: - Verbreking van het leercontract van een jongere die niet langer onder de toepassing van art. 62, §1 G.W. valt. - Verder recht op kinderbijslag in de zomervakantie.

  Als een leercontract dat een jongere recht geeft op kinderbijslag verbroken wordt, blijft dat recht nog drie maanden bestaan als de betrokkene voldoet aan de volgende drie voorwaarden:

  • nog in aanmerking komen voor erkenning van een volgend contract.
  • geen winstgevende activiteit uitoefenen.
  • verder de basisopleiding van de leertijd volgen.

  (zie de laatste alinea van art. 1 van KB van 6 maart 1979 tot bepaling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat verbonden is door een leerovereenkomst).

  Omdat in de vakantie geen lessen van de basisopleiding gegeven worden, gaan de Fondsen er bij gebrek aan specifieke richtlijnen van uit dat in juli en augustus aan de derde voorwaarde niet is voldaan en verlenen ze dus voor die maanden geen kinderbijslag.

  Het blijkt dat een zo restrictieve interpretatie de betrokken leerlingen benadeelt. Mogen wij u daarom vragen voortaan (en wel vanaf het schooljaar 1995-1996) billijkheidshalve de volgende regels toe te passen:

  • Als de jongere regelmatig de lessen gevolgd heeft tot het einde van het schooljaar en daarna niet meer alleen omdat er geen lessen meer gegeven worden, behoudt hij zijn recht op kinderbijslag gedurende drie maanden na de verbreking van het leercontract.
  • Als de termijn van drie maanden eindigt na 31 augustus is er voor september maar recht als de jongere na de vakantie verder de lessen volgt en wel vanaf het begin.
  • Dat kinderbijslag verleend kan worden voor de vakantiemaanden mag niet tot gevolg hebben dat de jongere nog kinderbijslag ontvangt na de datum waarop het leercontract hoe dan ook zou zijn geëindigd als het niet verbroken was.

  Het is niet aangewezen de dossiers die reeds volgens de vroegere richtlijnen zijn behandeld systematisch te gaan herzien.
  Door de wijziging van art. 62, §1 is informatienota 1993/12 niet langer van toepassing.

  Top