Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 497 van 8 april 1991 - Vaststelling van de ongeschiktheid en bepaling van de graad van zelfredzaamheid (uittreksel)

  Artikel 56septies uit Kinderbijslagwet werknemers
  Artikel 63 uit Kinderbijslagwet werknemers
  Artikel 117 uit Kinderbijslagwet werknemers

  De wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991), heeft verscheidene wijzigingen aangebracht aan de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid wat betreft de toekenning van kinderbijslag aan gehandicapte kinderen. Het gaat om de artikelen 47, 56septies, 62, § 3 en 63 van de samengeordende wetten. Het koninklijk uitvoeringsbesluit hergroepeert alle uitvoeringsmaatregelen betreffende de voormelde artikelen van de samengeordende wetten.

  (...)

  2. Vaststelling van de ongeschiktheid en bepalingen van de graad van zelfredzaamheid

  (...)

  2.2. Algemene procedure bij een eerste aanvraag:

  Vanaf 1 april 1991 zenden de instellingen de aanvragen tot medische vaststelling aan het Ministerie van Sociale Voorzorg.

  De kinderbijslaginstelling moet nagaan of de algemene toekenningsvoorwaarden van de kinderbijslag bedoeld in punt 1 van deze omzendbrief vervuld zijn.

  Ik vestig de aandacht van de instellingen op het feit dat het Ministerie niet belast is met het uitvoeren van controles over de ontvankelijkheid van de aanvragen tot medische vaststelling die aan hem worden gericht.

  De aanvraag tot medische vaststelling gebeurt bij middel van model X (...) waaraan het medisch verslag (...) is gehecht.

  Het model X werd aangepast aan de nieuwe bepalingen. De instellingen die exemplaren van het nieuwe model X en van het medisch verslag bedoeld in vorig lid wensen te bestellen, worden verzocht zich te richten tot de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, Trierstraat 70 - 1000 BRUSSEL.

  Ik vestig de aandacht van de instellingen op het feit dat de instelling, in het belang van de te onderzoeken persoon, moet nagaan of het nummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen, evenals het (de) adres(sen) van de te onderzoeken persoon werden ingevuld. In geval van ontbreken van deze inlichtingen zendt de instelling aan betrokkene onmiddellijk het medisch verslag terug om het te vervolledigen.

  Vanaf 1 april 1991 worden het model X en het medisch verslag die behoorlijk werden ingevuld, aan het Ministerie van Sociale Voorzorg gericht, Zwarte Lievevrouwstraat 3C, 1000 BRUSSEL, Directie Kinderbijslag.

  Elk formulier dat onvolledig is wegens het ontbreken van een geldig medisch verslag of van het adres waar de persoon moet worden onderzocht zal aan de instelling worden teruggezonden.

  Ik vestig de aandacht van de instellingen op het feit dat bij toepassing van artikel 10, het resultaat van het medisch onderzoek wordt medegedeeld aan het Ministerie binnen een termijn van 90 daggen vanaf de ontvangst van de aanvraag tot medische vaststelling door de bevoegde geneesheer.

  (...)

  2.4. Officiële mededeling van de medische beslissing

  De medische vaststelling zal bij brief worden medegedeeld aan de instellingen.

  Ik vestig de aandacht van de instellingen op het feit dat bij toepassing van artikel 10 het resultaat van het medisch onderzoek door de geneesheer aan het Ministerie wordt medegedeeld binnen de negentig dagen volgend op de ontvangst van de aanvraag tot medische vaststelling door de bevoegde geneesheer.

  De medische beslissing zal aan de instellingen worden medegedeeld bij brief.

  De graad van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid zal officieel worden medegedeeld onder de vorm van 3 verschillende categorieën, namelijk:

  - 0 pct. tot 65 pct.
  - 66 pct. tot 79 pct.
  - 80 pct. tot 100 pct.

  De graad van zelfredzaamheid zal officieel worden medegedeeld onder de vorm van 3 verschillende categorieën, namelijk:

  - 0 tot 3 punten
  - 4 tot 6 punten
  - 7 tot 9 punten

  De data van aanvang en einde van de ongeschiktheid worden vermeld in maand en jaar. De maand van aanvang en de maand van einde zijn inbegrepen.

