Geef een zoekwoord in, en selecteer indien gewenst een filter.
Indien je zoekterm bestaat uit meerdere woorden, zet je deze tussen aanhalingstekens (“). Op meerdere termen tegelijk zoeken, kan door het gebruik van een komma.

MO 600 van 13 september 2007 - Procedurevereenvoudigingen die worden ingevoerd in het raam van de bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een handicap

  A. Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002 en van het koninklijk besluit van 3 mei 1991 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 96 van de wet van 29 december 1990 houdende sociale bepalingen1 .

  a) Invoering van het Inlichtingenformulier

  Het "Medisch Formulier" en het "Medisch-sociaal Formulier" worden vervangen door één formulier, namelijk het als bijlage toegevoegde "Inlichtingenformulier ", bestaande uit een deel A "Psychosociale en Familiale Gegevens" en een deel B "Medische Gegevens".
  De delen A en B mogen niet aaneengeniet aan de gezinnen worden toegezonden, daar het deel B dient te worden ingevuld door de behandelende geneesheer en bijgevolg gedekt is door het medisch geheim. Het deel A dient, net zoals gold voor het " Medisch-sociaal Formulier" in principe door de ouders te worden ingevuld.

  Mede door de wijziging van de benaming van de formulieren dient het punt "C. PROCEDURE" van de ministeriële omzendbrief nr. 580 van 26 maart 2003 als volgt te worden vervangen2 :

  "C. PROCEDURE

  Aanvragen voor kinderen geboren na 31 december 1992

  De kinderbijslaginstelling zendt, na te hebben vastgesteld dat aan de niet-medische toekenningsvoorwaarden is voldaan, voortaan 3 documenten aan de aanvrager:

  - a) het aanvraagformulier (AANVRAAG TOT MEDISCHE VASTSTELLING) dat reeds door de kinderbijslaginstelling volledig is ingevuld;
  - b) het deel A van het INLICHTINGENFORMULIER "Psychosociale en Familiale Gegevens" dat door het gezin of een door het gezin aangeduide derde mag worden ingevuld. Het betreft voornamelijk een vragenlijst waarin gepeild wordt naar informatie die betrekking heeft op de pijlers 2 en 3.
  Het invullen van dit deel A is facultatief;
  - c) het deel B van het INLICHTINGENFORMULIER "Medische Gegevens" dat het gezin verplicht door zijn behandelende geneesheer dient te laten invullen.

  De aanvrager wordt in principe geacht deze formulieren rechtstreeks toe te zenden aan de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap.

  Daartoe zal de kinderbijslaginstelling de aanvrager in het bezit stellen van een ruime briefomslag met voorgedrukte adressering als volgt:

  FOD SOCIALE ZEKERHEID

  Directie-generaal Personen met een Handicap

  Dienst Attesten

  Zwarte Lievevrouwstraat 3C

  1000 BRUSSEL

  De kinderbijslaginstelling zendt aan de aanvrager bovendien een briefomslag met de voorgedrukte vermelding:

  MEDISCH GEHEIM

  Op het ogenblik dat deze drie documenten en de 2 voorgedrukte briefomslagen aan de aanvrager worden toegezonden, dient de kinderbijslaginstelling in een begeleidende nota de volgende informatie te verstrekken:

  - Het deel A van het Inlichtingenformulier "Psychosociale en Familiale Gegevens" mag je zelf invullen of laten invullen door iemand van je keuze. Deze informatie is nuttig voor de onderzoekende geneesheer om zich al wat voor te bereiden op het gesprek en het onderzoek waartoe je later zal worden uitgenodigd. Het geeft al enig beeld over de gevolgen van de aandoening voor je kind en voor de familiale belasting. Neem gerust je tijd bij het invullen ervan. Zo ben je zeker dat de onderzoekende geneesheer zal rekening houden met al deze verschillende aspecten. Vragen waarvan je denkt dat ze geen betrekking hebben op de aandoening van je kind mag je natuurlijk overslaan. Als je dit deel A van het Inlichtingenformulier slechts gedeeltelijk invult of als je verkiest deze inlichtingen mondeling mede te delen bij je bezoek aan de onderzoekende geneesheer, dan zal dit de verdere afhandeling van het onderzoek niet belemmeren;
  - Het deel B van het Inlichtingenformulier"Medische Gegevens" dien je te laten invullen door je behandelende geneesheer;
  - Je mag reeds medische of sociale verslagen toevoegen aan het deel B van het Inlichtingenformulier, als je meent dat dit de onderzoekende geneesheer kan helpen bij zijn taak;
  - Het ingevulde deel B van het Inlichtingenformulier en de eventuele verslagen dienen in de briefomslag met de voorgedrukte tekst "MEDISCH GEHEIM" te worden gestoken. Deze gesloten briefomslag dient samen met het deel A van het Inlichtingenformulier "Psychosociale en Familiale Gegevens" en het reeds door de kinderbijslaginstelling ingevulde formulier "Aanvraag tot medische vaststelling " in de bijgevoegde briefomslag met voorgedrukte adressering te worden gevoegd en na frankering in de postbus te worden gestoken.

