Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 566 van 3 november 1999 - Uitbreiding van het toepassingsveld van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid tot de openbare instellingen van de Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen voor wat de kinderbijslag betreft

   

  De wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen (Belgisch Staatsblad van 6 februari 1999) heeft met zijn artikel 85 het toepassingsveld van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid uitgebreid tot de openbare instellingen (ministeries, gewestelijke, federale of gemeenschaps-instellingen) in het raam van hun opdracht van de sociale zekerheid die erin bestaat kinderbijslag te betalen aan hun eigen personeel.

  De Kruispuntbank van de sociale zekerheid waarborgt de uitwisseling van gegevens tussen sociale zekerheidsinstel-lingen, gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het volbrengen van hun respectievelijke taak.
  De overdracht van deze sociale gegevens van persoonlijke aard onder goedkeuring van het toezichtscomité bij de Kruispuntbank biedt alle waarborgen voor de bescherming van het privéleven van de betrokken personen en een betere kwaliteit van de dienstverlening aan de sociaal verzekerden.

  De uitbreiding van het toepassingsveld van de Kruispuntbank laat voortaan toe dat elke openbare instelling die zelf kinderbijslag betaalt voor haar (statutair) personeel de gegevens van zijn actoren " kinderbijslag " (rechthebben-den, bijslagtrekkenden, rechtgevende kinderen) elektronisch in het nationaal repertorium van de kinderbijslag (NRKB)beheerd door de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers invoert. De gegevens van dit repertorium worden systematisch geïntegreerd in het nationaal repertorium van de kinderbijslag (NRKB) beheerd door de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers invoert. De gegevens van dit repertorium worden systematisch geïntegreerd in het repertorium van de personen van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid. De uitbreiding van het toepassingsveld zal het voor deze instellingen ook mogelijk maken elektronische gegevens te bekomen vanwege de instellingen van de sociale zekerheid.

  Een dergelijke integratie biedt dus meerdere voordelen :

  1. De openbare instelling die het recht op kinderbijslag voor een bepaald kind onderzoekt kan door een eenvoudige raadpleging van het NRKB nagaan of er geen andere instelling of een kinderbijslagfonds is dat reeds gezinsbijslag betaalt voor dit kind. Het gaat hier om een preventieve functie ten aanzien van dubbelbetalingen.
  2. De openbare instelling wordt via trimestriële lijsten regelmatig ingelicht over " dubbelbetalingen " van kinderbijslag (kinderbijslag betaald voor hetzelfde kind en dezelfde periode door ten minste twee verschillende instellingen of door dezelfde instelling onder verschillende verwijzingen). Het gaat hier om een opsporingsfunctie van dubbelbetalingen.
  3. De openbare instelling wordt wekelijks ingelicht over elke wijziging in één van de negen geregistreerde wettelijke gegevens, hetzij in het Rijksregister van de natuurlijke personen, hetzij in het Register (bis) van de Kruispuntbank, betreffende elke rechthebbende, bijslagtrekkende of rechtgevend kind waarvan de gegevens bekend zijn in het NRKB.
  4. De openbare instelling wordt maandelijks ingelicht over de gegevens aangaande werkloosheid, ziekte of invaliditeit die één van haar actoren zouden raken.
  5. De inschrijving als werkzoekende van een rechtgevend kind wordt punctueel medegedeeld aan de betalende kinderbijslaginstelling. Hetzelfde geldt wanneer een kind wordt toegelaten tot het voordeel van de werkloosheidsuitkeringen (wachtvergoeding).
  6. De gegevens van de rechthebbenden in " loopbaan-onderbreking " worden elektronisch doorgezonden.
  7. Verscheidene andere fluxen worden uitgewerkt. Zij zouden op termijn de beheerders van de kinderbijslagdossiers moeten in staat stellen over al de gegevens te beschikken die noodzakelijk zijn voor de betaling van de kinderbijslag (onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen, het ontvangen van vergoedingen in de sector arbeidsongevallen, in de sector van de beroepsziekten, enz....).

  Rekening houdend met de toegevoegde waarde van een nationaal repertorium dat de gegevens van al de actoren " kinderbijslag " opneemt en met de voordelen inzake beheer die eruit voortvloeien, kan ik al de instellingen van openbaar nut alleen maar aanmoedigen om hun gegevens " kinderbijslag " te integreren in het repertorium en zich alzo te integreren in het telematisch netwerk van de sociale zekerheid in zijn geheel.

  Elke vraag desbetreffende kan worden gericht tot de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, afdeling contrôle, Trierstraat 70, te 1000 BRUSSEL
  (tel. 02-237.23.00 - fax 02-237.23.09)

  Top