Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 487 van 23 juli 1990 - Verordening (EEG) nr. 3427/89 van de Raad van 30 oktober 1989 tot wijziging van verordeningen (EEG) nr. 1408/71 en nr. 574/72

   

  (...)

  3. Artikel 76 van dezelfde verordening wordt eveneens in funktie van de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie aangepast met ingang van 1 mei 1990.

  In tegenstelling tot vroeger wordt bij samenloop van recht op kinderbijslag in het woonland van de gezinsleden, het recht verschuldigd bij toepassing van artikel 73 of 74 niet meer volledig geschorst, maar slechts ten belope van het bedrag waarop recht bestaat in dat woonland. Hieruit volgt dat de betaling van het verschil zal moeten onderzocht worden.

  Indien in het betrokken woonland geen aanvraag om gezinsbijslag wordt ingediend kan de voormelde samenloopregel nochtans ook toegepast worden alsof de bijslagen zijn uitgekeerd.

  De modaliteiten voor de toepassing van artikel 76 maken echter nog het voorwerp uit van besprekingen in de schoot van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van de migrerende werknemers. Van zodra deze besprekingen tot een goed eind zullen gebracht zijn zullen U verdere onderrichtingen medegedeeld worden.

  4. In de gevallen, waarbij geen enkele bijslag wordt uitgekeerd krachtens de wetgeving van het woonland, uit hoofde van een beroepsactiviteit (vb.: enig kind in Frankrijk, overschrijding van de leeftijdsgrens, studiefinanciering...), dient Belgische gezinsbijslag zonder beperking te worden uitgekeerd vanaf 1 mei 1990 bij toepassing van de artikelen 73 en 7 4.

  Overeenkomstig de nieuwe redactie van artikel 76 van verordening 1408/71 ingevoerd door verordening 3427/89, dient de bijslag van het woonland effectief uitgekeerd te worden voor de toepassing van dit artikel. Artikel 10 van verordening 574/72, welk later gewijzigd zal worden moet worden toegepast op gelijkvormige wijze.

  De regelen, vermeld in de bijlagen 17/1 en 17/2 van omzendbrief 949 van de R.K.W., welke refereert naar de oude versie van de artikelen 76 van verordening 1408/71 en 10 van verordening 574/72 kunnen niet meer worden ingeroepen om zich te verzetten tegen de betaling.

  Top