Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1224 van 22 februari 1990 - Toepassing van de Verordeningen (EEG) 1408/71 en 574/72 - Betaling van kinderbijslag aan gezinnen die in Groot-Brittannië wonen

   

  Door middel van de CO nr. 1022 van 13 mei 1976 werd u in kennis gesteld van de overeenkomst tussen België en het Verenigd Koninkrijk, gesloten bij briefwisseling van 12 en 25 maart 1976, inzake de bijzondere betalingswijze van de gezinsbijslag die op grond van de artikelen 73, 1 (werknemers) en 74, 1 (werklozen) van de Verordening (EEG) nr. 1408/71, krachtens de Belgische wettelijke regeling verschuldigd is aan gezinsleden die in het Verenigd Koninkrijk wonen.

  Bij brief van 22 november 1989 heeft de heer Minister van Sociale Zaken, bevoegde autoriteit, deze overeenkomst opgezegd. De Britse overheid heeft zich hiermee op 21 december 1989 akkoord verklaard.

  De opzegging werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad nr. 26 van 7 februari 1990, pagina 2016 en heeft uitwerking met ingang van 12 maart 1990.

  Dit houdt in dat de kinderbijslagfondsen vanaf 12 maart 1990 geen betalingsborderellen meer dienen over te maken aan de Rijksdienst doch de gezinsbijslag rechtstreeks aan de bij artikel 69 van de gecoördineerde wetten aangeduide bijslagtrekkende zullen uitbetalen. Dit geldt ook voor eventuele achterstallige bedragen die na 12 maart 1990 zouden betaalbaar gesteld worden.

  De betaling van de gezinsbijslag in het Verenigd Koninkrijk zal gebeuren door bemiddeling van het Bestuur der Postchecks, dat op zijn beurt instaat voor de aflevering van een girocheque aan de begunstigde.

  De kinderbijslagfondsen worden verzocht de betrokken gezinnen van deze wijziging in de betalingsprocedure op de hoogte te brengen.

  De omzendbrief van de Rijksdienst CO nr. 1022 van 13 mei 1976 wordt bij deze omzendbrief ingetrokken vanaf 12 maart 1990.

  Top