Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

Informatienota 1997/1: - Verificatie van de feitelijke toestand. - Verbod om attesten te vragen bij de politiediensten.

  Art. 173quinquies G.W. stelt dat de informatiegegevens, verkregen bij het Rijksregister van de natuurlijke personen en opgetekend op een identificatiefiche toegevoegd aan het dossier, bewijskracht hebben tot bewijs van het tegendeel.

  In de praktijk komt het vaak voor dat een feitelijke toestand moet geverifieerd worden. Daartoe richten sommige instellingen zich soms tot de politiediensten met een verzoek om aflevering van certificaten of attesten bestemd voor een kinderbijslagdossier.

  Een omzendbrief van 7 april 1995 van het Ministerie van Binnenlandse zaken en het Ministerie van Justitie (Belgisch Staatsblad van 21 april 1995) gaf een opsomming van de taken die wel en niet tot de bevoegdheden van de politiediensten behoren. De brief stelt expliciet dat "de afgifte van certificaten in opdracht van de Rijksdienst voor kinderbijslag dient te worden beschouwd als een administratieve taak die niet meer door de politiediensten mag worden uitgevoerd."

  Ik herinner u aan het feit dat de vrije kinderbijslagfondsen en de Rijksdienst in functie van art. 152 G.W. dienen te beschikken over een controledienst die hen moet toelaten om de toezichtsopdracht waarmee ze belast zijn naar behoren uit te voeren binnen volkomen voldoende voorwaarden. Het verifiëren van een feitelijke toestand kan dus gebeuren via een controle ter
  plaatse.

  Indien u, in weerwil van het voorafgaande, moet beschikken over een " officieel" attest, dient u zich uitsluitend te richten tot de gemeentelijke administraties of de burgemeesters van de betrokken gemeenten. Enkel deze overheden blijven bevoegd om attesten af te leveren.

  Top