  Aanvragen voor kinderen geboren uiterlijk op 31 december 1992

  De kinderbijslaginstelling zendt, na te hebben vastgesteld dat aan de niet-medische toekenningsvoorwaarden is voldaan, 3 documenten aan de aanvrager:

  - a) het aanvraagformulier (AANVRAAG TOT MEDISCHE VASTSTELLING) dat reeds door de kinderbijslaginstelling volledig is ingevuld;
  - b) het deel A van het INLICHTINGENFORMULIER "Psychosociale en Familiale Gegevens" dat door het gezin of een door het gezin aangeduide derde mag worden ingevuld
  - c) het deel B van het INLICHTINGENFORMULIER "Medische Gegevens" dat het gezin verplicht door zijn behandelende geneesheer dient te laten invullen.

  De aanvrager moet deze documenten rechtstreeks toezenden aan de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een Handicap in de daartoe bestemde briefomslag met voorgedrukte adressering (cfr. supra).

  De kinderbijslaginstelling zendt aan de aanvrager bovendien een briefomslag met de voorgedrukte vermelding 'MEDISCH GEHEIM' (cfr. supra).

  Op het ogenblik dat deze drie documenten en de 2 voorgedrukte briefomslagen aan de aanvrager worden toegezonden dient de kinderbijslaginstelling in een begeleidende nota de volgende informatie te verstrekken:

  - Het deel A van het Inlichtingenformulier "Psychosociale en Familiale Gegevens" mag je zelf invullen. Daar je kind geboren is voor 1 januari 1993, volstaat het alleen de eerste bladzijde van het Deel A in te vullen;
  - Het deel B van het Inlichtingenformulier "Medische Gegevens" dien je te laten invullen door je behandelende geneesheer;
  - Je mag reeds medische of sociale verslagen toevoegen aan dit deel B van het Inlichtingenformulier, als je meent dat dit de onderzoekende dokter kan helpen bij zijn taak;
  - Het ingevulde deel B van het Inlichtingenformulier en de eventuele verslagen dienen in de briefomslag met de voorgedrukte tekst "MEDISCH GEHEIM" te worden gestoken. Deze gesloten briefomslag dient samen met het deel A van het Inlichtingenformulier "Psychosociale en Familiale Gegevens" en het reeds door de kinderbijslaginstelling ingevulde formulier "Aanvraag tot medische vaststelling " in de bijgevoegde briefomslag met voorgedrukte adressering te worden gevoegd en na frankering in de postbus te worden gestoken."

  b) Invoering van een bijzondere evaluatieprocedure zonder medisch onderzoek (art. 2)3

  Het betreft een versnelde procedure op basis van stukken onder strikte voorwaarden.

  o Het kind moet een aandoening hebben die op korte termijn de levensprognose bedreigt4 ;
  o Bovendien moet het kind voldoen aan één van de vier volgende voorwaarden:

  • zware behandeling met gevolgen voor de immuniteit;
  • belangrijke chirurgische ingreep in de loop van de 6 maanden na de geboorte of een ongeval;
  • hospitalisering of posttraumatische revalidatie in een instelling gedurende minstens 6 maanden;
  • palliatieve verzorging genieten.

  Deze gegevens worden door de behandelende geneesheer ingevuld op deel B van het Inlichtingenformulier. Het is aan de ouders om al dan niet te kiezen voor deze bijzondere procedure via het deel A van het Inlichtingenformulier.

  Er zijn bovendien nog andere beperkingen ten aanzien van de toepassing van deze bijzondere procedure:
  o zij mag niet worden toegepast op ambtshalve herzieningen;
  o zij mag niet meermaals na elkaar worden toegepast;
  o de beslissing geldt tot maximaal een jaar na de datum van de aanvraag.

  c) Wijziging van de Handleiding voor de raming van de graad van zelfredzaamheid van het kind5 (art.6 en 7)

  Om redenen van logica wordt een beperkte structuuraanpassing doorgevoerd.

  d) Verder worden nog enkele aspecten van de procedure verhelderd (art. 4 en 5)

  Deze wijzigingen treden in werking op 1 september 2007.

  B. Invoering van een specifieke procedure wanneer voor een kind met een handicap, geboren na 31 december 1992 en uiterlijk op 1 januari 1996, naar aanleiding van een ambtshalve herziening een hoger bedrag wordt toegekend.

