Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1264 - bijlage 5/13 van 20 oktober 2015 - Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië

  Met de mededeling nr. 620 van 1 oktober 2015 werden de kinderbijslaginstellingen door de FOD Sociale Zekerheid ingelicht betreffende de verschillende bepalingen die een weerslag hebben op de gezinsbijslagregeling voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die zijn vastgelegd in de overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen België en de Republiek Servië1 . Anderzijds hebben samenwerking tussen de FOD Sociale Zekerheid, FAMIFED en de Servische diensten geleid tot de goedkeuring van de formulieren die te gebruiken zijn in het kader van de uitvoering van die Overeenkomst.
  Het betreft de volgende formulieren waarvan in bijlage een model gaat.  De codificatie is afgestemd op die gebruikelijk binnen België en de Europese Unie:

  • 400: Aanvraag om kinderbijslag voor kinderen die in Servië worden opgevoed;
  • 401: Getuigschrift betreffende de gezinssituatie met het oog op het verlenen van kinderbijslag;
  • 402: Bewijs van voortgezette studie voor de toekenning van de gezinsbijslag.
  • 405: Attest over de verzekeringsperiodes
  • 411: Inlichtingen over het recht op gezinsbijslag in het land waarin de gezinsleden verblijven.

  Van elk formulier bestaan vier versies (talencombinaties):
  SRB-BE (N) :Servisch-Nederlands
  SRB-BE(F): Servisch-Frans
  BE-SRB(N): Nederlands-Servisch
  BE-SRB(F): Frans-Servisch
   
  De formulieren kunnen ook op aanvraag via e-mail (griet.smets@famifed.be) worden bezorgd en zijn eveneens te vinden op de website van FAMIFED.

  Het adres van het bevoegde verbindingsorgaan is:

  Miloš Nikač
  Assistant Director
  Institute for Social Insurance
  Bulevar umetnosti 10
  11070 Belgrade
  Republic of Serbia
  tel. (+38111) 311-54-71
  fax (+38111) 311-54-70
  mob. (+38164) 64-53-761
  e-mail: milos.nikac@zso.gov.rs
  www.zso.gov.rs

   

  • 1Wet van 28 februari 2014 houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië, opgemaakt te Brussel op 15 juli 2010, BS 22 augustus 2014. Datum van inwerkingtreding van de overeenkomst: 1 september 2014.
  Top