Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 463 van 29 september 1988 - Toekenning van kinderbijslag ten behoeve van de radio-officier die een stage doorloopt om in een ambt te worden benoemd - Toepassing van Art. 62, §4 van de SWKW

  Artikel 62, § 41 bepaalt inzonderheid dat, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden, kinderbijslag wordt verleend tot 25 jaar ten behoeve van het kind dat een stage doorloopt om in een ambt te kunnen worden benoemd. Het koninklijk besluit van 19 augustus 1969 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat een stage maakt om in een ambt te kunne worden benoemd vermeldt dat het om een kosteloze stage gaat, welke een voorwaarde is om in een openbaar ambt te kunnen worden benoemd.

  De stage dewelke de radio-officieren overeenkomstig enerzijds het Voorschrift IV/1 van het Internationaal Verdrag van 1978 betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst, goedgekeurd door België bij de wet van 16 augustus 1982, en anderzijds overeenkomstig de artikels 3951, 3952 en 3953 van de "Convention internationale des télécommunications et des Actes annexés" van 21 december 1959, goedgekeurd door België bij de wet van 11 september 1962, moeten doorlopen hebben vooraleer ze als dusdanig kunnen worden aangeworven aan boord van openbare Belgische vaartuigen, dient te worden beschouwd als een stage om in een ambt te kunnen worden benoemd, zoals bepaald bij voormeld artikel 62, § 42 .

  Onder de voorwaarden van bovengenoemd koninklijk besluit van 19 augustus 1969 zal bijgevolg kinderbijslag kunnen worden toegekend ten behoeve van de radio-officieren die een dergelijke stage doorlopen.

  Onderhavige omzendbrief, dewelke binnen de perken van de verjaring moet worden toegepast, heeft evenwel geen ambtshalve herziening van de reeds behandelde dossiers tot gevolg.

  Artikel 62, § 4 lezen als artikel 62, § 3, ingevolge artikel 51 van de Wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen.

  • 1
  • 2Lezen § 3, ingevolge artikel 51 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen.
  Top