Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1264 - bijlage 5/12 van 20 oktober 2015 - Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro

  Met mededeling nr. 619 van 1 oktober 2015 werden de kinderbijslaginstellingen door de FOD Sociale Zekerheid ingelicht betreffende de verschillende bepalingen die een weerslag hebben op de gezinsbijslagregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die zijn vastgelegd in de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen België en Montenegro1 . Anderzijds hebben samenwerking tussen de FOD Sociale Zekerheid, FAMIFED en de Montenegrijnse diensten geleid tot de goedkeuring van de formulieren die te gebruiken zijn in het kader van de uitvoering van die Overeenkomst.

  Het betreft de volgende formulieren waarvan in bijlage een model gaat.  De codificatie is afgestemd op die gebruikelijk binnen België en de Europese Unie:

  • 400: Aanvraag om kinderbijslag voor kinderen die in Montenegro worden opgevoed;
  • 401: Getuigschrift betreffende de gezinssituatie met het oog op het verlenen van kinderbijslag;
  • 402: Bewijs van voortgezette studie voor de toekenning van de gezinsbijslag.
  • 405: Attest over de verzekeringsperiodes
  • 411: Inlichtingen over het recht op gezinsbijslag in het land waarin de gezinsleden verblijven.

  Van elk formulier bestaan vier versies (talencombinaties):
  MNE-BE (N): Montenegrijns-Nederlands
  MNE-BE(F): Montenegrijns-Frans
  BE-MNE(N): Nederlands-Montenegrijns
  BE-MNE(F). Frans-Montenegrijns

  De formulieren kunnen ook op aanvraag via e-mail (griet.smets@famifed.be) worden bezorgd en zijn eveneens te vinden op de website van FAMIFED.

  De contactgegevens van het bevoegde verbindingsorgaan zijn:

  Marina Vučićević
  Samostalni savjetnik I / Senior Advisor I
  Ministarstvo rada i socijalnog staranja / Ministry of Labour and Social Welfare
  Direkcija za penzijsko i invalidsko osiguranje / Pension and Invalidity Insurance Department
  Rimski trg 46, 20000 Podgorica / Rimski trg 46, Podgorica 20000
  Crna Gora / Montenegro
  Tel: +382 (0)20 482-459
  Tel/fax: +382 (0)20 234-283
  E-mail: marina.vucicevic@gov.me

  • 1Wet van 28 februari 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Montenegro, opgemaakt te Brussel op 9 juni 2010, BS 22 mei 2014. Datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst: 1 juni 2014.
  Top