Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1285 van 21 april 1995 - Toepassing van Art. 53, §1, 5° GW - Gelijkstelling van periodes van staking of lock-out

   

  In toepassing van de bepalingen van de Omzendbrief van de Rijksdienst C.O. 532 van 21 januari 1959, bezorgen de vakbondsinstellingen die werknemers vertegenwoordigen de R.K.W. een verklaring bij iedere staking die ze erkend of afgekondigd hebben, of in gevallen van lock-out. Een dergelijke verklaring is namelijk noodzakelijk in die zin dat stakings- of lock-out-dagen gelijkgesteld worden met arbeidsdagen wanneer een erkende vakbondsinstelling zijn goedkeuring heeft uitgesproken voor deze staking of lock-out.

  Sedert 1 april 1990 is het recht op kinderbijslag "getrimestrialiseerd", in het raam van de programmawet van 22 december 1989. Men kent een forfaitair bedrag toe ongeacht het gepresteerde arbeidsvolume. Tevens onderzoekt men sedert deze datum enkel de toestand van de rechthebbende in de loop van de referentiemaand die hem betreft, en dit zowel bij een nieuw als bij een verdergezet recht.

  In deze omstandigheden zijn de gevallen waarin een verklaring van een vakbondsinstelling een betaling van kinderbijslag moet wettigen of de instelling die bevoegd is tot het uitkeren van de kinderbijslag moet bepalen zeldzaam.

  Bij wijze van voorbeeld kan men de volgende situaties opgeven:

  • wanneer de werknemer in staking is wanneer hij zijn eerste recht verkrijgt;
  • wanneer een werknemer die een beroepsactiviteit aanvat in staking is op de eerste dag van de tewerkstelling, of wanneer hij iedere beroepsactiviteit stopzet na afloop van de staking;
  • in het geval van zeer lange stakingen die twee of meer kwartalen bestrijken.

  Met het oog op een administratieve vereenvoudiging, wordt de werkwijze ingesteld door de omzendbrief C.O. 532 vervangen door een raadpleging van de vakbondsinstellingen wanneer dit nodig blijkt.

  Voortaan zult U, telkens wanneer dit nodig blijkt, de vakbondsinstellingen die de werknemers vertegenwoordigen moeten raadplegen om te weten of tenminste een ervan een staking of een lock-out heeft afgekondigd of erkend in een welbepaalde onderneming in een bepaalde periode. Wanneer u bij het onderzoek van een "model G" of naar aanleiding van een individuele verklaring vaststelt dat er een directe weerslag is op het recht op kinderbijslag of een invloed op de bevoegdheid van de instelling, dient u de vakbondsinstellingen te ondervragen aan de hand van de vragenlijst waarvan u als bijlage een exemplaar aantreft.

  Deze instellingen, die aan de uitwerking van deze werkwijze hun goedkeuring verleenden, stellen voor om iedere aanvraag te richten aan een van de volgende adressen :

  • ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIË - A.C.L.V.B.
   DIENST STAKING
   KONING ALBERTLAAN 95
   9000 GENT

   

  • ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND - A.C.V.
   FINANCIELE DIENST
   WETSTRAAT 121
   1040 BRUSSEL

   

  • ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND - A.B.V.V.
   DIENST BOEKHOUDING (STAKINGEN)
   HOOGSTRAAT 42
   1000 BRUSSEL

  Een dergelijke verklaring van staking of lock-out zal dan ook volstaan, en op basis hiervan zal men niet-gepresteerde dagen ten gevolge van dergelijke gebeurtenissen kunnen beschouwen als gelijkgestelde dagen in de zin van artikel 53, § 1, 5°, van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor werknemers.

  Deze omzendbrief treedt onmiddellijk in werking. Hij wijzigt de eerder vermelde omzendbrief 532 enkel inzake de nieuwe werkwijze die is ingesteld, en verandert in geen enkel opzicht de reikwijdte van het advies KC 132/5803.

  Top