  Het koninklijk besluit van 29 januari 20076 breidt de toepassing van de nieuwe evaluatieregeling ten aanzien van de bijkomende kinderbijslag voor kinderen met een aandoening uit tot de kinderen geboren na 31 december 1992 en uiterlijk op 1 januari 1996.

  De ministeriële omzendbrief nr. 598 dd. 5 april 2007 licht dit koninklijk besluit toe.
  Onder A (Uitwerking volgens soort van aanvraag), punt b (ambtshalve herzieningen) wordt het volgende vermeld:
  "Ambtshalve herzieningen die voor de betrokken leeftijdscategorie ten vroegste op 1 januari 2007 ingaan, worden alleen geëvalueerd in de nieuwe evaluatieregeling.
  Deze ambtshalve herzieningen gelden enkel voor de toekomst

  Er dient opgemerkt dat er niet in een specifieke overgangsmaatregel met een evaluatie zowel in de oude als de nieuwe regeling wordt voorzien, zoals destijds wel het geval was bij de invoering van het KB van 28 maart 2003.

  Mocht naar aanleiding van een dergelijke ambtshalve herziening blijken dat een hoger bedrag aan bijkomende kinderbijslag kan worden toegekend, dan dient de kinderbijslaginstelling in het raam van haar informatieplicht het betrokken gezin erover in te lichten dat de mogelijkheid bestaat een herzieningsaanvraag in te dienen, zodat met terugwerkende kracht toepassing kan worden gemaakt van de nieuwe evaluatieregeling."

  Om redenen van vereenvoudiging en gezinsvriendelijkheid wordt naar aanleiding van een dergelijke herzieningsaanvraag onder bepaalde voorwaarden in volgende specifieke procedure voorzien:

  De specifieke procedure, waarbij een herzieningsaanvraag bij de Directie-generaal Personen met een Handicap kan worden ingediend louter met het formulier "Aanvraag tot medische vaststelling", zal worden toegepast indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  - a) het betreft een kind geboren na 31 december 1992 en uiterlijk op 1 januari 1996;
  - b) ten aanzien van een recht op bijkomende kinderbijslag dat reeds bestaat op 31 december 2006, is er na 31 december 2006 een ambtshalve herziening;
  - c) deze ambtshalve herziening is de eerste na 31 december 2006;
  - d) deze ambtshalve herziening kent een hoger bedrag toe;
  - e) binnen een termijn van 90 dagen nadat de kinderbijslaginstelling het gezin het resultaat van voormelde ambtshalve herziening mededeelde, vraagt het gezin een herziening aan zijn kinderbijslaginstelling.

  Indien de kinderbijslaginstelling vaststelt dat voldaan is aan deze 5 voorwaarden, stuurt zij, zoals gebruikelijk, de drie documenten7 en de beide briefomslagen aan het gezin, doch met de volgende uitdrukkelijke bijkomende vermelding (in het vet gedrukt) in de begeleidende nota8 ;

  "- Indien deze herzieningsaanvraag als doel heeft om retroactief te kunnen genieten van de evaluatie volgens de nieuwe medisch-sociale schaal zonder dat zich nieuwe medische of familiale elementen hebben voorgedaan in hoofde van het kind, volstaat het om het door ons reeds ingevulde bijgevoegde formulier " Aanvraag tot medische vaststelling" toe te sturen9 . Indien u daarentegen uw kind wenst te onderwerpen aan een nieuw onderzoek door de geneesheren van de FOD om de evaluatie die voorafgaat aan de laatste beslissing in vraag te stellen, dienen de delen A en B van het Inlichtingenformulier te worden ingevuld en bijgevoegd aan het formulier "Aanvraag tot medische vaststelling"."

  De aanvraag louter met het formulier "Aanvraag tot medische vaststelling", dat niet vergezeld is van het Inlichtingenformulier, zal na verifiëring van de voorwaarden
  - dat het kind geboren is na 31 december 1992 en uiterlijk op 1 januari 1996;
  - dat de laatste gunstige medische beslissing betrekking had op een toekenningsperiode die inging na 31 december 2006,
  door de Directie-generaal Personen met een Handicap vermoed worden aan de bovenvermelde voorwaarden10 te voldoen en kan bijgevolg als volledig en ontvankelijk worden beschouwd.

  Deze specifieke procedure dient te worden beperkt tot herzieningsaanvragen die voor 1 januari 2012 worden gericht aan de kinderbijslaginstelling. Immers een herzieningsaanvraag ingediend vanaf 1 januari 2012 kan in principe geen terugwerkende kracht hebben tot voor 1 januari 2007.

