Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 775 van 30 juli 1965 - Leerovereenkomst - Onderbreking om een zieke te verzorgen

  Het koninklijk besluit 13 juli 1959 ter uitvoering van artikel 62, 6de en 7de lid1 geeft aan studerenden de mogelijkheid de lessen geldig te onderbreken onder andere om de bijslagtrekkende of het gezinshoofd te verzorgen onder volgende voorwaarden:
  1. De aanwezigheid van de student in het gezin dient onontbeerlijk te zijn.
  2. De afwezigheden mogen in de loop van eenzelfde schooljaar de honderdtwintig halve dagen niet te boven gaan.

  Naar aanleiding van het onderzoek van het dossier KC. 132/6283 heeft de Commissie aan de Minister voorgesteld deze beschikking eveneens onder dezelfde voorwaarden toe te passen op jongelieden die op leerovereenkomst werken.

  Met zijn brief van 4 juni 1965, referenties: FP.1508 J.662, heeft de Minister dit voorstel goedgekeurd.

  (...)

  (...), als bewijs van de onontbeerlijke aanwezigheid van de leerling in het gezin, dienen de kinderbijslagfondsen een geneeskundig getuigschrift te eisen dat uitdrukkelijk vermeldt dat de aanwezigheid van de leerling in het gezin onontbeerlijk is ter verzorging van de zieke.

  Als de geneesheer nu oordeelt dat hij zich niet moet uitspreken over de vereiste onontbeerlijke aanwezigheid dan zal een onderzoek ter plaatse ingesteld worden.

  (...)

  De onderhavige beschikkingen zijn met ingang van 1 mei 1965 toepasselijk.

  • 1Lezen koninklijk besluit van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt.
  Top