MO 505 van 22 november 1991 - Recht op kinderbijslag voor personen die vanuit Zaïre zijn gerepatrieerd

   

  Onderhavige omzendbrief verzamelt de richtlijnen die betrekking hebben op de vaststelling van het recht op kinderbijslag voor personen die vanuit Zaïre zijn gerepatrieerd.

  1) Indiening van de aanvragen

  De aanvragen voor kinderbijslag moeten in al de gevallen worden gericht aan de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers. De dienst controle van de Rijksdienst zal de instelling aanduiden die (eventueel) bevoegd is.

  2) Onderzoek van het recht

  - Er dient in de eerste plaats te worden onderzocht of er een rechthebbende bestaat die het recht op kinderbijslag zou kunnen openen ten behoeve van het kind (in het gezin, familie,...)

  Het recht op kinderbijslag zal desgevallend worden onderzocht uit hoofde van de werkloosheidsinschrijving van de betrokkenen.

  - De inlichtingen en de elementen van het werkloosheidsdossier zullen volgens te bepalen modaliteiten door de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening aan de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers worden toegezonden (inschrijving van de werkloze, toegelaten gevallen, geweigerde gevallen...).

  - Indien er geen werkloosheidsdossier is en ook geen mogelijke rechthebbende, noch in het stelsel der werknemers, noch in het stelsel der zelfstandigen, dient er te worden nagegaan of de betrokkenen bij het O.C.M.W. een aanvraag tot het bekomen van het bestaansminimum hebben ingediend. In bevestigend geval wordt het recht op kinderbijslag geopend in de regeling van de gewaarborgde kinderbijslag.

  3) Voorlopige betaling

  De R.K.W. is belast met het uitvoeren van een voorlopige betaling van zodra hij een geldige aanvraag ontvangt.

  4) Praktische modaliteiten

  Alle bijkomende inlichtingen kunnen bij de R.K.W. worden bekomen op de volgende telefoonnummers:

  - 02-237 23 11 (Nederlandstalig)
  - 02-237 23 25 (Franstalig)

  Zie ook MO 537

  Top