Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 1412 bijlage 1 van 16 maart 2018 - Fiscale flux 2015 en 2016 - Richtlijnen voor het opzoeken en annuleren van debetten te wijten aan het meetellen van beroepskosten voor werknemers

  1. Situering

  Met de omzendbrief CO 1412 van 20 februari 2017 ontvingen de kinderbijslagfondsen de richtlijnen voor de definitieve vaststelling van het recht op toeslag voor 2015 op basis van de fiscale gegevens voor het inkomstenjaar 2015.

  Voor de werknemers worden de bruto belastbare beroepsinkomsten in aanmerking genomen, d.w.z. de belastbare beroepsinkomsten voor aftrekking van de beroepskosten.

  Ingevolge een begripsverwarring werd dit onvoldoende duidelijk vermeld op het infoblad van het formulier Pfisc_trans dat begin 2015 werd verzonden. Het model S werd daar wel aan aangepast op 12 mei 20151 . Dit gebrek in de informatieverstrekking vooraf lokte heel wat reacties uit bij gezinnen die einde 2017 geconfronteerd werden met een terugvordering van onterecht betaalde toeslag.

  Gelet op deze onvolledige informatieverstrekking heeft het Beheerscomité van FAMIFED beslist om af te zien van de terugvordering in alle dossiers waarin de overschrijding van het toegelaten maximumbedrag enkel en alleen te wijten is aan het meetellen van de beroepskosten voor werknemers. Deze herziening dient te gebeuren zonder bijkomende administratieve belasting voor de gezinnen.

  In de T010-berichten wordt echter enkel aangegeven of de inkomensgrens overschreden is of niet, zonder vermelding van het exacte bedrag van de inkomsten en zonder gegevens over de samenstelling ervan.

  De identificatie van deze dossiers vereist bijgevolg een herziening van alle dossiers waarin op basis van de fiscale gegevens voor het inkomstenjaar 2015 een debet is opgemaakt.

  FAMIFED betreurt de werklast die deze herziening voor de dossierbeheerders meebrengt, maar stelt het gezinsbelang centraal.

  Op 12 februari 2018 heeft FAMIFED trouwens aan alle kinderbijlagfondsen gevraagd om de terugvordering op te schorten in de dossiers waarin de bijslagtrekkende aan de hand van het aanslagbiljet voor het inkomstenjaar 2015 intussen al heeft aangetoond dat het toegelaten maximumbedrag enkel en alleen is overschreden door het meetellen van de beroepskosten.

  2. Praktische richtlijnen voor de herziening van de dossiers met een debet

  2.1. Identificatie van de betrokken dossiers

  • Alle kinderbijslagfondsen dienen al de dossiers waarvoor ze met het T010-bericht de mededeling van een inkomensoverschrijding ontvingen én een debet hebben opgemaakt met een nieuw T009-bericht in een aparte batch opnieuw voor te leggen aan FAMIFED.
  • Voor al deze dossiers zullen de kinderbijslagfondsen een verbeterd T010-bericht ontvangen, dat het resultaat zal weergeven van het maandelijks gemiddelde van de belastbare beroepsinkomsten en/of uitkeringen zonder daarbij rekening te houden met de forfaitaire of werkelijke beroepskosten voor werknemers.
  • FAMIFED zal deze "verbeterde" T010-berichten" met een aparte batch aan de kinderbijslagfondsen bezorgen.

  De uitvoering van deze richlijnen en de timing voor de herziening zal toegelicht worden in vergadering die eerstdaags zal plaatsvinden.

  2.2. Verwerking van de "verbeterde" T010-berichten

  • Het verbeterd T010-bericht bevestigt de inkomensoverschrijding:
   • Het debet wordt bevestigd en de terugvordering wordt voortgezet.
   • Er wordt geen nieuwe beslissing genomen, bijgevolg hoeft er geen motiveringsbrief aan het gezin verzonden te worden.
  • Het verbeterd T010-bericht meldt een inkomen dat het grensbedrag niet overschrijdt:
   • Het kinderbijslagfonds ziet ambtshalve af van de terugvordering en kwalificeert het debet als een oninvorderbaar debet B (dus niet ten laste van het reservefonds van de kinderbijslagfondsen).
   • De intussen gedane inhoudingen op latere kinderbijslag en/of vrijwillige terugstortingen worden opnieuw uitbetaald aan het gezin.
   • De beslissing om af te zien van de terugvordering wordt schriftelijk gemotiveerd aan het gezin met de FISC brief 14, waarvan u in bijlage een exemplaar in de drie landstalen (NL-FR-D) vindt.
    In die brief wordt bovendien vermeld dat bij de definitieve vaststelling van het recht voor 2017 in 2019 wel degelijk rekening zal worden gehouden met de gezamenlijke belastbare beroepsinkomsten verhoogd met de beroepskosten (jaarinkomsten/12).

  3. Wat bij de verwerking van de fiscale gegevens voor 2016 in 2018?

  Bij het vastleggen van de richtlijnen voor de verwerking van de fiscale gegevens voor 2016 in 2018 zullen de nodige maatregelen worden genomen opdat deze gezinnen bij een ongewijzigd inkomen niet opnieuw met een terugvordering geconfronteerd worden.

  De mogelijkheden daarvoor zullen in de toelichtingsvergadering worden voorgesteld, om ze daarna te integreren in de algemene richtlijnen voor het opvragen en het verwerken van de fiscale gegevens voor het inkomstenjaar 2016.

   

  • 1Cfr. dienstbrief 999/174 van 12 mei 2015
  Top