  Ik vestig de aandacht van de instellingen op het feit dat krachtens artikel 47, §2, G.W. het Ministerie van Sociale Voorzorg het medisch dossier zal voorleggen aan de Commissie bedoeld in artikel 15 van het koninklijk uitvoeringsbesluit met het oog op het vaststellen van de weigering tot behandelen. De instelling zal erover worden ingelicht dat de procedure werd ingeleid. Zolang de Commissie zich niet heeft uitgesproken kan de bijkomende kinderbijslag niet worden toegekend.

  3. Herziening van de ongeschiktheid en/of de zelfredzaamheid

  3.1. Definities

  De wetgeving voorziet in:

  - de herzieningsaanvraag: de ongeschiktheid en/of zelfredzaamheid kunnen worden herzien op verzoek van hetzij de belanghebbenden, hetzij de geneesheer, hetzij de instelling.
  De geneesheer en de instelling kunnen een herzieningsaanvraag indienen wanneer hun goede trouw werd misbruikt of wanneer een nieuw element het rechtvaardigt.

  - de ambtshalve herziening: deze vindt plaats in het geval van medische vaststellingen voor een beperkte duur.

  3.2. Procedure en termijnen

  Voor de toepassing van artikel 47 houdt elke medische herziening een herevalueren in van het percentage van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid EN van de graad van zelfredzaamheid.

  Op het model X dienen de vroegere vaststelling en de periode waarop ze betrekking heeft te worden aangeduid.

  3.2.1. Medische herziening op verzoek van de belanghebbende

  Vanaf 1 april 1991 zendt de instelling de aanvraag tot medische vaststelling naar het Ministerie bij middel van het model X, vergezeld van een medisch getuigschrift dat de aard van de verandering van de lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid of van de zelfredzaamheid van de gehandicapte persoon en van een recent medisch verslag, d.w.z. opgesteld ten vroegste 30 dagen vóór de indiening van de aanvraag.

  In het belang van de gehandicapte dient de instelling na te gaan of het model X en het medisch verslag behoorlijk zijn ingevuld, zoals bepaald voor een eerste aanvraag. Elk formulier dat onvolledig is omwille van het ontbreken van een geldig medisch verslag, een medisch getuigschrift of het adres waarop de gehandicapte persoon moet worden onderzocht, moet aan de instelling worden teruggezonden.

  3.2.2. Medische herziening op verzoek van de instelling

  Vanaf 1 april 1991 richt de instelling de herzieningsaanvraag aan het Ministerie bij middel van het model X zonder medisch verslag.

  3.2.3. Ambtshalve herziening

  Ten laatste 90 dagen vóór de einddatum van de geldigheid van de medische beslissing moet de instelling de procedure van de ambtshalve herziening inleiden door een aanvraag tot medische vaststelling te zenden aan het Ministerie bij middel van het model X zonder medisch verslag.

  Deze bepaling is van toepassing vanaf 1 april 1991.

  4. Overgangsmaatregel

  Vóór 1 april 1992 mag er geen enkele herzieningsaanvraag met het oog op de toepassing van de nieuwe bepalingen worden ingediend krachtens artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen. Het betreft herzieningsaanvragen betreffende een medische beslissing die nog geldig is op 1 april 1991.

  Ik vestig in het bijzonder de aandacht van de instellingen op het tweede lid van voormeld artikel 96, dat bepaalt dat indien deze beslissing de toekenning van een hoger bedrag met zich brengt na een herzieningsaanvraag, ze uitwerking heeft vanaf de eerste dag van de maand in de loop waarvan de feiten zich voor doen, die deze beslissing rechtvaardigen, zonder nochtans uitwerking te mogen he bben vóór 1 april 1991.

  5. Beroep bij het arbeidsgerecht: inlichtingen die aan het Ministerie moeten worden medegedeeld

  De richtlijnen inzake de beroepen bij het arbeidsgerecht worden verstrekt in de omzendbrieven van de R.K.W.: C.O. 915 - C.O. 1112 - C.O. 1215 - C.O. 1222 en in de ministeriële omzendbrieven: M.O. 325 en M.O. 346.

