MO 378 van 20 oktober 1980 - Rechtspraak inzake de kinderbijslagwetgeving voor werknemers

     

    Ten einde mijn administratie toe te laten te beschikken over volledige en recente informatie betreffende de kwesties die aanleiding geven tot betwisting in de kinderbijslagregeling voor werknemers en in dat verband desgevallend de passende initiatieven te kunnen nemen, verzoek ik u een afschrift van alle vonnissen en arresten in zaken waarin uw instelling partij is voor de rechtsmachten in arbeidszaken of het hof van cassatie, over te maken aan de Algemene Directie van de gezinsbijslag en van de uitkeringen aan minder-validen - Dienst Kinderbijslag - van mijn Departement, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 BRUSSEL.

    Top