CO 1053 van 28 februari 1978 - Afleveren van attesten door gemeentebesturen en andere openbare instellingen - Portkosten - Art. 173 en Art.173bis KBW

   

  Sedert het van kracht worden op 1 januari 1977, van de bepalingen van het koninklijk besluit van 11 maart 1976 (Belgisch Staatsblad 16 april 1976) tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, hebben sommige gemeentebesturen geoordeeld de kinderbijslagfondsen de verzendingskosten te moeten aanrekenen voor de afgifte van administratieve stukken.

  Bedoelde gemeentebesturen steunden zich hiervoor op een omzendbrief van 6 oktober 1976, uitgaande van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

  Uit het standpunt dat de Minister van Binnenlandse Zaken ten opzichte van de Sociale Verzekeringsfondsen voor Zelfstandigen heeft ingenomen, heeft de Minister van Sociale Voorzorg gemeend te mogen afleiden dat bij de bovengenoemde omzendbrief alleen worden bedoeld de partikulieren en de privé-instellingen, zodat de verzending van administratieve stukken, bedoeld voor de uitvoering van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, aan de kinderbijslagfondsen kosteloos moet geschieden. Deze laatste zijn immers geen privé-instellingen, maar V.Z.W.'s belast met een opdracht van openbaar nut.

  Indien er zich in de toekomst nog moeilijkheden zouden voordoen met gemeentebesturen op het stuk van kosteloze toezending van administratieve stukken, gelieve u de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers kennis te geven van de namen dezer gemeenten.

  Top