Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

CO 949 bijlage 71/1 van 14 october 2009 - Kinderopvangtoeslag (KOT), Kindertoeslag (KIT) en Kindgebonden budget (KGB): Nederlandse uitkeringen gelijkgesteld met gezinsbijslag. Invloed op de verschilbetaling van de Belgische kinderbijslag. Berekening van het debet voor het jaar 2005. Opvolging van de dossiers.

  Met bijlage 71 bij CO 949 werden instructies verstrekt voor de afhandeling van de in het verleden ontstane debetten en het bepalen van de toekomstige verschilbetalingen, naar aanleiding van het feit dat de Nederlandse Kinderopvangtoeslag (KOT) als gezinsbijslag werd aangemerkt.

  1. Berekening van het debet voor het jaar 2005.

  U werd erop gewezen dat voor het jaar 2005 forfaitaire debetten dienden te worden betekend gezien de Rijksdienst, in zijn hoedanigheid van Verbindingsorgaan, van Nederland voor dat jaar geen gedetailleerde bedragen ontving terwijl de verjaring voor de oudste debetten intrad op 1 oktober 2009. Wij vermeldden toen ook dat werd onderhandeld met de bevoegde Nederlandse organen omtrent de aanlevering van meer gedetailleerde gegevens.

  De Nederlandse Belastingdienst heeft ons, na bemiddeling door het Bureau voor Belgische Zaken, laten weten niet te kunnen ingaan op onze vraag naar opdeling per periode per kind van het globale bedrag aan KOT dat een bepaald gezin heeft ontvangen voor het jaar 2005.

  Om de uitsplitsing van de bedragen te kunnen realiseren dient de Belastingdienst te beschikken over de gegevens van het kinderopvangcentrum of het gastouderbureau waaruit blijkt wanneer het kind feitelijk is opgevangen. De Belastingdienst beschikt echter niet meer over deze gegevens.

  Voor de recuperatie van het debet voor het jaar 2005 dient u dan ook als volgt tewerk te gaan.
  Wanneer uit het dossier voldoende blijkt gedurende welke periode een kind in een kinderopvangcentrum verbleef of door een gastouder werd opgevangen, kan het jaarbedrag gedeeld worden door het aantal maanden waarin het kind/de kinderen werkelijk buiten het gezin werd/werden opgevangen.

  Voor kinderen die geboren werden in 2005 wordt de samenloop met de KOT op dezelfde manier geregeld als de samenloop met de kinderbijslag.
  Voorbeeld: een kind wordt geboren in augustus 2005; het jaarbedrag van de KOT voor 2005, bedraagt EUR 2.400. Vanaf 1 september 2005 is er een aanvullend recht op Belgische kinderbijslag en heeft het ontvangen van KOT invloed op de berekening van de Belgische kinderbijslag. Vanaf
  1 september 2005 dient rekening gehouden te worden met een maandelijks bedrag aan KOT van
  EUR 600 [(2400: 4 (= periode 1/09 tot 31/12)].

  In de andere gevallen wordt het opgegeven jaarbedrag tot maandbedragen herleid door het te delen door 12, ongeacht of er voor het gehele jaar recht bestaat op Belgische kinderbijslag.
  Voorbeeld: het jaarbedrag van de KOT voor 2005 bedraagt EUR 2.400; er is recht op Belgische kinderbijslag van 1 juli 2005. Bij de berekening van de verschilbetaling voor de periode van 1 juli 2005 tot 31 december 2005 wordt voor wat de KOT betreft een maandbedrag van EUR 200 (2400: 12) in aanmerking genomen.

  Bij de kennisgeving van uw beslissing dient in deze gevallen duidelijk vermeld te worden dat wanneer het gezin van mening is dat het door deze werkwijze benadeeld is, omdat de werkelijke opvang niet 12 maanden is geweest, dit aan het Kinderbijslagfonds kan worden gemeld.

  Betrokken gezin dient zijn vraag tot herziening te staven met behulp van een jaaroverzicht van de kinderopvanginstelling of het gastouderbureau.

  De Nederlandse Belastingsdienst heeft zich geëngageerd om op die basis het juiste bedrag per maand alsnog te berekenen. Het kinderbijslagfonds zal hiertoe 'het bezwaar' van het gezin samen met de genoemde bewijsstukken aan de Rijksdienst (Departement Controle - dienst Internationale Mediatie) bezorgen die het via het Bureau voor Belgische Zaken aan de Nederlandse Belastingdienst overmaakt. Het resultaat van de berekening wordt via dezelfde weg terug aan het Kinderbijslagfonds bezorgd.

  Op die basis kan dan een nieuwe berekening van het debet worden uitgevoerd en meegedeeld aan het gezin.

  2. Opvolging van de dossiers.

  Het spreekt voor zich dat de dossiers waarin voor een bepaalde periode geen aanvullend recht op Belgische gezinsbijslag kan worden vastgesteld omdat de som van de Nederlandse bijslag het bedrag van de Belgische gezinsbijslag overschrijdt, niet automatisch kunnen worden afgesloten.

  Reden hiervoor is dat het recht op Belgische gezinsbijslag immers blijft bestaan. Het recht is enkel geschorst en komt daarom niet tot effectieve uitbetaling. Bovendien kan de feitelijke grondslag van het Nederlandse recht op KOT e.d. wijzigen zodat de som van de Nederlandse bijslag terug onder het Belgische niveau zakt. Deze dossiers dienen dan ook op de gebruikelijke wijze verder teworden opgevolgd (zie hiervoor bijlagen 52, 52/1 en 52/2 bij de CO 949).

  Top