  Deze wijziging treedt in werking vanaf de datum van deze omzendbrief.

  C. Inleiding van de ambtshalve herzieningen door de F.O.D. Sociale Zekerheid

  De ambtshalve herziening zal in de toekomst11 niet langer worden ingeleid door de bevoegde kinderbijslaginstelling, dan wel door de Algemene Dienst van de Directie-generaal Personen met een Handicap van de F.O.D. Sociale Zekerheid12 .

  Deze Algemene Dienst zal ten aanzien van de beslissingen wier geldigheid eindigt na 29 februari 2008 op eigen initiatief aan de betrokken gezinnen de nodige documenten toezenden, en dit met ingang van 1 september 2007.

  - Voor kinderen geboren na 31 december 1992 betreft het:
  a) het deel A van het INLICHTINGENFORMULIER "Psychosociale en Familiale Gegevens "
  b) het deel B van het INLICHTINGENFORMULIER "Medische Gegevens"

  - Voor kinderen geboren uiterlijk op 31 december 1992 betreft het alleen het deel B van het INLICHTINGENFORMULIER "Medische Gegevens".

  Het punt "C. Procedure" van de MO 580 van 26 maart 2003, zoals gewijzigd bij onderhavige MO, is met uitzondering van het aspect aanvraagformulier overeenkomstig van toepassing op de ambtshalve herzieningen. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de gezinnen via de begeleidende nota op de hoogte worden gebracht van de aldaar vermelde inlichtingen. Daar waar er in voormeld punt C sprake is van "kinderbijslaginstelling", dient evenwel telkens " Directie-generaal Personen met een Handicap" te worden begrepen.
  Ten aanzien van kinderen geboren na 31 december 1992 dient in de begeleidende nota bijkomend te worden vermeld dat de bijzondere procedure waarvan sprake is in het kader op de eerste bladzijde van het deel A van het Inlichtingenformulier niet op hun kind van toepassing is, zodat er aldaar geen aankruising dient te gebeuren13 .

  De kinderbijslaginstellingen worden verzocht, tot later order, de bestaande procedure vermeld in artikel 23 van het KB van 28 maart 2003 voorlopig te blijven naleven. Dit moet toelaten dat het nieuwe systeem, dat zal gebaseerd zijn op een elektronische flux via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, op een volwaardige manier kan worden getest.

  Ik vraag u om deze omzendbrief ter kennis te brengen van uw uitvoeringsdiensten en desgevallend mee te delen aan de openbare instellingen, welke onder uw voogdij staan en welke zelf de kinderbijslag uitbetalen aan hun personeel.

  IN 'T KORT :
  Invoering van een procedure op grond van stukken
      a) voor kinderen met een aandoening die op korte termijn de levensprognose bedreigt;
      b) voor kinderen, geboren na 31 december 1992 en uiterlijk op 1 januari 1996, naar aanleiding van een herzieningsaanvraag die volgt op een ambtshalve herziening die een hoger bedrag toekent.

  Inleiding van ambtshalve herzieningen door de F.O.D. Sociale Zekerheid.

  Deel B treedt in werking op 13 september 2007.

  • 1Bijlage niet opgenomen.
  • 2Het punt " III. DE NIEUWE PROCEDURE (hoofdstuk IV - KB 28.03.2003)" van de M.O. 581 van 16 april 2003 dient overeenkomstig te worden aangepast.
  • 3Invoering van art. 21bis in het KB van 28 maart 2003
  • 4In het Inlichtingenformulier vertaald als "gereserveerde prognoses op korte termijn".
  • 5Tweede bijlage bij het KB van 31 mei 1991
  • 6Koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot wijziging van de artikelen 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 28 maart 2003 tot uitvoering van de artikelen 47, 56septies en 63 van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van artikel 88 van de programmawet (I) van 24 december 2002.
  • 73 documenten, zijnde het Aanvraagformulier en de delen A en B van het Inlichtingenformulier, zoals vermeld onder punt A, a) van deze MO.
  • 8De begeleidende nota bedoeld in punt A, a) "Invoering van het inlichtingenformulier" van deze MO.
  • 9De geneesheren van de Directie-generaal Personen met een Handicap hebben immers naar aanleiding van de eerste ambtshalve herziening na 31 december 2006 reeds een medisch-sociaal onderzoek verricht, zodat naar aanleiding van de herzieningsaanvraag een herziening op reeds aanwezige stukken kan worden verricht.
  • 10Punten a) tot e).
  • 11Vanaf een later te bepalen datum.
  • 12Artikel 23 van het KB van 28 maart 2003 zal hiertoe worden aangepast.
  • 13Deze bijzondere procedure is nooit van toepassing op ambtshalve herzieningen.
  Top