  Alle omzendbrieven blijven van toepassing voor zover "het R.I.Z.I.V." wordt vervangen door "het Ministerie".

  De instelling zal over de tussenkomst van hetzij het Ministerie, hetzij het R.I.Z.I.V., worden in kennis gesteld op basis van de officiële mededeling van het resultaat van het medisch deskundig onderzoek. De beroepen zullen worden gevolgd door het Ministerie wanneer het aangevochten medisch onderzoek werd verricht door het Ministerie en door het R.I.Z.I.V. wanneer het aangevochten medisch onderzoek werd verricht door het R.I.Z.I.V.

  De instellingen die worden ingelicht over een beroep tegen een administratieve beslissing die bij een arbeidsgerecht werd ingediend, moeten onverwijld hetzij het Ministerie hetzij het R.I.Z.I.V. hiervan verwittigen die zo in staat zullen zijn de nodige medische gegevens aan het bevoegde auditoraat te verstrekken.

  Bovendien moeten de kinderbijslaginstellingen het Ministerie inlichten over elke gerechtelijke beslissing die de beslissingen die ze hebben genomen verbreekt en die de vaststelling van de geneesheer aanvecht.

  6. Inwerkingtreding

  Deze omzendbrief treedt in werking op 1 april 1991.

  Artikel 62 uit Kinderbijslagwet werknemers
  30 december 1975 - Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt (BS 6.2.1976, err. BS 10.2.1976)

  (...)

  2.3. Uitzondering op de algemene procedure

  (...)

  - Artikel 62, § 41

  De aanvraag tot medische vaststelling van de onmogelijkheid om regelmatig onderwijs te volgen wordt gericht aan het Ministerie bij middel van het model X dat niet is vergezeld van het medisch verslag waarvan het model gevoegd is bij deze omzendbrief.

  Artikel 47 uit Kinderbijslagwet werknemers

  De wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 9 januari 1991), heeft verscheidene wijzigingen aangebracht aan de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid wat betreft de toekenning van kinderbijslag aan gehandicapte kinderen. Het gaat om de artikelen 47, 56septies, (...) en 63 van de samengeordende wetten. Het koninklijk uitvoeringsbesluit hergroepeert alle uitvoeringsmaatregelen betreffende de voormelde artikelen van de samengeordende wetten.

  (...)

  2.4. Officiële mededeling van de medische beslissing.

  De medische vaststelling zal bij brief worden medegedeeld aan de instellingen.

  Ik vestig de aandacht van de instellingen op het feit dat bij toepassing van artikel 10 het resultaat van het medisch onderzoek door de geneesheer aan het Ministerie wordt medegedeeld binnen de negentig dagen volgend op de ontvangst van de aanvraag tot medische vaststelling door de bevoegde geneesheer.

  De medische beslissing zal aan de instellingen worden medegedeeld bij brief.

  De graad van lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid zal officieel worden medegedeeld onder de vorm van 3 verschillende categorieën, namelijk:

  - 0 pct. tot 65 pct.
  - 66 pct. tot 79 pct.
  - 80 pct. tot 100 pct.

  De graad van zelfredzaamheid zal officieel worden medegedeeld onder de vorm van drie verschillende categorieën, namelijk:
  - 0 tot 3 punten
  - 4 tot 6 punten
  - 7 tot 9 punten

  De data van aanvang en einde van de ongeschiktheid worden vermeld in maand en jaar. De maand van aanvang en de maand van einde zijn inbegrepen.

  Ik vestig de aandacht van de instellingen op het feit dat krachtens artikel 47, §2, G.W. het Ministerie van Sociale Voorzorg het medisch dossier zal voorleggen aan de Commissie bedoeld in artikel 15 van het koninklijk uitvoeringsbesluit met het oog op het vaststellen van de weigering tot behandelen. De instelling zal erover worden ingelicht dat de procedure werd ingeleid. Zolang de Commissie zich niet heeft uitgesproken kan de bijkomende kinderbijslag niet worden toegekend.

  • 1Lezen § 3, ingevolge artikel 51 van de Wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen.
  Top