14 november 2002 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen (BS 27.11.2002)

  Artikel 1. Artikel 4, tweede lid van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 betreffende de beheersrekening en de administratieve reserve van de kinderbijslagfondsen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 24 september 2001, wordt vervangen als volgt:
  "Voor het dienstjaar 2002 wordt het bedrag van die toelage vastgesteld op 3.420.000 euro."
  Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2002.
  Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Datum van publicatie
  Datum van afkondiging
  Top