Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 796 van 21 november 1966 - Gevolgen van het van kracht worden van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming (uittreksel)

   

  Het Staatsblad van 2 juli 1966 publiceert het KB van 30 juni 1966 tot vaststelling van het van kracht worden van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.

  Deze wet treedt in werking op 1 september 1966.

  Zekere bepalingen van deze wet vallen samen met de toepassing van de GW terwijl art. 70 van deze wetten is gewijzigd.

  (...)

  3. Wijziging van de tekst van art. 70.

  Voor de toepassing van art. 70 zullen de kinderbijslagfondsen zich wenden tot de griffie van de jeugdrechtbank, opgericht bij elke rechtbank van eerste aanleg.

  De beslissingen die de vrederechter heeft genomen in het kader van de vroegere wetgeving blijven evenwel geldig zolang de feitelijke toestand niet wijzigt.

  Bij ontstentenis van een beslissing van de vrederechter is alleen de jeugdrechtbank bevoegd voor elke betaling van kinderbijslag verschuldigd vóór of na 1 september 1966 overeenkomstig de nieuwe bepalingen van artikel 70.

  Top